Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2020 TFO 2019 25. konsesjonsrunde Tidligere lisensrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 279 965 km². Dette arealet er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 20 (2019-2020). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020

Utlysning og søkere

Olje- og energidepartementet har den 19. juni 2020 lyst ut TFO 2020. Det forhåndsdefinerte området ble utvidet med 36 blokker i Norskehavet. Ved søknadsfristens utløp 22. september 2020 hadde 33 ulike selskaper levert søknader om nytt leteareal på norsk sokkel. Myndighetene tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i begynnelsen av 2021. Mer detaljert informasjon finnes på ODs nettsider.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019

Tilbud om andeler

14. januar 2020 har 28 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 69 utvinnings­tillatelser i TFO 2019. Av de 69 utvinnings­tillatelsene, er 33 i Nordsjøen, 23 i Norskehavet og 13 i Barentshavet. Det ble tilbudt areal i det utvidede TFO-området både i Norskehavet og Barentshavet. Mer detaljert informasjon om TFO 2019 finnes på Oljedirektoratets nettsider.

Tilbud om andeler i TFO 2019

Last ned som bilde (PNG)

25. konsesjonsrunde

Høring og utlysning

Olje- og energidepartementet foreslo i juni 2020 å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet. Dette forslaget har vært på offentlig høring med høringsfrist 26. august 2020. Det kom inn 30 høringsuttalelser.

25. konsesjonsrunde ble lyst ut den 19. november 2020. Denne runden omfatter 136 blokker/deler av blokker, fordelt på 125 i Barentshavet og 11 i Norskehavet. Søknadsfristen er satt til 23.02.2021 kl. 12 og det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i andre kvartal 2021. Mer informasjon finnes på Oljedirektoratets nettsider.

Tidligere lisensrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte konsesjonsrunder finnes på Oljedirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 20.11.2020