Investeringer og driftskostnader

Myndighetene har i 2023 godkjent flere planer for nye feltutbygginger og flere endrede planer for videreutvikling av felt i drift for å øke utvinningen og/eller forlenge levetiden.
Myndighetene har i 2023 godkjent flere planer for nye feltutbygginger og flere endrede planer for videreutvikling av felt i drift for å øke utvinningen og/eller forlenge levetiden.
Totalkostnader Letekostnader Investeringer Driftskostnader

Siden oppstarten av petroleumsvirksomheten i Norge er det investert store summer i letevirksomhet, utbygging av felt, infrastruktur og landanlegg. Samtidig gjøres det løpende investeringer på felt i drift. Store deler av sokkelen har i dag et omfattende nettverk av innretninger og rør knyttet opp mot landanlegg. Nye funn kan fases inn til denne infrastrukturen. Dette vil bidra til et høyt aktivitetsnivå og effektiv ressursutnyttelse på sokkelen i årene som kommer.

Oljeselskapene og leverandørindustrien har tatt betydelige grep for å bedre lønnsomheten gjennom effektivisering og kostnadsreduksjoner. Dette gjør nye prosjekter lønnsomme selv ved et lavt prisnivå.

Kostnadsanslagene under er basert på antagelser om oljeprisutvikling, utvikling i kostnadsnivået og selskapenes investerings­beslutninger. Det er derfor betydelig usikkerhet i anslagene, og denne usikkerheten øker utover i tid.

Konseptskisse av Johan Sverdrup-feltet (første fase)
Konseptskisse av Johan Sverdrup-feltet (første fase). Illustrasjon: Equinor

Totalkostnader

Store investeringer og høy leteaktivitet, i tillegg til økende driftskostnader, medførte at totalkostnadene på norsk sokkel var rekordhøye i 2014. Utviklingen etter 2014 har bidratt til et betydelig fall i totalkostnadene, men aktivitetsnivået i dag er på et høyt nivå historisk sett.

Figuren under viser historiske tall og prognose for investeringer, driftskostnader, letekostnader, nedstengnings- og disponeringskostnader samt øvrige kostnader på norsk sokkel. I 2022 var samlede kostnader nesten 300 milliarder kroner. Av dette bestod rundt 55 prosent av investeringer, 30 prosent driftskostnader, mens letekostnader utgjorde åtte prosent. Samlede kostnader ventes å øke reelt med ti prosent i 2023 og videre en økning på sju prosent i 2024. Økningen i totalkostnader frem mot 2024 knytter seg i stor grad til økte investeringer i forbindelse med at det ble tatt investeringsbeslutning for flere prosjekter høsten 2022. Fra 2025 forventes en nedgang i de samlede kostnadene.

Totalkostnader fordelt på kategori

Oppdatert: 14.05.2024

Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Totalkostnader fordelt på kategori Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Totalkostnader fordelt på kategori – Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Letekostnader

Letekostnader er utgifter knyttet til innhenting av seismiske data for å kartlegge mulige petroleumsforekomster under havbunnen og boring av letebrønner. Det skilles mellom to typer letebrønner: undersøkelses- og avgrensningsbrønner. Undersøkelsesbrønner bores for å se hvorvidt det finnes hydrokarboner under havbunnen. Når det gjøres funn, bores det ofte avgrensningsbrønner for å innhente mer informasjon om blant annet størrelse og utbredelse.

For 2023 utgjorde letekostnadene på norsk sokkel 26 milliarder kroner. Det ble avsluttet totalt 33 letebrønner, hvorav 21 var undersøkelsesbrønner og 12 var avgrensningsbrønner. Letevirksomheten i 2023 resulterte i 15 funn.

Letekostnader og antall letebrønner

Oppdatert: 14.05.2024

Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Letekostnader og antall letebrønner Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Letekostnader og antall letebrønner – Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Investeringer

Det er investert store summer i utbygging av felt, infrastruktur og landanlegg i Norge, og nye utbyggingsplaner levert til myndighetene høsten 2022 bidrar til et fortsatt høyt aktivitetsnivå de neste årene. Samtidig gjøres det store investeringer på allerede eksisterende felt slik at utvinningen øker og levetiden til feltene forlenges. Dette krever nye brønner, modifisering av innretninger og ny infrastruktur. Totale investeringer, eksklusive letevirksomhet, var 158 milliarder kroner i 2022 og er estimert til å være 200 milliarder kroner i 2023. Totale investeringer ventes å øke til 206 milliarder kroner i 2024.

De samlede investeringer i petroleumssektoren (inkludert lete- og avslutnings­kostnader) står for om lag én sjettedel av totale investeringer i produksjonskapital i Norge. Det er ingen annen næring i Norge som kan måle seg med dette. Selv mindre prosjekter på sokkelen ville vært store industriprosjekter om de ble gjennomført på fastlandet.

Investeringer i sektoren står for om lag 1/6 av totale investeringer i produksjonskapital i Norge

I løpet av 2023 har det blitt levert én plan for ny feltutbygging. Utbyggingsplanen omhandler gassfunnet Eirin, som skal knyttes til Gina Krog. Det er ikke fattet investeringsbeslutninger på felt i drift som har utløst krav om ny utbyggingsplan til myndighetene i 2023.

Flere større prosjekt på felt i drift, samt nye feltutbygginger, bidrar til at det er ventet et relativt stabilt aktivitetsnivå de nærmeste årene.

 

Investeringer spesifisert på feltstatus

Oppdatert: 14.05.2024

Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Investeringer spesifisert på feltstatus Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Investeringer spesifisert på feltstatus – Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Investeringer fordelt på hovedkategorier

Oppdatert: 14.05.2024

Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Investeringer fordelt på hovedkategorier Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Investeringer fordelt på hovedkategorier – Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Driftskostnader

Kostnader knyttet til vedlikehold av innretninger og brønner, samt utgifter til daglig drift av innretningene, utgjør hovedstørrelsene i driftskostnadene på norsk sokkel. Dette inkluderer også lønnskostnader til alle de arbeiderne som daglig utfører modifikasjoner og vedlikehold på maskiner og annet utstyr. Dette arbeidet er viktig for å unngå kostbar stans i produksjon.

Ved utgangen av 2023 var det 92 felt i produksjon. Samlede driftskostnader utgjorde i 2023 om lag 85 milliarder kroner. Operatørene jobber kontinuerlig med å redusere driftskostnadene, men økte kraftkostnader bidrar til tross for dette til noe økende kostnader.

Driftskostnader spesifisert på feltstatus

Oppdatert: 14.05.2024

Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Driftskostnader spesifisert på feltstatus Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Driftskostnader spesifisert på feltstatus – Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Driftskostnader fordelt på hovedkategorier

Oppdatert: 14.05.2024

Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Driftskostnader fordelt på hovedkategorier Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Driftskostnader fordelt på hovedkategorier – Historiske tall for 2011-2022 og prognose for 2023-2028
Oppdatert: 14.05.2024