Arbeidsplasser

I 2016 var 185 300 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge. Sammenliknet med 2013 har det vært en nedgang på nær 47 000 sysselsatte (eller omlag 20 pst.), som følge av at næringen tilpasser seg et lavere aktivitetsnivå - nasjonalt og internasjonalt.
I 2016 var 185 300 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge. Sammenliknet med 2013 har det vært en nedgang på nær 47 000 sysselsatte (eller omlag 20 pst.), som følge av at næringen tilpasser seg et lavere aktivitetsnivå - nasjonalt og internasjonalt.
Samlet sysselsetting Direkte sysselsetting Sysselsetting i hele landet

Etter mange år med høy vekst falt antall sysselsatte i olje- og gassvirksomheten og relaterte næringer i 2015 og 2016. Anslagene er derimot usikre. Årsaken er at det er krevende å skille ut timer og årsverk bak petroleumsrelaterte varer og tjenester fra leveranser til andre næringer. Enda mer utfordrende er det å anslå hvor stor sysselsettingseffekt etterspørsel fra petroleumsindustrien har på andre deler av økonomien – såkalt indirekte sysselsetting.

Ulike definisjoner og metodisk tilnærming medfører at det er flere ulike tall på sysselsetting i petroleumsnæringen. Dette kan du lese mer om under.

I 2016 var 185 300 direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge

Direkte og indirekte sysselsetting

Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår at antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumsnæringen var 185 300 i 2016. Dette utgjør om lag 7 prosent av samlet sysselsetting i Norge. Dette er estimert gjennom såkalte kryssløpsberegninger, som SSB beskriver i rapporten Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Til sammenligning anslo SSB at antall sysselsatte i 2013 og 2015 var henholdsvis rundt 232 000 og 206 000. Slik begrepene er definert i studien til SSB er det ikke hensiktsmessig å skille mellom direkte og indirekte sysselsetting.

Indirekte sysselsatte har sitt opphav i blant annet etterspørsel av varer og tjenester innenfor varehandel, IKT-tjenester, utleie av arbeidskraft og maskiner, hotell- og restauranttjenester og juridiske og regnskapsmessig tjenesteyting.

En tilsvarende sysselsettingsstudie utført av International Research Institute of Stavanger (IRIS) i 2015, på oppdrag for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass (NOROG), estimerte at totalt antall sysselsatte i petroleumsrelatert virksomhet - direkte og indirekte - var 330 000 ansatte i 2014. 186 000 var direkte sysselsatte og 144 000 var indirekte sysselsatte. Avviket mellom SSB og IRIS skyldes blant annet at IRIS også inkluderer sysselsatte knyttet til leverandørenes eksportvirksomhet, samt sysselsetting som følge av leverandørenes egne investeringer. IRIS publiserte i mars 2016 oppdaterte tall for direkte sysselsatte i 2015. Studien viser en nedgang på 22 000 direkte ansatte og forklares hovedsakelig med nedbemanning i petroleumsrelatert leverandørindustri.

En tredje studie utført av Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) for Olje- og energidepartementet, viser at det var om lag 145 000 direkte sysselsatte i petroleumssektoren i 2015, hvorav omkring 28 000 i oljeselskap og 117 000 i leverandørbedrifter. Sammenlignet med samme studie fra 2012 viser den en reduksjon i antall sysselsatte på anslagsvis 8 000-9 000. I mellomtiden har derimot antall sysselsatte vokst i perioden 2012-2014, før det falt tilbake i 2015.

Direkte sysselsetting

Figuren fra SSB viser hvordan antallet direkte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge har utviklet seg siden oppstarten på 1970-tallet, basert på tall fra Nasjonalregnskapet. Sysselsatte i bedrifter som kun leverer deler av sin vare- og tjenesteproduksjon til petroleumsnæringene er ikke inkludert i disse tallene. Dette omfatter store deler av leverandørindustrien og forklarer avviket fra overstående sysselsettingstall. Figuren viser at det i 1970 var ingen sysselsatt i olje- og gassvirksomheten, mens antall sysselsatte økte fra 200 til 66 000 mellom 1972 og 2014. Figuren viser også at det for første gang var en klar nedgang i antall sysselsatte mellom 2014 til 2016.

Antall direkte sysselsatte i petroleumssektoren, 1970-2016

Oppdatert: 20.02.2017

Kilde: Statistisk sentralbyrå - nasjonalregnskapet (tabell 18)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Antall direkte sysselsatte i petroleumssektoren, 1970-2016 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Antall direkte sysselsatte i petroleumssektoren, 1970-2016

Sysselsetting i hele landet

Utvikling av olje- og gassrelatert næringsvirksomhet har vært en målsetting siden virksomheten startet på norsk kontinentalsokkel. Dette har gjort Norge til verdensledende på mange petroleumsrelaterte områder. Petroleumsvirksomheten har fortsatt sitt hovedsete i Rogaland, men har utviklet seg i takt med at aktiviteten til havs har beveget seg nordover. Sterke kunnskapsmiljø innen petroleumsvirksomhet og internasjonalt konkurransedyktige leverandørbedrifter er også etablert mange andre steder i landet.

Lavere aktivitet og etterspørsel fra petroleumsnæringen, nasjonalt og internasjonalt, har hatt store konsekvenser for leverandørindustrien. Nedbemanning er ett av flere virkemidler for å få ned kostnadene og tilpasse bedriftene til et lavere aktivitetsnivå. Størst utslag i sysselsettingstallene finner vi på Vest- og Sørlandet, hvor en stor andel av verdiskapingen er relatert til olje- og gassindustrien.

Norsk leverandørindustri

Leverandørindustrien er representert i hele landet. Stavanger-regionen sysselsetter flest og selskapene tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester. Ellers i landet ser man typisk flere selskaper innenfor geografisk avgrensede områder og innen samme segment, såkalte klynger.

I Oslo og Akershus finner man et veletablert ingeniørmiljø sammen med et bredt spekter av kunnskapsbaserte tjenester til petroleumsvirksomheten og en konsentrasjon av seismikkselskaper. Trondheim står på sin side sterkt i forsknings- og utdanningssammenheng, mens Bergensregionen har blitt et senter for vedlikehold av plattformer og undervannsutstyr. I Buskerud, spesielt på Kongsberg, har det over tid utviklet seg et sterkt miljø knyttet til undervannsteknologi, automasjon og dynamisk posisjoneringsutstyr. Sørlandet bidrar med verdensledende selskaper innen boreteknologi, og Nordvestlandet med en maritim klynge som representerer et komplett skipsbyggings- og skipsutstyrsnettverk for blant annet avanserte offshorefartøy.

Kunnskapsparken Bodø utarbeider årlig anslag for petroleumsnæringens betydning for verdiskapning og sysselsetting for de nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finmark). Rapporten er basert på intervjuer med rundt 250 bedrifter og den viste for 2015 at det var 2 210 årsverk forbundet med leveransene til petroleumssektoren. Dette var en nedgang i antall årsverk på nesten 20 pst. sammenliknet med året før.

Oppdatert: 04.04.2017