Forvaltning av inntektene

Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 for å sikre langsiktige hensyn i bruken av statens petroleumsinntekter.
Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 for å sikre langsiktige hensyn i bruken av statens petroleumsinntekter.

Gjennom et investeringsfond med svært lang tidshorisont, skal petroleumsformuen komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. Første overføring av statens inntekter fra petroleumsvirksomheten til fondet var i 1996. Siden da har statens samlede netto kontantstrøm fra virksomheten årlig blitt overført til Staten pensjonsfond utland.

I 2015 ble 42 milliarder kroner av statens inntekter fra petroleumsvirksomheten tilført fondet. Dette tilsvarer netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten fratrukket overføringer til Statsbudsjettet. Fondets resterende inntekter består av blant annet renter, utbytte og avkastning på investeringer.

Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer at de kommer hele folket til gode – både dagens og framtidige generasjoner

Ved årsskiftet 2015/2016 var markedsverdien til Statens pensjonsfond utland på 7 475 milliarder kroner. Dette tilsvarer over to ganger brutto nasjonalproduktet i Norge basert på tall fra Nasjonalbudsjettet 2015 og over 1,3 millioner kroner per nordmann.

Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2015

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Norges Bank

Skriv ut figur Last ned grunnlag Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2015 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2015

Petroleumsinntektene blir faset gradvis inn i økonomien i henhold til handlingsregelen for budsjettpolitikken. Handlingsregelen innebærer at det i dårligere tider brukes mer av petroleumsinntektene, mens det i gode tider brukes mindre. Over tid skal en ikke redusere selve fondskapitalen, men kun bruke avkastningen på fondet.

På denne måten bidrar petroleumsinntektene til å jevne ut svingninger i økonomien, og til å sikre god kapasitetsutnytting og lav arbeidsledighet. Dette bidrar til høy økonomisk stabilitet og forutsigbarhet, noe som er svært viktig for beslutningstagere og samfunnet for øvrig. Så lenge handlingsregelen følges, betyr dette at fondets kapital ikke tappes over tid. Slik bidrar fondet til at fremtidige generasjoner også får nytte av petroleumsformuen.

Oljefondet - historien, formålet og forvaltningen

Kilde: NBIM

Oljefondet - historien, formålet og forvaltningen | Kilde: NBIM
Oppdatert: 22.02.2017