Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2020 TFO 2019 25. konsesjonsrunde Tidligere lisensrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 279 965 km². Dette arealet er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 20 (2019-2020). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020

Utlysning

Olje- og energidepartementet har den 19. juni 2020 lyst ut TFO 2020. Det forhåndsdefinerte området ble utvidet med 36 blokker i Norskehavet. Søknadsfristen er satt til 22.09.2020 og det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i begynnelsen av 2021. Mer detaljert informasjon finnes på ODs nettsider.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019

Tilbud om andeler

14. januar 2020 har 28 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 69 utvinnings­tillatelser i TFO 2019. Av de 69 utvinnings­tillatelsene, er 33 i Nordsjøen, 23 i Norskehavet og 13 i Barentshavet. Det ble tilbudt areal i det utvidede TFO-området både i Norskehavet og Barentshavet. Mer detaljert informasjon om TFO 2019 finnes på Oljedirektoratets nettsider.

Tilbud om andeler i TFO 2019

Last ned som bilde (PNG)

25. konsesjonsrunde

Høring

Olje- og energidepartementet foreslo i juni 2020 å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet. Nummererte konsesjonsrunder gjennomføres i mindre kjente områder. Forsalget blir nå sendt på offentlig høring. Høringsfristen er satt til 26. august 2020. Etter at høringsinnspillene er vurdert, vil 25. konsesjonsrunde bli utlyst i løpet av høsten 2020. Det tas sikte på en søknadsfrist på nyåret og antatt tildeling i løpet av 2. halvår 2021.

Tidligere lisensrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte konsesjonsrunder finnes på Oljedirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 16.09.2020