Aktørbildet

I takt med at områdene på sokkelen har modnet og utfordringene har endret seg, har det vært viktig å tilpasse aktørbildet for å sikre effektiv utforsking, utbygging av funn og ressursutnyttelse på felt i drift.
I takt med at områdene på sokkelen har modnet og utfordringene har endret seg, har det vært viktig å tilpasse aktørbildet for å sikre effektiv utforsking, utbygging av funn og ressursutnyttelse på felt i drift.

Et overordnet mål for petroleumspolitikken er å legge til rette for effektiv og lønnsom utnyttelse av ressursene, herunder stimulere til konkurranse og sikre interesse for de ulike oppgavene og utfordringene som finnes på sokkelen. Dette krever et stort og variert aktørbilde.

Utvinningstillatelser (lisenser) blir vanligvis tildelt en gruppe av selskaper med en operatør i spissen. Ved at flere selskaper deltar i lisensen vil mindre erfarne selskaper få mer kunnskap, samtidig som de ulike selskapene etterser og utfordrer operatørens vurderinger slik at best mulige beslutninger tas.

Siden år 2000 har det vært en betydelig økning i både antall aktører og bredden av ulike aktører på norsk sokkel

Siden år 2000 har det vært en betydelig økning i både antall aktører og bredden av ulike aktører på norsk sokkel. Tidligere var sokkelen dominert av noen få aktører, hovedsakelig store norske eller større internasjonale selskaper. I takt med at områdene på sokkelen har modnet og utfordringene har endret seg, har det vært viktig å tilpasse aktørbildet for å sikre effektiv utforsking, utbygging av funn og ressursutnyttelse på felt i drift.

I dag er det 34 selskap som er operatører og i tillegg 20 selskap som kun er partner i en utvinningstillatelse. Et stort mangfold av ulike selskaper, både små og store, skaper konkurranse som fremmer effektivitet. Samtidig sikrer dette interesse for ulike prosjekt, og ulik teknologi og letemodeller blir tatt i bruk.

Bilde av Ekofisk Sør
Bilde fra Ekofisk Sør, hvor ConocoPhillips er operatør (foto: OED).

Det er særlig tre viktige politikkjusteringer som har bidratt til å øke mangfoldet på norsk sokkel.

  1. Innføringen av prekvalifisering av nye operatører og rettighetshavere i 2000 la til rette for å slippe til nye selskap.
  2. TFO-ordningen som ble opprettet i 2003 sikrer aktørene jevn tilgang til leteareal, samtidig som det påser at det fortsatt letes aktivt i modne områder i tråd med mål om effektiv ressursforvaltning.
  3. Refusjonsordningen for letekostnader sikret fra og med inntektsåret 2005 skattemessig likebehandling av letekostnader for selskap i og utenfor skatteposisjon.

Antall aktører på norsk sokkel fordelt på størrelse, 2000-2015

Oppdatert: 16.03.2016

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Antall aktører på norsk sokkel fordelt på størrelse, 2000-2015 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Antall aktører på norsk sokkel fordelt på størrelse, 2000-2015
Oppdatert: 31.03.2016