Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2018 24. konsesjonsrunde Tidligere lisensrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 279 965 km². Dette arealet er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 28 (2010-2011). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018

Olje- og energidepartementet har den 9. mai 2018 lyst ut TFO 2018. Det forhåndsdefinerte området ble betydelig utvidet både i Norskehavet og i Barentshavet i forbindelse med denne konsesjonsrunden. Ved søknadsfristens utløp 4. september 2018 hadde det kommet inn søknader både i det nylig utvidede området og i de øvrige delene av TFO-området. Til sammen har 38 selskaper levert søknader om nytt leteareal. I fjor var det rekordstor interesse når det gjelder antall søknader; interessen er omtrent like stor for årets TFO. Selv om interessen er størst i Nordsjøen og Norskehavet, må vi tilbake til 2007 for å finne større interesse for Barentshavet i en TFO-runde. Tildeling av nye utvinningstillatelser forventes i begynnelsen av 2019.

Kart over søkbart areal i TFO 2018

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Tildeling i forhåndsdefinert område 2018 – utlysning

24. konsesjonsrunde

Nominasjon og høring

Olje- og energidepartementet (OED) inviterte i august/september 2016 oljeselskapene til å nominere blokker i åpnede områder på norsk sokkel i forbindelse med 24. konsesjonsrunde. Selskapenes nominasjoner er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for vurderinger ved utlysning av arealer i 24. runde. I mars 2017 sendte OED ut et forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.

Utlysning og søkere

21. juni 2017 lyste OED ut 24. konsesjonsrunde. Utlysningen inkluderte alle de 102 blokkene som var ute til høring; det var utlyst ni blokker i Norskehavet og 93 i Barentshavet. Ved søknadsfristens utløp 30. november 2017 hadde til sammen 11 selskaper levert søknader om nytt leteareal i begge havområder. Det er størst interesse i Barentshavet, og spesielt i det utlyste arealet i den nordvestlige delen av Barentshavet. Søkerlisten er dominert av store og mellomstore selskap med god teknisk og finansiell kapasitet til å drive utforsking i slike umodne områder.

Tilbud om andeler

18. juni 2018 sendte OED ut tilbud om 12 utvinningstillatelser til 11 selskap. Tre av de tilbudte utvinningstillatelsene ligger i Norskehavet og ni i Barentshavet.

Tildelt areal i 24. konsesjonsrunde

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Tildelte utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde

Tidligere lisensrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte konsesjonsrunder finnes på Oljedirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 27.09.2018