Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2019 TFO 2018 24. konsesjonsrunde Tidligere lisensrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 279 965 km². Dette arealet er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 28 (2010-2011). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019

Utlysning og søkere

Olje- og energidepartementet har den 29. mai 2019 lyst ut TFO 2019. Det forhåndsdefinerte området ble utvidet med til sammen 90 i alle havområder. Ved søknadsfristens utløp 27. august 2019 hadde 33 selskaper levert søknader om nytt leteareal på norsk sokkel. Myndighetene tar sikte på å offentliggjøre hvilke selskap som får tilbud om andeler i TFO 2019 på nyåret 2020.

Utlyst areal i TFO 2019

Last ned som bilde (PNG)

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018

Tilbud om andeler

15. januar 2019 har 33 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 83 utvinningstillatelser i TFO 2018. Dette er den største tildelingen noensinne. Av de 83 utvinningstillatelsene er 37 i Nordsjøen, 32 i Norskehavet og 14 i Barentshavet. Det ble tildelt areal i det utvidete TFO-området både i Norskehavet og Barentshavet. Mer detaljert informasjon om tildelingen finnes på Oljedirektoratets nettsider.

Tilbud om andeler i TFO 2018

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Tildeling i TFO 2018 - tilbud
Kilde: Oljedirektoratet

24. konsesjonsrunde

Nominasjon og høring

Olje- og energidepartementet (OED) inviterte i august/september 2016 oljeselskapene til å nominere blokker i åpnede områder på norsk sokkel i forbindelse med 24. konsesjonsrunde. Selskapenes nominasjoner er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for vurderinger ved utlysning av arealer i 24. runde. I mars 2017 sendte OED ut et forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.

Utlysning og søkere

21. juni 2017 lyste OED ut 24. konsesjonsrunde. Utlysningen inkluderte alle de 102 blokkene som var ute til høring; det var utlyst ni blokker i Norskehavet og 93 i Barentshavet. Ved søknadsfristens utløp 30. november 2017 hadde til sammen 11 selskaper levert søknader om nytt leteareal i begge havområder. Det var størst interesse i Barentshavet, og spesielt i det utlyste arealet i den nordvestlige delen av Barentshavet sør. Søkerlisten var dominert av store og mellomstore selskap med god teknisk og finansiell kapasitet til å drive utforsking i slike umodne områder.

Tilbud om andeler

18. juni 2018 sendte OED ut tilbud om 12 utvinningstillatelser til 11 selskap. Tre av de tilbudte utvinningstillatelsene ligger i Norskehavet og ni i Barentshavet.

Tildelt areal i 24. konsesjonsrunde

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Tildelte utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde

Tidligere lisensrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte konsesjonsrunder finnes på Oljedirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 04.09.2019