Produksjonsprognoser

Oljedirektoratets anslag indikerer at olje- og gassproduksjonen ventes å stige frem til 2024.
Oljedirektoratets anslag indikerer at olje- og gassproduksjonen ventes å stige frem til 2024.
Status på produksjon Produksjonsprognoser

Status på olje- og gassproduksjon

Gjennom 50 år er det produsert og solgt rundt 50 prosent av det som antas å eksistere av utvinnbare ressurser i petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel. Dette tilsier at det også de neste 50 årene er potensial for et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

 

I 2021 ble det produsert 231 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Det er en økning på to prosent sammenlignet med fjoråret hvor det ble produsert 226,5 millioner Sm³ o.e. Til sammenligning ble det produsert 264,2 millioner Sm³ o.e. i rekordåret 2004.

 

Oljeproduksjonen fortsatte å øke i 2021. Årsaken er oppstart av produksjon fra Johan Sverdrup-feltet i oktober 2019. I løpet av 2021 har kapasiteten til produksjonsanlegget blitt bekreftet å være høyere enn tidligere antatt. Gassproduksjonen ble tre prosent høyere i 2021 enn i 2020. Det ble solgt totalt 115 milliarder Sm³ gass (113 milliarder Sm³ 40 megajoule gass). Produksjon av naturgass i 2021 utgjorde i underkant av 50 prosent av totalproduksjonen målt i oljeekvivalenter. Årsaken til økningen er hovedsakelig at etterspørsel etter gass i Europa har tatt seg kraftig opp, og prisene har vært rekordhøye.

Produksjonsprognoser

Historisk produksjon fordelt på type produkt og prognose for de nærmeste fem årene er vist i figuren under.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2026

Oppdatert: 12.05.2022

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2026 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2026

Et typisk oljefelt har et produksjonsforløp med rask oppbygging til maksimal produksjon, deretter en utflating over noen år (platå-produksjon) før produksjonen gradvis avtar. Uten ytterligere investeringsaktivitet faller oljeproduksjonen raskt. Selv med betydelige tiltak er det krevende å holde produksjonen fra et felt oppe.

Uten nye felt eller større investeringer på eksisterende felt, vil oljeproduksjonen fra norsk sokkel falle. Som følge av høy utbyggingsaktivitet på sokkelen de siste årene er det ventet at oljeproduksjonen fortsatt vil øke de nærmeste årene. De nye feltene som kommer i drift, kompenserer på kort sikt for lavere produksjon fra aldrende felt. Produksjonsnivået på lengre sikt er usikkert. Det avhenger blant annet av hvilke tiltak som blir gjennomført på feltene, funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn framover, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut vil også påvirke produksjonsnivået på lengre sikt.

Historisk totalproduksjon og prognose frem til 2031, fordelt på modenhet av ressursene, er vist i figuren under.

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2017-2031

Oppdatert: 12.05.2022

Kilde: Oljedirektoratet (Gass er normalisert til 40 MJ)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2017-2031 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2017-2031
Oppdatert: 12.05.2022