Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2020 TFO 2019 24. konsesjonsrunde Tidligere lisensrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 279 965 km². Dette arealet er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 28 (2010-2011). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020

Høring

30.03.2020 sendte Olje- og energidepartementet forslag om å utvide TFO-området ut på offentlig høring. Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det en utvidelse med 36 blokker i Norskehavet. Det foreslås ikke utvidelse av området i Nordsjøen eller Barentshavet. Frist for kommentarer til forslaget er satt til 11. mai 2020. Mer detaljert informasjon om høringsprosessen finnes på OEDs nettsider.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019

Tilbud om andeler

14. januar 2020 har 28 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 69 utvinnings­tillatelser i TFO 2019. Av de 69 utvinnings­tillatelsene, er 33 i Nordsjøen, 23 i Norskehavet og 13 i Barentshavet. Det ble tilbudt areal i det utvidede TFO-området både i Norskehavet og Barentshavet. Mer detaljert informasjon om TFO 2019 finnes på Oljedirektoratets nettsider.

Tilbud om andeler i TFO 2019

Last ned som bilde (PNG)

24. konsesjonsrunde

Nominasjon og høring

Olje- og energidepartementet (OED) inviterte i august/september 2016 oljeselskapene til å nominere blokker i åpnede områder på norsk sokkel i forbindelse med 24. konsesjonsrunde. Selskapenes nominasjoner er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for vurderinger ved utlysning av arealer i 24. runde. I mars 2017 sendte OED ut et forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.

Utlysning og søkere

21. juni 2017 lyste OED ut 24. konsesjonsrunde. Utlysningen inkluderte alle de 102 blokkene som var ute til høring; det var utlyst ni blokker i Norskehavet og 93 i Barentshavet. Ved søknadsfristens utløp 30. november 2017 hadde til sammen 11 selskaper levert søknader om nytt leteareal i begge havområder. Det var størst interesse i Barentshavet, og spesielt i det utlyste arealet i den nordvestlige delen av Barentshavet sør. Søkerlisten var dominert av store og mellomstore selskap med god teknisk og finansiell kapasitet til å drive utforsking i slike umodne områder.

Tilbud om andeler

18. juni 2018 sendte OED ut tilbud om 12 utvinningstillatelser til 11 selskap. Tre av de tilbudte utvinningstillatelsene ligger i Norskehavet og ni i Barentshavet.

Tildelt areal i 24. konsesjonsrunde

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Tildelte utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde

Tidligere lisensrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte konsesjonsrunder finnes på Oljedirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 03.04.2020