Produksjonsprognoser

Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2018/2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2024. Produksjonen av råolje i 2020 blir noe lavere enn antatt, grunnet myndighetenes beslutning om å gjennomføre produksjonskutt på sokkelen. De myndighetsbestemte kuttene ble iverksatt for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet i kjølvannet av covid-19.
Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2018/2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2024. Produksjonen av råolje i 2020 blir noe lavere enn antatt, grunnet myndighetenes beslutning om å gjennomføre produksjonskutt på sokkelen. De myndighetsbestemte kuttene ble iverksatt for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet i kjølvannet av covid-19.
Status på produksjon Produksjonsprognoser

Status på olje- og gassproduksjon

Gjennom snart 50 år er det produsert og solgt rundt 48 prosent av det vi antar finnes av utvinnbare ressurser i petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel. Store gjenværende petroleumsressurser tilsier at det også de neste 50 årene er potensial for et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

I 2019 ble det produsert 214,0 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Til sammenligning ble det produsert 227,3 mill. Sm³ o.e. i 2018 og 264,2 mill. Sm³ o.e. i rekordåret 2004.

Oljeproduksjonen var fem prosent lavere i 2019 enn året før. Det skyldes at den naturlige produksjonsnedgangen i de modne feltene ikke oppveies av nye oljefelt målt over hele året. Mot slutten av året økte produksjonen betydelig med oppstart av Johan Sverdrup.

Gassproduksjonen var høy i 2019. Det ble solgt totalt 115,2 milliarder Sm³ gass (113,2 milliarder Sm³ 40 megajoule gass), fem prosent mindre enn 2018. Produksjon av naturgass utgjorde i 2019 i overkant av 50 prosent av totalproduksjonen målt i oljeekvivalenter.

Som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til covid-19 og den fallende etterspørsel etter olje, har norske myndigheter besluttet å gjennomføre kutt i produksjonen av råolje for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet. Norge har besluttet å kutte produksjonen av råolje med rundt 40 000 Sm³ o.e per dag i juni og i overkant av 21 000 Sm³ o.e. per dag i andre halvår 2020. Reguleringen vil opphøre ved utgangen av 2020.

Produksjonsprognoser

Historisk produksjon fordelt på type produkt og prognose for de nærmeste fem årene er vist i figuren under.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2024

Oppdatert: 07.10.2020

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2024 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2024

Høykontrast Modus

Et typisk oljefelt har et produksjonsforløp med rask oppbygging til maksimal produksjon, deretter en utflating over noen år (platå-produksjon) før produksjonen gradvis avtar. Uten ytterligere investeringsaktivitet faller oljeproduksjonen raskt. Selv med betydelige tiltak er det krevende å holde produksjonen fra et felt oppe.

Uten nye felt eller større investeringer på eksisterende felt, vil oljeproduksjonen fra norsk sokkel falle. Som følge av høy utbyggingsaktivitet på sokkelen de siste årene er det ventet at oljeproduksjonen vil øke betraktelig i 2020, selv med regulering av råoljeproduksjonen, etterfulgt av en mindre vekst de nærmeste årene. De nye feltene som kommer i drift kompenserer for lavere produksjon fra aldrende felt. Produksjonsnivået framover er usikkert og har blitt forsterket med covid-19 og lav oljepris. Det avhenger av tiltak som blir gjennomført på feltene, funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn i perioden, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut vil også påvirke produksjonsnivået på lengre sikt.

Historisk totalproduksjon og prognose frem til 2030, fordelt på modenhet av ressursene, er vist i figuren under.

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2015-2030

Oppdatert: 07.10.2020

Kilde: Oljedirektoratet (Gass er normalisert til 40 MJ)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2015-2030 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2015-2030

Høykontrast Modus

Oppdatert: 07.10.2020