Norsk petroleum

Alt du trenger å vite om norsk petroleums­virksomhet
Alt du trenger å vite om norsk petroleums­virksomhet

218 mrd. kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i 2015. Dette inkluderer skatter, avgifter, SDØE og utbytte.

450 mrd. kroner

Samlet eksportverdi for råolje og naturgass i 2015. Dette tilsvarte omlag 40 prosent av total norsk eksport.

150 mrd. kroner

Investeringene i petroleumssektoren sto for om lag ¼ av totale investeringer i produksjonskapital i Norge i 2015.

>100 felt

Det er produsert olje og gass fra over 100 felt på norsk sokkel siden produksjonen startet i 1971. I dag er det rundt 80 felt i produksjon.

>90 funn

I dag er det over 90 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellitter og tilknyttes de etablerte feltene.

228 mill. sm3 o.e.

Norge produserte 228 millioner Sm3 o.e. i 2015 og dette er 5 pst mer enn i 2014. Gass utgjør om lag halvparten av volumet.

53% gjenstår

Totale petroleumsressurser på norsk sokkel er estimert til 14,2 milliarder Sm3 o.e.. Av dette er kun 6,6 milliarder, eller 47 prosent, produsert, solgt og levert.

8300 KM

Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledninger med en lengde på om lag 8300 kilometer. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo til Houston.

205 000

I 2015 var antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren rundt 205 000. Det utgjorde om lag 7,5 prosent av samlet sysselsetting i Norge.