Seismikk

Seismiske data gir en detaljert oversikt over geologiske strukturer i undergrunnen. Innsamling og analyse av seismikk er derfor første skritt når havbunnen skal kartlegges for eventuelle petroleumsforekomster.
Seismiske data gir en detaljert oversikt over geologiske strukturer i undergrunnen. Innsamling og analyse av seismikk er derfor første skritt når havbunnen skal kartlegges for eventuelle petroleumsforekomster.
Hva er seismikk? Statlig datainnsamling Tillatelser Omsettelig seismikk Meldeplikt Hensyn til fiskeri

Innsamling og analyse av seismiske data bidrar til at man kan danne seg et bilde av geologiske strukturer under havbunnen. Når potensielle strukturer som kan inneholde petroleumsforekomster er identifisert kan en utføre leteboring.

Hva er seismikk?

Hensikten med seismiske undersøkelser er å danne seg et bilde av de geologiske strukturene under havbunnen. Dette gjøres ved at lydbølger sendes ned i undergrunnen under havbunnen. Lydbølgene reflekteres tilbake til sensorer som enten er plassert på havbunnen eller henger i lyttekabler som slepes etter seismikkfartøyer i vannet.

Måten lydbølgene reflekteres på, registreres av måleapparater om bord på seismikkfartøyet. Siden bølgene beveger seg med ulik fart alt etter hvilken bergart de går gjennom, gir disse målingene et bilde av bergartenes utbredelse, tykkelse og hardhet. Dette gir en indikasjon på om olje eller gass kan finnes i området.

Innsamlet seismisk data må analyseres (prosesseres) før geologene kan studere avbildningen av undergrunnen.

Det gjøres ulike typer innsamlinger:

  • 2D-seismikk samles inn med én lyttekabel bak seismikkfartøyet. Det gir et relativt grovmasket bilde av undergrunnen.
  • 3D-seismikk samles inn ved slep av flere parallelle lyttekabler bak fartøyet. Dette gir et mer detaljert bilde av undergrunnen og gir en raskere innsamling av data.
  • 4D-seismikk består av gjentatte 3D-innsamlinger. 4D-seismikk utføres for å se om det har skjedd forandringer i reservoaret som følge av produksjon eller injeksjon over tid. Denne typen seismikk er vanlig på felt i produksjon.

 

Datainnsamling i statlig regi

Før et område åpnes for petroleumsvirksomhet blir ressursene kartlagt av Oljedirektoratet. Kartleggingen inkluderer innsamling og analyse av seismiske data.

Siden 1969 har norske myndigheter samlet inn seismiske data i områder på norsk kontinentalsokkel som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Det er en oppgave Oljedirektoratet gjør på oppdrag fra den norske stat. Innsamling av seismisk data i Barentshavet nord (nord for 74 grader 30 minutter nord) de siste årene er et eksempel på dette.

Seismikk innsamling
Ramform Vanguard samler seismikk (Foto: PGS)

Tillatelser

All seismisk datainnsamling knyttet til petroleumsvirksomhet på sokkelen er hjemlet enten i en utvinningstillatelse eller i en undersøkelsestillatelse.

Utvinningstillatelser tildeles av Olje- og energidepartementet gjennom konsesjonsrundene. En slik tillatelse er knyttet til et spesifikt område, og gir enerett til petroleumsvirksomhet i dette området.

Undersøkelsestillatelser gis av Oljedirektoratet innenfor de områder på norsk sokkel som er åpnet for petroleumsvirksomhet og som ikke er tildelt en utvinningstillatelse. Undersøkelsestillatelsen gir ikke eksklusive rettigheter til petroleumsaktivitet i det aktuelle området.

Seismisk profil
15 km lang seismisk profil samlet inn i området rundt Snøhvitfeltet i Barentshavet (Kilde: Oljedirektoratet)

Omsettelig seismikk

Omsettelig seismikk er en betegnelse på seismikk som samles inn av seismikkselskapene etter at en undersøkelsestillatelse er gitt for å generere data som skal gjøres tilgjengelig for andre gjennom salg. Slike innsamlinger blir normalt gjennomført av selskap som selv ikke søker utvinningstillatelser.

Dataene rapporteres til myndighetene i henhold til krav gitt i tillatelsen samt bestemmelser i paragraf 10-4 i petroleumsloven.

En undersøkelsestillatelse gir ikke enerett til å samle inn informasjon. Den gir heller ikke rett til undersøkelser i områder som omfattes av en utvinningstillatelse, med mindre dette er avtalt på forhånd med rettighetshaverne.

Dataene forvaltes i tråd med paragraf 85 i petroleumsforskriften som gir bestemmelser om saksbehandling og taushetsplikt/frigivning.

Meldeplikt

Alle seismiske undersøkelser skal meldes inn til Oljedirektoratet senest fem uker før oppstart. Meldingen sendes elektronisk via rapporteringssystemet på Oljedirektoratets nettsted. Når meldingen er registrert, sendes kopier automatisk videre til Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Disse meldeinstansene gir faglige råd, blant annet om gyting, fiskeriaktivitet, skipsfart og militær aktivitet i området. Oljedirektoratet gir deretter en samlet tilbakemelding til rettighetshaver.

Kartet nedenfor viser områder hvor det pågår seismiske undersøkelser på norsk sokkel. Mer informasjon om planlagte, pågående og avsluttede seismiske undersøkelser på norsk sokkel finnes også på Oljedirektoratets nettsider.

Hensyn til fiskeri

Av hensyn til fiskeriaktiviteten og for å forebygge potensiell konflikt mellom fiskerier og seismisk datainnsamling, krever petroleumsregelverket at en fiskerikyndig person skal være om bord i fartøy som foretar seismiske undersøkelser. Den fiskerikyndige må ha bestått godkjent kurs og være godkjent som fiskerikyndig av Oljedirektoratet.

Oppdatert: 03.08.2016