Mangfold og konkurranse

Sammensetningen av selskaper på sokkelen har utviklet seg i takt med modning av sokkelen, endrede rammevilkår og markedsforhold. Det er viktig at aktørbildet reflekterer de utfordringene og mulighetene som til enhver tid finnes for å sikre effektiv utforsking, utbygging av funn og ressursutnyttelse på felt i drift.
Sammensetningen av selskaper på sokkelen har utviklet seg i takt med modning av sokkelen, endrede rammevilkår og markedsforhold. Det er viktig at aktørbildet reflekterer de utfordringene og mulighetene som til enhver tid finnes for å sikre effektiv utforsking, utbygging av funn og ressursutnyttelse på felt i drift.

Et overordnet mål for petroleumspolitikken er å legge til rette for effektiv og lønnsom utnyttelse av olje- og gassressursene i et langsiktig perspektiv. Sterk konkurranse og et mangfold av aktører i alle ledd av verdikjeden er viktig for god ressursutnyttelse og å sikre tilstrekkelig interesse for de mulighetene som finnes på sokkelen.

Utvinningstillatelser (lisenser) blir vanligvis tildelt en gruppe av selskaper med en operatør i spissen. Gjennom samarbeidet i utvinningstillatelsen vil de ulike selskapene etterse og utfordre operatørens vurderinger slik at best mulige beslutninger tas, og samtidig de mindre erfarne selskapene gis anledning til å bygge mer kunnskap.

Siden år 2000 har det vært en betydelig økning i både antall aktører og bredden av ulike aktører på norsk sokkel. Tidligere var sokkelen dominert av noen få aktører, hovedsakelig store norske eller større internasjonale selskaper. I takt med at områdene på sokkelen har modnet og utfordringene har endret seg, har det vært naturlig og ønskelig at aktørbildet har blitt justert for å sikre effektiv utforsking, utbygging av funn og ressursutnyttelse på felt i drift.

Siden år 2000 har det vært en betydelig økning i både antall aktører og bredden av ulike aktører på norsk sokkel

Særlig tre justeringer i rammebetingelsene har vært viktige for å stimulere konkurransen og øke selskapsmangfoldet på sokkelen:

  1. Prekvalifiseringsordningen ble etablert for å gi selskaper et tilbud om evaluering av deres egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel før de eventuelt bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter. Interessen for prekvalifisering har vært stor siden ordningen ble innført, og det er fortsatt et jevnt tilsig av selskap som ønsker å gjennomgå en slik forhåndsvurdering.
  2. TFO-ordningen, sammen med justeringer i utformingen av arbeidsprogrammer, gir selskapene muligheter til jevn tilgang til leteareal og sikrer at det drives aktiv leting. Ordningen legger på denne måten også til rette for effektiv bruk av ressursene i oljeselskapene og sikrer at areal som tidligere er levert tilbake av andre selskaper blir tilgjengelig for selskaper med nye ideer. Dermed vil også tidligere tildelt areal være gjenstand for nye vurderinger.
  3. Leterefusjonsordningen ble innført for å sikre skattemessig likebehandling av letekostnader for selskaper i og utenfor skatteposisjon og dermed redusere inngangsbarrierer for nye aktører og legge til rette for lønnsom leting. Gjennom leterefusjonsordningen kan selskapene velge om de ønsker å få refundert skatteverdien (78 prosent) av letekostnadene påfølgende år eller å trekke fra letekostnadene i skattegrunnlaget. Etablerte selskaper i skatteposisjon kan løpende fradragsføre letekostnader og dermed redusere skattebetalingene. Selskaper utenfor skatteposisjon kan enten få tilbakeført skatteverdien av letekostnadene eller alternativt få framført underskuddet med rentekompensasjon (og eventuelt få refundert skatteverdien av underskudd ved opphør av aktivitet på norsk sokkel). For små selskaper som ennå ikke er i skatteposisjon, gir refusjonsordningen en lavere kapitalbinding og dermed en bedret kontantstrøm.
Bilde av Ekofisk Sør
Bilde fra Ekofisk, hvor ConocoPhillips er operatør (foto: ED).

Selskapene som har kommet inn siden 2006 har bidratt til en rekke funn på norsk sokkel. Flere av disse selskapene har også tatt steget fra letevirksomhet inn i utbyggings- og driftsfasen. Det kreves større og andre ressurser for selskaper som skal bygge ut felt enn hva som forutsettes av et selskap som kun er aktivt innenfor letevirksomhet.

Ved årsskiftet 2023/2024 var det 27 aktive lete- og produksjonsselskaper på norsk sokkel, hvorav 20 operatører. Dette er et færre antall enn for noen år tilbake, og skyldes blant annet konsolidering blant selskapene. Mens enkelte selskaper har valgt å søke seg helt eller delvis bort fra norsk sokkel, så har andre forsterket aktiviteten.

Høykontrastmodus

Antall aktører på norsk sokkel fordelt på størrelse, 2000-2023

Ingen andre aktører har den bredde i kompetanse og kunnskap om norsk sokkel enn Equinor (tidligere Statoil). Selskapet har også en nøkkelrolle som operatør for mange av de store, gamle feltene på norsk sokkel. At selskapet fortsetter en aktiv, effektiv og langsiktig innsats på norsk sokkel er svært viktig for videre verdiskaping på sokkelen.

Det er i dag mange store og mellomstore selskaper som satser aktivt på norsk sokkel, og det er fortsatt en kombinasjon av erfarne og aktive store og mellomstore selskaper, mer rendyrkede leteselskaper og nyetableringer innen både leting og produksjon. Dette mangfoldet og konkurransen blant aktører i alle ledd av verdikjeden bidrar til god ressursutnyttelse og sikrer interesse for de mulighetene som finnes på norsk sokkel.

Oppdatert: 11.01.2024