Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2021 TFO 2020 25. konsesjonsrunde Tidligere lisensrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 279 965 km². Dette arealet er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 20 (2019-2020). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

TFO 2021

Tildeling i forhåndsdefinerte områder

TFO 2021

Utlysning

Olje- og energidepartementet har den 9. juni 2021 lyst ut TFO 2021. Det forhåndsdefinerte området ble utvidet med 84 blokker, hvorav 4 i Nordsjøen, 10 i Norskehavet og 70 i Barentshavet. Forslaget til utlysning har vært på offentlig høring. Søknadsfristen er satt til 8.9.2021 kl.12:00 og det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i begynnelsen av 2022. Mer detaljert informasjon om høringsprosessen finnes på OEDs nettsider.

TFO 2020

Utlysning og søkere

OED har den 19. juni 2020 lyst ut TFO 2020. Det forhåndsdefinerte området ble utvidet med 36 blokker i Norskehavet. Ved søknadsfristens utløp 22. september 2020 hadde 33 ulike selskaper levert søknader om nytt leteareal på norsk sokkel.

Tilbud om andeler

19. januar 2021 har 30 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 61 utvinningstillatelser i TFO 2020. Av de 61 utvinningstillatelsene, er 34 i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og 3 i Barentshavet. 12 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Mer detaljert informasjon finnes på Oljedirektoratets nettsider.

Tilbud om andeler i TFO 2020

Last ned som bilde (PNG)

Tildeling i TFO 2020 - tilbud
Kilde: Oljedirektoratet

25. konsesjonsrunde

Høring og utlysning

OED foreslo i juni 2020 å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet. Dette forslaget har vært på offentlig høring med høringsfrist 26. august 2020. Det kom inn 30 høringsuttalelser.

25. konsesjonsrunde ble den 19. november 2020 lyst ut. Denne runden omfatter 136 blokker/deler av blokker, fordelt på 125 i Barentshavet og 11 i Norskehavet. Søknadsfristen var satt til 23. februar 2021 hvor det ble mottatt søknader fra syv selskaper. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i andre kvartal 2021. Mer informasjon finnes på Oljedirektoratets nettsider.

Tidligere lisensrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte konsesjonsrunder finnes på Oljedirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 10.06.2021