Produksjonsprognoser

Oljedirektoratets anslag indikerer at olje- og gassproduksjonen ventes å stige frem til 2025.
Oljedirektoratets anslag indikerer at olje- og gassproduksjonen ventes å stige frem til 2025.
Status på produksjon Produksjonsprognoser

Status på olje- og gassproduksjon

Gjennom 50 år er det produsert og solgt rundt 52 prosent av det som antas å eksistere av utvinnbare ressurser i petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel. Dette tilsier at det også de neste 50 årene er potensial for et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

I 2022 ble det produsert 232 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Det er en liten økning sammenlignet med 2021 hvor det ble produsert 230,9 millioner Sm³ o.e. Til sammenligning ble det produsert 264,2 millioner Sm³ o.e. i rekordåret 2004.

Oljeproduksjonen ble noe lavere i 2022 enn i 2021. Det har vært noen forsinkelser i produksjonen fra nyere prosjekt, og enkelte felt har nedskrevet reservene som følge av produksjonserfaringen så langt. Gassproduksjonen ble åtte prosent høyere i 2022 enn i 2021. Det ble solgt totalt 124 milliarder Sm³ gass (122 milliarder Sm³ 40 megajoule gass). Produksjon av naturgass i 2022 utgjorde 53 prosent av totalproduksjonen målt i oljeekvivalenter. Årsaken til økningen er hovedsakelig at etterspørsel etter gass i Europa har vært høy, og det er gitt tillatelse til å avslutte injeksjon av gass på enkelte felt samtidig som en noe større andel av petroleumsproduksjonen (NGL) har blitt solgt som rørgass for å bidra til økt gasseksport.

Produksjonsprognoser

Historisk produksjon fordelt på type produkt og prognose for de nærmeste fem årene er vist i figuren under.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2027

Oppdatert: 20.02.2023

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2027 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2027

Et typisk oljefelt har et produksjonsforløp med rask oppbygging til maksimal produksjon, deretter en utflating over noen år (platå-produksjon) før produksjonen gradvis avtar. Uten ytterligere investeringsaktivitet, faller oljeproduksjonen raskt. Selv med betydelige tiltak er det krevende å holde produksjonen fra et felt oppe.

Uten nye felt eller større investeringer på eksisterende felt, vil oljeproduksjonen fra norsk sokkel falle. Som følge av høy utbyggingsaktivitet på sokkelen de siste årene er det ventet at oljeproduksjonen fortsatt vil øke de nærmeste årene. De nye feltene som kommer i drift, kompenserer på kort sikt for lavere produksjon fra aldrende felt. Produksjonsnivået på lengre sikt er usikkert. Det avhenger blant annet av hvilke tiltak som blir gjennomført på feltene, funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn framover, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut, vil også påvirke produksjonsnivået på lengre sikt.

Historisk totalproduksjon og prognose frem til 2032, fordelt på modenhet av ressursene, er vist i figuren under.

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2018-2032

Oppdatert: 20.02.2023

Produksjonsanslag for 2022 er foreløpig

Kilde: Oljedirektoratet (Gass er normalisert til 40 MJ)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2018-2032 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2018-2032 – Produksjonsanslag for 2022 er foreløpig
Oppdatert: 22.02.2023