Aktivitetsnivå på feltene

Aktivitetsnivået på sokkelen har de siste årene vært høyt. Mange nye funn er besluttet bygget ut, og mange pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er allerede satt i produksjon. Samtidig har det vært gjort store investeringer på felt i drift for å øke utvinningen. Ved årsskiftet var det 90 felt i produksjon som til sammen produserte 226,5 millioner Sm³ o.e. i 2020. En kombinasjon av lave olje- og gasspriser og covid-19 gjorde at petroleumsvirksomheten stod i en krevende situasjon i 2020 og det er usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået de nærmeste årene. For å bedre likviditeten til selskapene, og for å gi økte muligheter til å gjennomføre planlagt investeringer, vedtok Stortinget sommeren 2020 midlertidige endringer i petroleumsskatteloven.
Aktivitetsnivået på sokkelen har de siste årene vært høyt. Mange nye funn er besluttet bygget ut, og mange pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er allerede satt i produksjon. Samtidig har det vært gjort store investeringer på felt i drift for å øke utvinningen. Ved årsskiftet var det 90 felt i produksjon som til sammen produserte 226,5 millioner Sm³ o.e. i 2020. En kombinasjon av lave olje- og gasspriser og covid-19 gjorde at petroleumsvirksomheten stod i en krevende situasjon i 2020 og det er usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået de nærmeste årene. For å bedre likviditeten til selskapene, og for å gi økte muligheter til å gjennomføre planlagt investeringer, vedtok Stortinget sommeren 2020 midlertidige endringer i petroleumsskatteloven.
Produksjon Feltutbygginger Johan Sverdrup Investeringer Utsikter Pågående utbyggingsprosjekter

Det er produsert olje og gass fra totalt 115 felt på norsk sokkel, siden produksjonen startet i 1971. Ved årsskiftet 2020/2021 var 90 felt i produksjon; 67 i Nordsjøen, 21 i Norskehavet og to i Barentshavet. Produksjonen fra disse feltene var i 2020 på 226,4 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), om lag 14 prosent lavere enn toppåret 2004, men seks prosent høyere enn i 2019.

Produksjon

De nærmeste årene er det ventet at totalproduksjonen på norsk sokkel vil være relativt stabil, ved at produksjonsnedgangen i aldrende produserende felt kompenseres av nye felt som kommer i drift. Det ventes at produksjonen vil øke etter 2020 og at produksjonen i 2024 vil nærme seg rekordåret 2004. Produksjonen av råolje i 2020 ble noe lavere enn antatt, grunnet myndighetenes beslutning om å gjennomføre produksjonskutt på sokkelen. De myndighetsbestemte kuttene ble iverksatt for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet.

Forholdet mellom produksjon av gass og væske (salgbar olje, NGL og kondensat) er ventet å synke noe de nærmeste årene. I rekordåret 2004 ble det produsert mest olje, mens i 2024 vil gass utgjøre nesten halvparten av produksjonen. På lengre sikt er antallet og størrelsen på nye funn avgjørende for produksjonsnivået.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2025

Oppdatert: 17.02.2021

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2025 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2025
På lengre sikt er antallet og størrelsen på nye funn avgjørende for produksjonsnivået

Ved årsskiftet 2020/2021 var 90 felt i produksjon. Mange av de gamle, store feltene har fortsatt betydelige gjenværende reserver. Ressursgrunnlaget for eksisterende innretninger øker også ved at små omkringliggende funn blir tilknyttet disse. Aktiviteten på eksisterende felt vil være høy fremover. Disse vil stå for mesteparten av produksjonen de nærmeste årene.

Det er også mulig å øke utvinningen på mange av feltene utover det som er planlagt i dag. Det er i dag om lag 150 prosjekt under vurdering for å øke utvinningen på eksisterende felt. Det er viktig at rettighetshaverne finner lønnsomme måter å øke utvinningen og effektivisere driften på eksisterende felt. Samtidig må eksisterende og nye drivverdige funn knyttes til eksisterende infrastruktur for å utnytte produksjons- og transportkapasiteten i modne områder framover.

Se artikkel om effektiv ressursutnyttelse i modne områder for mer informasjon.

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2015-2030

Oppdatert: 17.02.2021

Kilde: Oljedirektoratet (Gass er normalisert til 40 MJ)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2015-2030 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2015-2030

Det er et høyt antall felt i drift og flere nye felt kommer i produksjon de nærmeste årene. Dermed ventes at produksjonen vil øke de nærmeste årene og holde seg relativt høy det neste tiåret.

Se artikkel om produksjonsprognoser for mer detaljert informasjon.

