Aktivitetsnivå på feltene

Aktivitetsnivået på sokkelen har de siste årene vært høyt. Mange nye funn er besluttet bygget ut, og mange pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er allerede satt i produksjon. Samtidig har det vært gjort store investeringer på felt i drift for å øke utvinningen. Ved årsskiftet var det 94 felt i produksjon som til sammen produserte 231 millioner Sm³ o.e. i 2021. Historisk høye gasspriser har ført til at gassleveransen i 2021 har blitt høyere enn forutsatt.
Aktivitetsnivået på sokkelen har de siste årene vært høyt. Mange nye funn er besluttet bygget ut, og mange pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er allerede satt i produksjon. Samtidig har det vært gjort store investeringer på felt i drift for å øke utvinningen. Ved årsskiftet var det 94 felt i produksjon som til sammen produserte 231 millioner Sm³ o.e. i 2021. Historisk høye gasspriser har ført til at gassleveransen i 2021 har blitt høyere enn forutsatt.
Produksjon Feltutbygginger Pågående utbyggingsprosjekter Johan Sverdrup Investeringer Utsikter

Det er produsert olje og gass fra totalt 119 felt på norsk sokkel, siden produksjonen startet i 1971. Ved årsskiftet 2021/2022 var 94 felt i produksjon; 71 i Nordsjøen, 21 i Norskehavet og to i Barentshavet. Produksjonen fra disse feltene var i 2021 på 231 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), om lag 13 prosent lavere enn toppåret 2004, men to prosent høyere enn i 2020.

Produksjon

De nærmeste årene er det ventet at totalproduksjonen på norsk sokkel vil være relativt stabil, ved at produksjonsnedgangen i aldrende produserende felt kompenseres av nye felt som kommer i drift.

Forholdet mellom produksjon av gass og væske (salgbar olje, NGL og kondensat) er ventet å synke noe de nærmeste årene. I rekordåret 2004 ble det produsert mest olje, mens i 2024 vil gass utgjøre nesten halvparten av produksjonen. På lengre sikt er antallet og størrelsen på nye funn avgjørende for produksjonsnivået.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2026

Oppdatert: 07.10.2022

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2026 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2026
På lengre sikt er antallet og størrelsen på nye funn avgjørende for produksjonsnivået

Ved årsskiftet 2021/2022 var 94 felt i produksjon. Mange av de gamle, store feltene har fortsatt betydelige gjenværende reserver. Ressursgrunnlaget for eksisterende innretninger øker også ved at små omkringliggende funn blir tilknyttet disse. Aktiviteten på eksisterende felt vil være høy fremover. Disse vil stå for mesteparten av produksjonen de nærmeste årene.

Det er også mulig å øke utvinningen på mange av feltene utover det som er planlagt i dag. Det er i dag om lag 180 prosjekt under vurdering for å øke utvinningen på eksisterende felt. Det er viktig at rettighetshaverne finner lønnsomme måter å øke utvinningen og effektivisere driften på eksisterende felt. Samtidig må eksisterende og nye drivverdige funn knyttes til eksisterende infrastruktur for å utnytte produksjons- og transportkapasiteten i modne områder framover.

Se artikkel om effektiv ressursutnyttelse i modne områder for mer informasjon.

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2017-2031

Oppdatert: 07.10.2022

Kilde: Oljedirektoratet (Gass er normalisert til 40 MJ)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2017-2031 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2017-2031

Det er et høyt antall felt i drift og flere nye felt kommer i produksjon de nærmeste årene. Dermed ventes at produksjonen vil øke de nærmeste årene og holde seg relativt høy det neste tiåret.

Se artikkel om produksjonsprognoser for mer detaljert informasjon.

Foto: Olje- og energidepartementet

Pågående feltutbygginger og utbyggingsprosjekter

I 2021 har fire nye felt startet produksjonen; Martin Linge, Duva og Solveig i Nordsjøen og Ærfugl Nord i Norskehavet. I oktober 2021 startet også produksjonen opp igjen på Yme etter en reutvikling av feltet. Ved årsskiftet 2021/2022 var det seks pågående feltutbygginger på norsk sokkel: fire i Nordsjøen, én i Norskehavet og én i Barentshavet.

Videre var det ved årsskiftet om lag 88 funn som blir, eller kan bli, vurdert bygget ut. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellittfelt til eksisterende felt. Selvstendige utbyggingsløsninger planlegges for de største funnene, men også flere mindre funn kan etablere ny infrastruktur gjennom samordnede utbyggingsløsninger.

I 2021 godkjente myndighetene plan for utbygging og drift av Breidablikkfeltet i Nordsjøen. Det ble også godkjent endrede planer for utbygging og drift av Sleipner og Troll for prosjekter knyttet til disse to feltenes kraftforsyning.

Tabellen under viser estimerte reserver i felt som er under utbygging. Merk at tabellen oppdateres kontinuerlig.

Reserver i felt under utbygging

Måleenheten er i millioner Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Reserver i felt under utbygging

Reserver i felt under utbygging – Måleenheten er i millioner Sm³ o.e.

I tillegg til nye feltutbygginger pågår videreutviklinger i feltene som er i drift. Interaktiv kartet under viser utbyggingsprosjekter med godkjent plan for utbygging og drift (PUD)/plan for anlegg og drift (PAD) samt endret PUD/PAD. Investeringsanslagene er estimat ved PUD oppgitt i 2021-kroner. Merk at kartet ikke oppdateres kontinuerlig og geografisk plassering på dette kartet er upresis.

Pågående utbyggingsprosjekter

interactive-figure Created with Sketch.