Investeringer og driftskostnader

Myndighetene har i 2022 mottatt planer for 13 nye feltutbygginger. I tillegg er det tatt investeringsbeslutning for videreutvikling av fem felt i produksjon, økt utvinning nær eksisterende felt eller forlenget levetid.
Myndighetene har i 2022 mottatt planer for 13 nye feltutbygginger. I tillegg er det tatt investeringsbeslutning for videreutvikling av fem felt i produksjon, økt utvinning nær eksisterende felt eller forlenget levetid.
Totalkostnader Letekostnader Investeringer Driftskostnader

Siden oppstarten av petroleumsvirksomheten i Norge er det investert store summer i letevirksomhet, utbygging av felt, infrastruktur og landanlegg. Samtidig gjøres det løpende investeringer på felt i drift. Store deler av sokkelen har i dag et omfattende nettverk av innretninger og rør knyttet opp mot landanlegg. Nye funn kan fases inn til denne infrastrukturen. Dette vil bidra til et høyt aktivitetsnivå og effektiv ressurs­utnyttelse på sokkelen i årene som kommer.

Oljeselskapene og leverandørindustrien har tatt betydelige grep for å bedre lønnsomheten gjennom effektivisering og kostnads­reduksjoner. Dette gjør nye prosjekter lønnsomme selv ved et lavt prisnivå.

Tilsvarende er det blitt satt i verk en rekke tiltak for å redusere driftskostnadene. Summen av disse tiltakene har gitt en betydelig reduksjon i kostnader.

Kostnadsanslagene under er basert på antagelser om oljeprisutvikling, utvikling i kostnadsnivået og selskapenes investerings­beslutninger. Det er derfor betydelig usikkerhet i anslagene, og denne usikkerheten øker utover i tid.

Konseptskisse av Johan Sverdrup-feltet (første fase)
Konseptskisse av Johan Sverdrup-feltet (første fase). Illustrasjon: Equinor

Totalkostnader

Store investeringer og høy leteaktivitet, i tillegg til økende driftskostnader, medførte at totalkostnadene på norsk sokkel var rekordhøye i 2014. Utviklingen etter 2014 har bidratt til et betydelig fall i totalkostnadene, men aktivitetsnivået i dag er på et høyt nivå historisk sett.

Figuren under viser historiske tall og prognose for investeringer, driftskostnader, letekostnader, nedstengnings- og disponeringskostnader samt øvrige kostnader på norsk sokkel. I 2022 var samlede kostnader om lag 270 milliarder kroner. Av dette bestod rundt 55 prosent av investeringer, 30 prosent driftskostnader, mens letekostnader utgjorde åtte prosent. Samlede kostnader ventes å øke reelt med nærmere fem prosent i 2023 for så å stabilisere seg frem mot 2025. Økningen i totalkostnader frem mot 2025 knytter seg i stor grad til økte investeringer i forbindelse med at det ble tatt investeringsbeslutning for flere prosjekter høsten 2022. Etter 2025 forventes en nedgang i de samlede kostnadene.

Totalkostnader fordelt på kategori

Oppdatert: 11.05.2023

Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Totalkostnader fordelt på kategori Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Totalkostnader fordelt på kategori – Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Letekostnader

Letekostnader er utgifter knyttet til innhenting av seismiske data for å kartlegge mulige petroleumsforekomster under havbunnen og boring av letebrønner. Det skilles mellom to typer letebrønner: undersøkelses- og avgrensningsbrønner. Undersøkelsesbrønner bores for å se hvorvidt det finnes hydrokarboner under havbunnen. Når det gjøres funn, bores det ofte avgrensningsbrønner for å innhente mer informasjon om blant annet størrelse og utbredelse.

For 2022 utgjorde letekostnadene på norsk sokkel 23 milliarder kroner. Det ble påbegynt totalt 34 letebrønner, hvorav 30 var undersøkelsesbrønner og 4 var avgrensningsbrønner. Letevirksomheten i 2022 resulterte i 12 funn.

Letekostnader og antall letebrønner

Oppdatert: 11.05.2023

Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Letekostnader og antall letebrønner Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Letekostnader og antall letebrønner – Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Investeringer

Det er investert store summer i utbygging av felt, infrastruktur og landanlegg i Norge, og nye utbyggingsplaner levert til myndighetene høsten 2022 bidrar til et fortsatt høyt aktivitetsnivå de neste årene. Samtidig gjøres det store investeringer på allerede eksisterende felt slik at utvinningen øker og levetiden til feltene forlenges. Dette krever nye brønner, modifisering av innretninger og ny infrastruktur. For 2022 var investeringer, eksklusive letevirksomhet, 149 milliarder kroner. Totale investeringer ventes å øke til i overkant av 170 milliarder kroner frem mot 2024-25.

De samlede investeringer i petroleumssektoren (inkludert lete- og avslutningskostnader) står for om lag én sjettedel av totale investeringer i produksjonskapital i Norge. Det er ingen annen næring i Norge som kan måle seg med dette. Selv mindre prosjekter på sokkelen ville vært store industriprosjekter om de ble gjennomført på fastlandet.

Investeringer i sektoren står for om lag 1/6 av totale investeringer i produksjonskapital i Norge

I løpet av 2022 ble ett nytt felt satt i produksjon: Nova. I tillegg ble Johan Sverdrup fase 2 satt i produksjon og Njord startet produksjonen igjen etter en større ombygging av innretningene på feltet. Fem felt var under utbygging ved årsskiftet 2022/2023.

I løpet av 2022 har det blitt levert planer for 13 nye feltutbygginger. I tillegg er det tatt investeringsbeslutning for videreutvikling av fem felt i produksjon, økt utvinning nær eksisterende felt eller forlenget levetid. Blant de viktigste prosjektene er utbygging av Yggdrasil (tidligere NOAKA), utbygging av Fenris (tidligere King Lear) samt Valhall PWP-prosjektet.

Flere større prosjekt på felt i drift, samt nye feltutbygginger, bidrar til at det er ventet et relativt stabilt aktivitetsnivå de nærmeste årene.

 

Investeringer spesifisert på feltstatus

Oppdatert: 11.05.2023

Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Investeringer spesifisert på feltstatus Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Investeringer spesifisert på feltstatus – Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Investeringer fordelt på hovedkategorier

Oppdatert: 11.05.2023

Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Investeringer fordelt på hovedkategorier Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Investeringer fordelt på hovedkategorier – Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Driftskostnader

Kostnader knyttet til vedlikehold av plattformer og brønner, samt utgifter til daglig drift av innretninger, utgjør hovedstørrelsene i driftskostnadene på norsk sokkel. Dette inkluderer også lønnskostnader til alle de arbeiderne som daglig utfører modifikasjoner og vedlikehold på maskiner og annet utstyr. Dette arbeidet er viktig for å unngå kostbar stans i produksjon.

Ved utgangen av 2022 var det 93 felt i produksjon. Samlede driftskostnader utgjorde i 2022 om lag 85 milliarder kroner. Operatørene jobber kontinuerlig med å redusere driftskostnadene, men økte kraftkostnader bidrar til tross for dette til noe økende kostnader.

Driftskostnader spesifisert på feltstatus

Oppdatert: 11.05.2023

Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Driftskostnader spesifisert på feltstatus Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Driftskostnader spesifisert på feltstatus – Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Driftskostnader fordelt på hovedkategorier

Oppdatert: 11.05.2023

Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Driftskostnader fordelt på hovedkategorier Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Driftskostnader fordelt på hovedkategorier – Historiske tall for 2010-2021 og prognose for 2022-2027
Oppdatert: 11.05.2023