Petroleumsskatt

Et hovedmål i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Samtidig er det viktig at en stor andel av verdiskapingen skal tilfalle den norske stat, slik at den kan komme hele samfunnet til gode. Dette oppnås blant annet gjennom skattesystemet.
Et hovedmål i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Samtidig er det viktig at en stor andel av verdiskapingen skal tilfalle den norske stat, slik at den kan komme hele samfunnet til gode. Dette oppnås blant annet gjennom skattesystemet.

Systemet for skattelegging av petroleumsressursene bygger på reglene for ordinær bedriftsbeskatning, men er fastsatt i en egen petroleumsskattelov (lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.). På grunn av den ekstraordinære lønnsomheten ved utvinning av petroleumsressurser, blir oljeselskapene i tillegg ilagt en særskatt. Den ordinære skattesatsen er 22 prosent, og særskattesatsen er 56 prosent. Totalt gir dette en skattesats på 78 prosent.

Totale skatteinnbetalinger til staten er anslått til om lag 52 milliarder kroner i 2021 og 160 milliarder kroner i 2022. Figuren under viser betalt skatt til staten i perioden 1971 til 2022.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, 1971-2022

Oppdatert: 12.10.2021

2021 og 2022 er foreløpige tall fra nasjonalbudsjettet 2022. Betalte skatter er justert for refusjon av letekostnader og tallene er inflatert med KPI Norge.

Kilde: Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå

Skriv ut figur Last ned grunnlag Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, 1971-2022 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, 1971-2022 – 2021 og 2022 er foreløpige tall fra nasjonalbudsjettet 2022. Betalte skatter er justert for refusjon av letekostnader og tallene er inflatert med KPI Norge.

Nøytralitet

Petroleumsskattesystemet skal virke nøytralt, slik at et investeringsprosjekt som er lønnsomt for en investor før skatt, også vil være det etter skatt. En slik egenskap vil gjøre at en både kan få vesentlige inntekter til fellesskapet og at selskapene ønsker å gjennomføre alle lønnsomme prosjekter.

For å oppnå nøytralitet er det kun netto overskudd på selskapsnivå som er gjenstand for skatt og underskudd kan fremføres med renter. Målsetningen om nøytralitet er også viktig i utformingen av de investeringsbaserte fradragene.

Petroleumsskattesystemet skal virke nøytralt, slik at et investeringsprosjekt som er lønnsomt for en investor før skatt, også vil være det etter skatt

Overskuddsbeskatning på selskapsnivå

Skattepliktig inntekt er basert på selskapets netto overskudd. Unntak som produksjonsavgift er ikke lenger en del av skattesystemet. Når man regner ut grunnlaget for ordinær skatt og særskatt er det fradrag for alle relevante kostnader, medregnet kostnader knyttet til leting, forskning og utvikling, finansiering, drift og endelig disponering av innretninger.

Skattegrunnlaget beregnes på selskapsnivå, ikke per felt. Dette innebærer at underskudd på et felt, eller utgifter til for eksempel leting, kan fradragsføres mot resten av selskapets inntekter på norsk sokkel.

Fremføring av underskudd

Selskaper som ikke er i skatteposisjon, kan fremføre underskudd og friinntekt til senere år, med rentekompensasjon. Disse rettighetene følger deltakerandelene og kan overføres. Selskapene kan også søke om å få refundert skatteverdien av letekostnader i forbindelse med ligningen. Dette skal sørge for at skattemessig likebehandling av letekostnader, uavhengig av skatteposisjonen til selskapet.

Hva er leterefusjonsordningen?

Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å redusere inngangsbarrierer for nye aktører og for å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting.

Ordningen innebærer at selskaper som går med underskudd kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien av letekostnadene umiddelbart fra ligningsmyndighetene, eller å framføre underskuddet med rentekompensasjon til senere år når selskapet har skattbart overskudd. Når skatteverdien av letekostnader kreves utbetalt, vil kostnadene ikke være fradragsberettiget ved fremtidig ligning av selskapet.

Refusjons­ordningen gir dermed selskapene lik økonomisk verdi av skatte­fradraget og sikrer likebehandling av selskaper i og utenfor skatteposisjon.

Det kan ta mange år fra et funn gjøres til det bygges ut og settes i produksjon. 10-15 år er ikke uvanlig. Hvis selskapene ikke får benyttet skattefradragene i denne perioden, men kun fremført underskudd til senere år, skaper dette finansielle utfordringer. Leterefusjonsordningen bedrer derfor likviditeten til selskaper som ikke er i skatteposisjon.

Fradrag for investeringer

Investeringer blir avskrevet lineært over seks år fra det året investeringene blir pådratt, både i grunnlaget for ordinær skatt og særskatt. For å skjerme normalavkastningen fra særskatt er det et ekstra fradrag i beregningsgrunnlaget for særskatt, kalt friinntekt. Friinntekten utgjør 20,8 prosent av investeringene – 5,2 prosent i fire år fra og med investeringsåret

Normpris

Utvunnet petroleum fra norsk kontinentalsokkel blir i mange tilfeller solgt til nærstående selskaper. Det er viktig for statens inntekter at olje og gass som selges fra Norge blir skattlagt basert på markedspriser. For å kunne vurdere om prisfastsettingen til nærstående selskap er slik som to uavhengige parter ville ha avtalt seg imellom, kan det fastsettes normpriser som skal brukes til å regne ut skattbar inntekt ved ligningen.

Det er Petroleumsprisrådet (PPR) som fastsetter normprisen. Rådet tar imot informasjon og har møter med selskapene før den endelige normprisen blir fastsatt. Normprissystemet gjelder for ulike typer og kvaliteter petroleum. For gass legges den faktiske salgsprisen til grunn.

Utregning av petroleumsskatt i 2020 (Kilde: Olje- og energidepartementet)
Midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet

I første halvår av 2020 falt oljeetterspørselen i verden sterkt som følge av Covid-19-pandemien. Virusutbruddet kombinert med lave olje- og gasspriser ga midlertidige likviditets- og finansieringsutfordringer og økt usikkerhet om utviklingen fremover. Uten midlertidige skattetiltak ville investeringsaktiviteten på norsk sokkel kunne bli lavere enn forventet som følge av at planlagte, lønnsomme investeringsprosjekter utsettes. Dette ville kunne skape problemer for leverandørindustrien.

Stortinget vedtok i juni 2020 midlertidige endringer i petroleumsskatteloven for å legge til rette for at oljeselskapene kan gjennomføre planlagte investeringer. Endringene består i endrede regler for avskrivninger og friinntekt, samt behandling av skattemessig underskudd, i en begrenset periode:

  • Full avskriving, pluss 24 prosent friinntekt, i investeringsåret i særskattegrunnlaget. Gjelder for alle investeringer i 2020 og 2021, og investeringer frem til produksjonsstart under utbyggingsplaner lagt frem før 1. januar 2023 og godkjent før 1. januar 2024.
  • Selskaper som har skattemessig underskudd i 2020 og 2021 kan kreve dette utbetalt.

Høring om foreslåtte endringer i petroleumsskatten

Finansdepartementet sendte et forslag om endringer i petroleumsskatten på høring 3. september 2021. Forslaget innebærer en omlegging av særskatten for petroleumsvirksomheten til en kontantstrømskatt. Forslaget innebærer at endringene skal tre i kraft med virkning for investeringer som pådras fra og med inntektsåret 2022, unntatt investeringer som er omfattet av de midlertidige petroleumsskattereglene. Høringsfristen er 3. desember 2021. Les høringsnotatet her.

Oppdatert: 12.10.2021