Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2024 TFO 2023 25. konsesjonsrunde Tidligere lisensrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 279 965 km². Dette arealet er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 20 (2019-2020). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Sokkeldirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder

TFO 2024

Utlysning

Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist for TFO 2024 er tirsdag 3. september 2024 klokken 12.00.

Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2025.

Mer detaljert informasjon om TFO 2024 finnes på Sokkeldirektoratets nettsider.

TFO 2023

Tilbud om andeler

16. januar 2024 har 24 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 62 utvinningstillatelser i TFO 2023. Av de 62 utvinningstillatelsene, er 29 i Nordsjøen, 25 i Norskehavet og åtte i Barentshavet. 16 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Mer detaljert informasjon om TFO 2023 finnes på Sokkeldirektoratets nettsider.

 

Tilbud om andeler i TFO 2023

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Sokkeldirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2023
Kilde: Sokkeldirektoratet

25. konsesjonsrunde

Høring og utlysning

Energidepartementet foreslo i juni 2020 å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet. Dette forslaget har vært på offentlig høring med høringsfrist 26. august 2020. Det kom inn 30 høringsuttalelser.

25. konsesjonsrunde ble den 19. november 2020 lyst ut. Denne runden omfatter 136 blokker/deler av blokker, fordelt på 125 i Barentshavet og 11 i Norskehavet. Søknadsfristen var satt til 23. februar 2021 hvor det ble mottatt søknader fra syv selskaper.

Tilbud om andeler

23. juni 2021 fikk syv selskaper tilbud om andeler i totalt fire utvinningstillatelser på norsk sokkel. Av de fire utvinningstillatelsene, er en i Norskehavet og tre i Barentshavet. To av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Mer informasjon finnes på Sokkeldirektoratets nettsider.

Tidligere lisensrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte konsesjonsrunder finnes på Sokkeldirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 13.05.2024