Norsk petroleum

Alt du trenger å vite om norsk petroleums­virksomhet
Alt du trenger å vite om norsk petroleums­virksomhet

>100 felt

Det er produsert olje og gass fra over 100 felt på norsk sokkel siden produksjonen startet i 1971. I dag er det rundt 80 felt i produksjon.

< 80 funn

I dag er det i underkant av 80 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellitter og tilknyttes de etablerte feltene.

218 mrd. kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i 2015. Dette inkluderer skatter, avgifter, SDØE og utbytte.

231 mill. sm3 o.e.

Norsk produksjon økte i 2016 til om lag 231 millioner Sm3 o.e. Gass utgjør om lag halvparten av volumet.

450 mrd. kroner

Samlet eksportverdi for råolje og naturgass i 2015. Dette tilsvarte omlag 40 prosent av total norsk eksport.

150 mrd. kroner

Investeringene i petroleumssektoren sto for om lag ¼ av totale investeringer i produksjonskapital i Norge i 2015.

53% gjenstår

Totale petroleumsressurser på norsk sokkel er estimert til 14,2 milliarder Sm3 o.e.. Av dette er kun 6,6 milliarder, eller 47 prosent, produsert, solgt og levert.

8300 KM

Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledninger med en lengde på om lag 8300 kilometer. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo til Houston.

183 800

I 2016 var antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren 183 800. Det utgjorde om lag 6,7 prosent av samlet sysselsetting i Norge.