Foto: Olje- og energidepartementet

Pågående feltutbygginger

I 2020 har tre nye felt startet produksjonen; Skogul i Nordsjøen og Ærfugl og Dvalin i Norskehavet. Ved utgangen av året startet også produksjonen opp igjen på Tor etter en reutvikling av feltet. I tillegg ble et stort økt utvinningsprosjekt på felt i drift, Snorre Expansion, satt i produksjon. Ved årsskiftet 2020/2021 var det ni pågående feltutbygginger på norsk sokkel: seks i Nordsjøen, to i Norskehavet og én i Barentshavet.

Videre var det ved årsskiftet om lag 94 funn som blir, eller kan bli, vurdert bygget ut. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellittfelt til eksisterende felt. Selvstendige utbyggingsløsninger planlegges for de største funnene, men også flere mindre funn kan etablere ny infrastruktur gjennom samordnede utbyggingsløsninger.

I 2020 godkjente myndighetene tre planer for utbygging og drift (PUD); Goliat West i Barentshavet samt Balder Future og Hod reutvikling i Nordsjøen.

Tabellen under viser estimerte reserver i felt som er under utbygging. Merk at tabellen oppdateres kontinuerlig.

Reserver i felt under utbygging

Måleenheten er i millioner Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Reserver i felt under utbygging

Reserver i felt under utbygging – Måleenheten er i millioner Sm³ o.e.
Johan Sverdrup-feltet

Johan Sverdrup er det tredje største olje- og gassfeltet i Nordsjøen, og ligger 140 kilometer vest for Stavanger. Da feltet ble påvist i 2010, var dette det største funnet gjort på norsk sokkel på 30 år. De totale reservene fra feltet er om lag 425 millioner Sm³ o.e.

Feltet skal bygges ut i flere trinn. Utbygging av første trinn ble godkjent av myndighetene i 2015. Ni år etter feltet ble påvist, startet produksjonen fra første trinn i oktober 2019. Utbyggingsplan for andre byggetrinn ble godkjent i mai 2019 og produksjonsstart er planlagt i fjerde kvartal 2022.

Equinor, som er operatør på feltet, meldte at investeringskostnadene for første byggetrinn ville komme på rundt 103 milliarder kroner. Dette innebar en balansepris på under 20 USD per fat. Investeringene for andre byggetrinn, inkludert områdeløsningen, er estimert til om lag 46 milliarder kroner.

Feltet drives i dag hovedsakelig  med kraft fra land og en områdeløsning med kraftforsyning fra land skal etableres sammen med feltene Ivar Aasen, Gina Krog og Edvard Grieg. Denne skal være på plass senest i 2022.

Kraft fra land bidrar til at oljeproduksjonen foregår med lave utslipp til luft. Ifølge operatøren har ett fat olje produsert på Sverdrup det første året sluppet ut 0,17 kilo CO2 - nesten 100 ganger lavere CO2-utslipp enn det globale gjennomsnittet.

Den daglige oljeproduksjonen ligger på om lag 500 000 fat per dag. Det er ventet at produksjonen vil være på sitt høyeste nivå midt på 2020-tallet etter at byggetrinn 2 kommer i drift.  Feltet er da ventet å stå for over 30 prosent av norsk oljeproduksjon.

 

Bygging av Johan Sverdrup-feltet (Kilde: Equinor ASA)

Midt på 2020-tallet er det ventet at Johan Sverdrup-feltet vil stå for om lag 30 prosent av norsk oljeproduksjon

Investeringer

Investeringene økte i 2020 til rundt 155 milliarder kroner og forventes å falle med om lag 10 milliarder kroner i 2021. De midlertidige skatteendringene vedtatt av Stortinget sommeren 2020, har bidratt til å motvirke betydelig redusert aktivitet som følge av covid-19 og den krevende situasjonen i næringen. Mange pågående prosjekt, både nye feltutbygginger og på felt i drift, bidrar til et relativt stabilt aktivitetsnivå de nærmeste årene.

Se artikkel om investeringer for mer detaljert informasjon.

Valhall plattformene
Valhall-plattformene. Foto: BP

Utsikter for aktiviteten på norsk sokkel

Det vil være et høyt aktivitetsnivå i næringen de nærmeste årene, og petroleumsvirksomheten vil også i overskuelig framtid være Norges største og viktigste næring. På felt i drift vil nye prosjekt, i tillegg til boring av utvinningsbrønner, gi et relativt høyt aktivitetsnivå. I tillegg til aktiviteten på eksisterende felt, er en rekke nye felt under utbygging og nye kan bli besluttet.

Det forventes en betydelig leteaktivitet de nærmeste årene. Samtidig vil det fortsatt bli boret mange nye utvinningsbrønner. For å sikre jevn aktivitet på lang sikt er en avhengig av at det jevnlig gjøres nye, drivverdige funn. Dette krever at leteaktiviteten opprettholdes på sikt.

Pågående utbyggingsprosjekter

interactive-figure Created with Sketch.