Ressursregnskap per 31.12.2016

Oljedirektoratets estimat for totale oppdagede og uoppdagede petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er om lag 14,3 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er 48 prosent solgt og levert. Uoppdagede ressurser utgjør om lag 39 prosent av totale gjenværende ressurser.
Oljedirektoratets estimat for totale oppdagede og uoppdagede petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er om lag 14,3 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er 48 prosent solgt og levert. Uoppdagede ressurser utgjør om lag 39 prosent av totale gjenværende ressurser.
Totale ressurser Reserver Betingede ressurser Uoppdagede ressurser

Ressurser er et samlebegrep for all utvinnbar olje og gass. Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er med hensyn til utvikling, utbygging og produksjon. Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser. Det som er produsert, solgt og levert utgjør den aggregerte produksjon.

Totale ressurser

Oljedirektoratets basisestimat for totale oppdagede og uoppdagede petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er om lag 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Av dette er 6,9 milliarder, eller 48 prosent, solgt og levert.

Det forventes at 7,4 milliarder Sm3 o.e. gjenstår å produsere. Av dette er 4,6 milliarder påviste ressurser. Estimatet for uoppdagede ressurser er 2,9 milliarder Sm3 o.e. Uoppdagede ressurser utgjør om lag 39 prosent av totale gjenværende ressurser.

Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2016.

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2016

Last ned som bilde (PNG)

Tallet i hver søyle viser forventet utvinnbar petroleum, mens den skrå linjen viser usikkerheten i estimatene; lavt estimat til venstre og høyt estimat til høyre (Kilde: Oljedirektoratet)

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2016
Kilde: Oljedirektoratet

Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2016

Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter måles i millioner standard kubikkmeter. NGL måles i millioner tonn, og gass måles i milliarder standard kubikkmeter.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2016

Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2016 – Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter måles i millioner standard kubikkmeter. NGL måles i millioner tonn, og gass måles i milliarder standard kubikkmeter.
Hva produseres på norsk sokkel?

Det som produseres (brønnstrømmen) fra reservoaret består av olje, gass og vann i ulike blandinger. For å få produkter som kan selges, må det som produseres fra reservoarene skilles og behandles. Produksjonen fra ulike reservoar varierer fra olje med lite gassinnhold til nesten tørr gass (metan med kun små mengder andre gasser).

Råolje er en flytende blanding av ulike typer av hydrokarboner. Sammensetningen varierer fra felt til felt, og sammen med hvor mye den inneholder av andre stoffer, som for eksempel voks og svovel, bestemmer det kvaliteten på oljen, inkludert hvor lett- eller tungtflytende den er.

Rikgass, eller rå naturgass, er en blanding av forskjellige gasser. Etter at den er blitt skilt fra olje der det er aktuelt, blir rikgass behandlet i prosesseringsanlegg som skiller ut tørrgass- og våtgasskomponenter. Tørrgass blir ofte omtalt som naturgass, og består hovedsakelig av metan. Våtgass, eller NGL (Natural Gas Liquids) som det ofte omtales, består av en blanding av tyngre gasser (i hovedsak etan, propan og butan). Det er en glidende overgang mellom de tyngste gasskomponentene som blir kalt nafta og kondensat, og olje. Felles for dem er at de er flytende ved romtemperatur, og ofte blir blandet inn i, og solgt som olje.

Ikke all gass som produseres blir solgt. En del av gassen benyttes også til å generere kraft til å drive feltene og litt blir brent i fakkel for sikkerhetsformål. Noen steder blir gass også reinjisert i reservoaret. Reinjisering brukes som oftest ved produksjon av olje for å opprettholde reservoartrykket og fortrenge oljen. Dette gir effektiv utvinning av olje, samtidig som gassen lagres for en eventuell senere utvinning.

Reserver

Reserver er gjenværende utvinnbare petroleumsmengder som er besluttet å utvinne. Dette omfatter både ressurser der myndighetene har godkjent Plan for utbygging og drift (PUD) og de ressursene rettighetshaverne (selskapene i utvinningstillatelsen) har besluttet å produsere, men som ennå ikke har nødvendig myndighetstillatelse.

Gjenværende reserver utgjorde ved årsskiftet 3 009 millioner Sm3 o.e. Gassreservene utgjør 60 prosent. Brutto reservene eller rettighetshavernes anslag før produksjonen er trukket fra, økte med 113 millioner Sm3 o.e. Produksjonen i 2016 var på 233 millioner Sm3 o.e. Endringen i regnskapet viser en årsproduksjon på 232 millioner Sm3 o.e., på grunn av at en det er benyttet en fast omregningsfaktor for NGL ved omregning til Sm3. Dette resulterte i at gjenværende reserver ble redusert med 119 millioner Sm3 o.e. eller om lag fire prosent i 2016.

Troll A plattformen
Troll A-plattformen. Blant feltene på norsk sokkel har Troll-feltet mest gjenværende ressurser. Feltet produserte også mest olje og gass i 2016 (Foto: Øyvind Hagen - Statoil).

Betingede ressurser

Betingede (avhengige) ressurser omfatter påvist olje og gass som det ennå ikke er vedtatt å produsere. RK 7A som omfatter petroleumsmengder i mulige prosjekt for økt utvinning er inkludert i denne ressursklassen. Betingede ressurser utgjorde ved årsskiftet 1 542 millioner Sm3 o.e. Ressurser som ikke vurderes kommersielt utvinnbare, er ikke med i regnskapet.

Hvert år vil en del av de betingede ressursene modnes og flyttes over til kategorien reserver etter hvert som selskapene beslutter at ressursene skal utvinnes. Tilveksten i kategorien betingede ressurser kommer fra letevirksomheten.

Letevirksomheten ga i 2016 en ressurstilvekst estimert til 57 millioner Sm3 o.e. Det ble påbegynt 36 letebrønner, og det ble gjort 18 funn; to i Barentshavet, to i Norskehavet og 14 i Nordsjøen. Mange av funnene er ikke ferdig evaluert, og estimatene er derfor svært usikre.

Betingede ressurser i felt utgjør 845 millioner Sm3 o.e. eller 19 prosent av de gjenværende påviste ressursene. I løpet av 2016 har det vært en økning på 35 millioner Sm3 o.e. i forhold til fjorårets regnskap. Økningen kan forklares med modning av prosjekter på feltene samt initiering av nye prosjekt for økt utvinning. Ressursene i funn ble redusert med 42 millioner Sm3 o.e., til 697 millioner Sm3 o.e., som følge av at funnene 8/10-4 S Oda, 15/8-1 Utgard, 35/11-13 Byrding, 6406/3-2 Trestakk og 6507/7-14 S Dvalin har innlevert PUD og nå klassifiseres som reserver. I tillegg er flere av funnene i fjorårets regnskap vurdert som lite sannsynlige å bygge ut og er derfor ikke inkludert i årets regnskap.

Uoppdagede ressurser

Uoppdagede ressurser omfatter olje og gass som trolig finnes og kan utvinnes, men som ennå ikke er påvist ved boring.

Volumet for de uoppdagede ressursene er estimert til 2 870 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 50 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med ressursregnskapet for 2015 og tilsvarer om lag mengden som ble påvist i nye funn i 2016. Uoppdagede ressurser utgjør om lag 39 prosent av de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel. Neste oppdatering av ressursanslaget for de uoppdagede ressursene er i 2017.

Foto: Olje- og energidepartementet
Oppdatert: 23.03.2017