Produksjonsprognoser

Sokkeldirektoratets anslag indikerer at olje- og gassproduksjonen ventes å nå en topp i 2025.
Sokkeldirektoratets anslag indikerer at olje- og gassproduksjonen ventes å nå en topp i 2025.
Status på produksjon Produksjonsprognoser

Status på olje- og gassproduksjon

Gjennom over 50 år er det produsert og solgt rundt 55 prosent av det som antas å eksistere av utvinnbare ressurser i petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel. Dette tilsier at det også de neste 50 årene er potensial for et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

I 2023 ble det produsert 233,2 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Det er en liten økning sammenlignet med 2022 hvor det ble produsert 232,8 millioner Sm³ o.e. Til sammenligning ble det produsert 264,2 millioner Sm³ o.e. i rekordåret 2004.

Oljeproduksjonen ble høyere i 2023 enn i 2022. Hovedårsaken til denne økningen er oppstart av nye prosjekter. Gassproduksjonen ble fem prosent lavere i 2023 enn i 2022. Det ble solgt totalt 117,3 milliarder Sm³ gass (116 milliarder Sm³ 40 megajoule gass). Produksjon av naturgass i 2023 utgjorde 50 prosent av totalproduksjonen målt i oljeekvivalenter. Årsaken til reduksjonen er hovedsakelig større vedlikeholdsaktivitet på landanlegg.

Produksjonsprognoser

Historisk produksjon fordelt på type produkt og prognose for de nærmeste fem årene er vist i figuren under.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2028

Oppdatert: 20.02.2024

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2028 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2028

Et typisk oljefelt har et produksjonsforløp med rask oppbygging til maksimal produksjon, deretter en utflating over noen år (platå-produksjon) før produksjonen gradvis avtar. Uten ytterligere investeringsaktivitet, faller oljeproduksjonen raskt. Selv med betydelige tiltak er det krevende å holde produksjonen fra et felt oppe.

Som følge av høy utbyggingsaktivitet på sokkelen er det ventet at olje- og gassproduksjonen vil være stabil de nærmeste årene. Uten nye felt eller større investeringer på eksisterende felt, vil produksjonen fra norsk sokkel falle. De nye feltene som kommer i drift, kompenserer på kort sikt for lavere produksjon fra aldrende felt.

Produksjonsnivået på lengre sikt er usikkert. Det avhenger blant annet av hvilke tiltak som blir gjennomført på feltene, funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn framover, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut, vil også påvirke produksjonsnivået på lengre sikt.

Historisk totalproduksjon og prognose frem til 2033, fordelt på modenhet av ressursene, er vist i figuren under.

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2019-2033

Oppdatert: 20.02.2024

Kilde: Sokkeldirektoratet (Gass er normalisert til 40 MJ)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2019-2033 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2019-2033
Oppdatert: 20.02.2024