Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2023 TFO 2022 25. konsesjonsrunde Tidligere lisensrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 279 965 km². Dette arealet er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 20 (2019-2020). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder

TFO 2023

Utlysning og søkere

Olje- og energidepartementet har den 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023. Det forhåndsdefinerte området ble utvidet med 92 blokker nordvest i Norskehavet og vest i Barentshavet. Ved søknadsfristens utløp 23. august 2023 hadde 25 ulike selskaper levert søknader om nytt leteareal på norsk sokkel. Myndighetene tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i begynnelsen av 2024. Mer informasjon finnes på Oljedirektoratets nettsider.

TFO 2022

Tilbud om andeler

10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser i TFO 2022. Av de 47 utvinnings­tillatelsene, er 29 i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og to i Barentshavet. 20 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Mer detaljert informasjon om TFO 2022 finnes på Oljedirektoratets nettsider.

 

Tilbud om andeler i TFO 2022

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Tildeling i forhåndsdefinert område 2022

25. konsesjonsrunde

Høring og utlysning

OED foreslo i juni 2020 å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet. Dette forslaget har vært på offentlig høring med høringsfrist 26. august 2020. Det kom inn 30 høringsuttalelser.

25. konsesjonsrunde ble den 19. november 2020 lyst ut. Denne runden omfatter 136 blokker/deler av blokker, fordelt på 125 i Barentshavet og 11 i Norskehavet. Søknadsfristen var satt til 23. februar 2021 hvor det ble mottatt søknader fra syv selskaper.

Tilbud om andeler

23. juni 2021 fikk syv selskaper tilbud om andeler i totalt fire utvinningstillatelser på norsk sokkel. Av de fire utvinningstillatelsene, er en i Norskehavet og tre i Barentshavet. To av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Mer informasjon finnes på Oljedirektoratets nettsider.

Tidligere lisensrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte konsesjonsrunder finnes på Oljedirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 29.08.2023