Statlig organisering av virksomheten

For at petroleumsnæringen skal ivareta alle viktige samfunnshensyn og samtidig sørge for en mest mulig effektiv ressursutnyttelse, er det viktig med god organisering og klart definerte ansvarsområder.
For at petroleumsnæringen skal ivareta alle viktige samfunnshensyn og samtidig sørge for en mest mulig effektiv ressursutnyttelse, er det viktig med god organisering og klart definerte ansvarsområder.
Ansvarsområder Statlig eierskap

Ansvarsområder

Stortinget
Stortinget setter rammene for petroleumsvirksomheten i Norge, blant annet ved å vedta lover. Alle prinsipielle saker, herunder alle store utbyggingssaker, skal drøftes der. Stortinget kontrollerer også regjeringen og statsforvaltningen.

På tross av at sammensetningen på Stortinget varierer over tid, har de overordnede rammene for norsk petroleumspolitikk vært stabile. Det skyldes at det gjennom mange år har vært bred politisk enighet om de store linjene i norsk petroleumspolitikk, noe som har bidratt til å gi petroleumsnæringen forutsigbare og stabile rammevilkår. Dette er særlig viktig for en langsiktig og kapitalintensiv næring som petroleumsvirksomheten.

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Last ned som bilde (PNG)

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten (Kilde: Energidepartementet)

Statlig organisering

Regjeringen, departementene og underliggende etater
Regjeringen har den utøvende makt i petroleumspolitikken og står til ansvar overfor Stortinget. Til å utøve politikken får regjeringen hjelp fra departementene, underliggende direktorater og tilsyn. Ansvaret for de ulike rollene i utøvingen av petroleumspolitikken er fordelt slik:

Energidepartementet og Sokkeldirektoratet
Energidepartementet har ansvar for ressursforvaltningen og for petroleumssektoren under ett. Departementet har også ansvaret for forvaltningen av arbeidsmiljøet og for sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten, og er i tillegg ansvarlig for eieroppfølging av statens eierandeler i Gassco AS.

Sokkeldirektoratet er administrativt underlagt Energidepartementet. Sokkeldirektoratet har en sentral rolle innenfor petroleumsforvaltningen og er et viktig rådgivende organ for Energidepartementet. Sokkeldirektoratet utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med leting etter og utvinning av petroleum på kontinentalsokkelen. Dette omfatter også myndighet til å fastsette forskrifter og å fatte vedtak etter petroleumslovgivningen.

Havindustritilsynet er underlagt Energidepartementet og er ansvarlig for å føre tilsyn med den tekniske og operasjonelle sikkerheten, inkludert beredskap mot villede handlinger og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Samarbeid
Godt samarbeid mellom etater og departementer. Foto: ED, Olav Hegge

Finansdepartementet
Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten. Oljeskattekontoret er en del av Skatteetaten, som er underlagt Finansdepartementet. Oljeskattekontoret skal først og fremst sørge for rett fastsetting og innbetaling av de skatter og avgifter som vedtas av politiske styresmakter. Tolldirektoratet sørger for å fastsette og å innkreve NOx-avgiften.

Finansdepartementet har også ansvaret for å forvalte Statens pensjonsfond – Utland. Ansvaret for den operative forvaltningen er delegert til Norges Bank.

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for eieroppfølging av statens andeler i Equinor ASA (tidligere Statoil) og Petoro AS, samt for SDØE. I tillegg konsulteres departementet som ledd i tildelingsprosessen for å sikre god sameksistens mellom rettighetshaverne i petroleumsvirksomheten og fiskeriene.

Departementet har også ansvaret for beredskap mot akutt forurensning i norske farvann. Kystverket er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og har ansvaret for den statlige oljevernberedskapen

Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for miljøvern og forvaltning av det ytre miljøet i Norge. Miljødirektoratet, som er underlagt dette departementet, har blant annet ansvaret for å følge opp forurensningsloven.

Statlig eierskap

Petoro AS
Petoro er et heleid statlig selskap og ivaretar de forretningsmessige sidene knyttet til statens  direkte økonomiske engasjement (SDØE). SDØE innebærer at staten er en direkte deltaker i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Petoro er rettighetshaver for statens deltakerandeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel.

Det overordnede målet for selskapets ivaretakelse av SDØE er å oppnå høyest mulig inntekt til staten. Petoro ble opprettet i 2001 og har i underkant av 70 ansatte. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierskap i Petoro.

Equinor ASA (tidligere Statoil)
Equinor er et internasjonalt oljeselskap med om lag 21 000 ansatte og virksomhet i over 30 land. Equinors hovedaktivitet er produksjon av olje og gass, og selskapet er operatør for om lag 70 prosent av olje- og gassproduksjonen på norsk kontinentalsokkel. Selskapet ble etablert i 1972 og er børsnotert i Oslo og New York.

Equinors styre er ansvarlig for den forretningsmessige utviklingen av selskapet. Staten eier 67 prosent av aksjene i selskapet. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for eieroppfølging av statens aksjer i selskapet.

Målet med statens eierskap i Equinor er å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag.

Gassco AS
Gassco ble opprettet i 2001 og er et heleid statlig selskap. Gassco skal verken ha tap eller vinning av egen virksomhet og har som nøytral og uavhengig operatør for gasstransportsystemet ansvar for drift av infrastrukturen på vegne av eierne. Energidepartementet forvalter statens eierskap i Gassco.

Oppdatert: 02.01.2024