Aktivitetsnivå på feltene

Aktivitetsnivået på sokkelen har de siste årene vært høyt. Mange nye funn er besluttet bygget ut, og mange pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er allerede satt i produksjon. Samtidig har det vært gjort store investeringer på felt i drift for å øke utvinningen. Ved årsskiftet var det 93 felt i produksjon som til sammen produserte 232 millioner Sm³ o.e. i 2022.
Aktivitetsnivået på sokkelen har de siste årene vært høyt. Mange nye funn er besluttet bygget ut, og mange pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er allerede satt i produksjon. Samtidig har det vært gjort store investeringer på felt i drift for å øke utvinningen. Ved årsskiftet var det 93 felt i produksjon som til sammen produserte 232 millioner Sm³ o.e. i 2022.
Produksjon Feltutbygginger Johan Sverdrup Investeringer Utsikter

Det er produsert olje og gass fra totalt 120 felt på norsk sokkel, siden produksjonen startet i 1971. Ved årsskiftet 2022/2023 var 93 felt i produksjon; 70 i Nordsjøen, 21 i Norskehavet og to i Barentshavet. Produksjonen fra disse feltene var i 2022 på 232 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), om lag 12 prosent lavere enn toppåret 2004, men litt høyere enn produksjonen i 2021.

Produksjon

De nærmeste årene er det ventet at totalproduksjonen på norsk sokkel vil være relativt stabil, ved at produksjonsnedgangen i aldrende produserende felt kompenseres av nye felt som kommer i drift.

Forholdet mellom produksjon av gass og væske (salgbar olje, NGL og kondensat) er ventet å synke noe de nærmeste årene. I rekordåret 2004 ble det produsert mest olje, mens i 2024 vil gass utgjøre nesten halvparten av produksjonen. På lengre sikt er antallet og størrelsen på nye funn avgjørende for produksjonsnivået.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2027

Oppdatert: 20.02.2023

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2027 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2027
På lengre sikt er antallet og størrelsen på nye funn avgjørende for produksjonsnivået

Ved årsskiftet 2022/2023 var 93 felt i produksjon. Mange av de gamle, store feltene har fortsatt betydelige gjenværende reserver. Ressursgrunnlaget for eksisterende innretninger øker også ved at små omkringliggende funn blir tilknyttet disse. Aktiviteten på eksisterende felt vil være høy fremover. Disse vil stå for mesteparten av produksjonen de nærmeste årene.

Det er også mulig å øke utvinningen på mange av feltene utover det som er planlagt i dag. Det er i dag om lag 150 prosjekt under vurdering for å øke utvinningen på eksisterende felt. Det er viktig at rettighetshaverne finner lønnsomme måter å øke utvinningen og effektivisere driften på eksisterende felt. Samtidig må eksisterende og nye drivverdige funn knyttes til eksisterende infrastruktur for å utnytte produksjons- og transportkapasiteten i modne områder fremover.

Se artikkel om effektiv ressursutnyttelse i modne områder for mer informasjon.

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2018-2032

Oppdatert: 20.02.2023

Produksjonsanslag 2022 er meget foreløpig

Kilde: Oljedirektoratet (Gass er normalisert til 40 MJ)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2018-2032 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2018-2032 – Produksjonsanslag 2022 er meget foreløpig

Det er et høyt antall felt i drift og flere nye felt kommer i produksjon de nærmeste årene. Dermed ventes at produksjonen vil øke de nærmeste årene og holde seg relativt høy det neste tiåret.

Se artikkel om produksjonsprognoser for mer detaljert informasjon.

Foto: Olje- og energidepartementet

Pågående feltutbygginger og utbyggingsprosjekter

I 2022 har ett nytt felt startet produksjonen; Nova i Nordsjøen. I desember 2022 startet også produksjonen opp igjen på Njord etter en oppgradering av innretningene på feltet, og Johan Sverdrup fase 2 ble også satt i produksjon. Ved årsskiftet 2022/2023 var det 15 pågående feltutbygginger på norsk sokkel: ti i Nordsjøen, fire i Norskehavet og én i Barentshavet. Av disse er fem utbygging av nye felt, mens ti er endringer i eksisterende felt (bl.a. knyttet til økt utvinning, endring av kraftforsyning eller utbygging av tilleggsressurser til eksisterende felt).

Videre var det ved årsskiftet om lag 78 funn som blir, eller kan bli, vurdert bygget ut. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellittfelt til eksisterende felt. Selvstendige utbyggingsløsninger planlegges for de største funnene, men også flere mindre funn kan etablere ny infrastruktur gjennom samordnede utbyggingsløsninger.

I 2022 godkjente myndighetene plan for utbygging og drift av Tommeliten A-feltet i Nordsjøen. Det ble også godkjent planer for utbygging og drift av Kristin Sør (inngår i Kristinfeltet), Kobra East og Gekko (inngår i Alvheimfeltet), Frosk (inngår i Bøylafeltet) og Eldfisk Nord (inngår i Eldfiskfeltet), samt endrede planer for utbygging og drift av Ormen Lange, Oseberg og Gina Krog.

Tabellen under viser estimerte reserver i felt som er under utbygging. Merk at tabellen oppdateres kontinuerlig.

Reserver i felt under utbygging

Måleenheten er i millioner Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Reserver i felt under utbygging

Reserver i felt under utbygging – Måleenheten er i millioner Sm³ o.e.

Det interaktive kartet under viser utbyggingsprosjekter med godkjent plan for utbygging og drift (PUD)/plan for anlegg og drift (PAD) samt endret PUD/PAD. Investeringsanslagene er estimat ved PUD oppgitt i 2022-kroner. Merk at kartet ikke oppdateres kontinuerlig og geografisk plassering på dette kartet er upresis.

interactive-figure Created with Sketch.