Produksjonsprognoser

Oljedirektoratets anslag indikerer at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2018/2019, har økt i 2020 og ventes å stige frem til 2024. Produksjonen i 2020 ble noe lavere enn antatt, hovedsakelig på grunn av etterspørselsforhold i kjølvannet av covid-19, og gjennomføring av produksjonsregulering av Stortinget på norsk sokkel for råolje fra juni 2020 og ut året.
Oljedirektoratets anslag indikerer at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2018/2019, har økt i 2020 og ventes å stige frem til 2024. Produksjonen i 2020 ble noe lavere enn antatt, hovedsakelig på grunn av etterspørselsforhold i kjølvannet av covid-19, og gjennomføring av produksjonsregulering av Stortinget på norsk sokkel for råolje fra juni 2020 og ut året.
Status på produksjon Produksjonsprognoser

Status på olje- og gassproduksjon

Gjennom snart 50 år er det produsert og solgt rundt 49 prosent av det som antas å eksistere av utvinnbare ressurser i petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel. Dette tilsier at det også de neste 50 årene er potensial for et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

I 2020 ble det produsert 226,5 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Det er en økning på seks prosent sammenlignet med fjoråret hvor det ble produsert 214 millioner Sm³ o.e. Til sammenligning ble det produsert 264,2 millioner Sm³ o.e. i rekordåret 2004.

Oljeproduksjonen økte med hele 20 prosent fra 2019 til 2020. Årsaken er Johan Sverdrup-feltet, som startet produksjonen i oktober 2019. I løpet av 2020 har oppkjøring av produksjonen og kapasiteten til produksjonsanlegget overgått forventningene.

Som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til covid-19 og den fallende etterspørsel etter olje, besluttet norske myndigheter å gjennomføre kutt i produksjonen av råolje for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet.

Gassproduksjonen ble tre prosent lavere i 2020 enn i 2019. Det ble solgt totalt 112,3 milliarder Sm³ gass (110,1 milliarder Sm³ 40 megajoule gass). Produksjon av naturgass i 2020 utgjorde i underkant av 50 prosent av totalproduksjonen målt i oljeekvivalenter. Årsaken til nedgangen er hovedsakelig at pandemien har gitt lavere etterspørsel etter gass i Europa.

Produksjonsprognoser

Historisk produksjon fordelt på type produkt og prognose for de nærmeste fem årene er vist i figuren under.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2025

Oppdatert: 12.10.2021

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2025 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2025

Et typisk oljefelt har et produksjonsforløp med rask oppbygging til maksimal produksjon, deretter en utflating over noen år (platå-produksjon) før produksjonen gradvis avtar. Uten ytterligere investeringsaktivitet faller oljeproduksjonen raskt. Selv med betydelige tiltak er det krevende å holde produksjonen fra et felt oppe.

Uten nye felt eller større investeringer på eksisterende felt, vil oljeproduksjonen fra norsk sokkel falle. Som følge av høy utbyggingsaktivitet på sokkelen de siste årene er det ventet at oljeproduksjonen fortsatt vil øke de nærmeste årene. De nye feltene som kommer i drift, kompenserer på kort sikt for lavere produksjon fra aldrende felt. Produksjonsnivået på lengre sikt er usikkert. Det avhenger blant annet av hvilke tiltak som blir gjennomført på feltene, funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn framover, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut vil også påvirke produksjonsnivået på lengre sikt.

Historisk totalproduksjon og prognose frem til 2030, fordelt på modenhet av ressursene, er vist i figuren under.

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2015-2030

Oppdatert: 12.10.2021

Kilde: Oljedirektoratet (Gass er normalisert til 40 MJ)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2015-2030 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2015-2030
Oppdatert: 12.10.2021