Produksjonsprognoser

Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2018/2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2023. Den samlede produksjonen vil da nærme seg rekordåret 2004.
Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2018/2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2023. Den samlede produksjonen vil da nærme seg rekordåret 2004.
Status på produksjon Produksjonsprognoser

Status på olje- og gassproduksjon

Gjennom snart 50 år er det produsert og solgt rundt 47 prosent av det vi antar finnes av utvinnbare ressurser i petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel. Store gjenværende petroleumsressurser tilsier at det også de neste 50 årene vil være et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

I 2018 ble det produsert 226,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Til sammenligning ble det produsert 236,1 mill. Sm³ o.e. i 2017 og 264,2 mill. Sm³ o.e. i rekordåret 2004.

Oljeproduksjonen var seks prosent lavere i 2018 enn året før. Det skyldes at den naturlige produksjonsnedgangen i de modne feltene ikke oppveies av nye oljefelt.

Gassproduksjonen var høy i 2018. Det ble solgt totalt 121,6 milliarder Sm³ gass (119,2 milliarder Sm³ 40 megajoule gass), to prosent mindre enn 2017. Produksjon av naturgass utgjorde i 2018 i overkant av 50 prosent av totalproduksjonen målt i oljeekvivalenter.

Produksjonsprognoser

Historisk produksjon fordelt på type produkt og prognose for de nærmeste fem årene er vist i figuren under.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2023

Oppdatert: 07.10.2019

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2023 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2023

Et typisk oljefelt har et produksjonsforløp med rask oppbygging til maksimal produksjon, deretter en utflating over noen år (platå-produksjon) før produksjonen gradvis avtar. Uten ytterligere investeringsaktivitet faller oljeproduksjonen raskt. Selv med betydelige tiltak er det krevende å holde produksjonen fra et felt oppe.

Uten nye felt eller større investeringer på eksisterende felt, vil således oljeproduksjonen fra norsk sokkel falle som den har gjort mellom 2001 og 2013. Som følge av høy utbyggingsaktivitet på sokkelen de siste årene er det ventet at produksjonen vil være relativt stabil de nærmeste årene og kommer til å øke tidlig på 2020-tallet. De nye feltene som kommer i drift kompenserer for lavere produksjon fra aldrende felt. Produksjonsnivået framover er usikkert. Det avhenger av tiltak som blir gjennomført på feltene, funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn i perioden, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut vil også påvirke produksjonsnivået.

Historisk totalproduksjon og prognose frem til 2030, fordelt på modenhet av ressursene, er vist i figuren under.

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2010-2030

Oppdatert: 07.10.2019

Kilde: Oljedirektoratet (Gass er oppgitt i 40 MJ)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2010-2030 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2010-2030
Oppdatert: 07.10.2019