Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6,5 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6,5 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2018 TFO 2017 24. konsesjonsrunde Tidligere konsesjonsrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 039 951 km². Dette arealet er nesten 6,5 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 28 (2010-2011). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018

Høring

15.01.2018 sendte Olje- og energidepartementet forslag om å utvide TFO-området ut på offentlig høring. I TFO-2018 foreslås det en utvidelse med 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet. Frist for kommentarer til forslaget er satt til 28. februar 2018.

Forslag om blokker til utlysning i TFO 2018

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Forslag om blokker til utlysning i TFO 2018
Kilde: Oljedirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2017

I TFO 2017 var det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 87 blokker, 34 i Norskehavet og 53 i Barentshavet. Utvidelsen omfattet blant annet blokker vest i Norskehavet og områder ved funnene Wisting, Alta og Gohta i Barentshavet.

Ved søknadsfristens utløp i september 2017 hadde 39 selskaper levert et rekordstort antall søknader om nytt leteareal. I begynnelsen av 2018 ble det tildelt 34 selskaper til sammen 75 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i TFO 2017. Av de 75 utvinningstillatelsene er 45 i Nordsjøen, 22 i Norskehavet og 8 i Barentshavet. Besøk Oljedirektoratets nettsider for kart og mer informasjon om utvinningstillatelsene.

24. konsesjonsrunde

Nominasjon og høring

Olje- og energidepartementet (OED) inviterte i august/september 2016 oljeselskapene til å nominere blokker i åpnede områder på norsk sokkel i forbindelse med 24. konsesjonsrunde. Selskapenes nominasjoner er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for vurderinger ved utlysning av arealer i 24. runde. I mars 2017 sendte OED ut et forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.

Utlysning og søkere

21. juni 2017 lyste OED ut 24. konsesjonsrunde. Utlysningen inkluderte alle de 102 blokkene som var ute til høring; det var utlyst ni blokker i Norskehavet og 93 i Barentshavet. Ved søknadsfristens utløp 30. november 2017 hadde til sammen 11 selskaper levert søknader om nytt leteareal i begge havområder. Det er størst interesse i Barentshavet, og spesielt i det utlyste arealet i den nordvestlige delen av Barentshavet. Søkerlisten er dominert av store og mellomstore selskap med god teknisk og finansiell kapasitet til å drive utforsking i slike umodne områder. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser før sommeren 2018.

Utlyste blokker i 24. konsesjonsrunde

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Utlyste blokker i 24. konsesjonsrunde
Kilde: Oljedirektoratet

Tidligere konsesjonsrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte runder finnes på Oljedirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 09.03.2018