Ressurser per havområde

Nordsjøen har om lag 43 prosent av de gjenværende ressursene. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 38 prosent igjen i Barentshavet og 19 prosent igjen i Norskehavet. Store deler av de forventede ressursene som er igjen i Barentshavet er ikke påvist.
Nordsjøen har om lag 43 prosent av de gjenværende ressursene. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 38 prosent igjen i Barentshavet og 19 prosent igjen i Norskehavet. Store deler av de forventede ressursene som er igjen i Barentshavet er ikke påvist.
Nordsjøen Norskehavet Barentshavet

Nordsjøen er motoren i norsk petroleumsvirksomhet med 67 produserende felt ved årsskiftet. I 2020 startet ett nytt felt opp produksjonen, Skogul, og i tillegg startet produksjonen fra det gjenutbygde Tor-feltet. Gyda-feltet ble stengt ned i 2020 etter nesten 30 år med produksjon, 10 år lenger enn anslått i utbyggingsplanen.

I Norskehavet er det 20 felt i produksjon. Ett nytt felt, Dvalin, startet produksjonen. Ærfugl-feltet hadde offisiell oppstart i november 2020 (regnskapsteknisk er ressursene i Ærfugl lagt inn under Skarv feltet). I Barentshavet er det to produserende felt.

Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2020.

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2020

I millioner standard kubikkmeter o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2020 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2020 – I millioner standard kubikkmeter o.e.

Nordsjøen

Ressursregnskapet for Nordsjøen viser at det ble solgt og levert 166 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Bruttoreservene økte med 71 millioner Sm3 o.e., før produksjonen er trukket ifra. De gjenværende reservene i Nordsjøen ble redusert med 96 millioner Sm3 o.e. i 2020. Reservene utgjør ved årsskiftet 2023 millioner Sm3 o.e.

Det største bidraget til økningen i bruttoreserver kommer fra Breidablikk der der det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) i 2020. Planen omfatter funnene 25/11-27 (F-struktur) og 25/8-4 (D-struktur). I tillegg har reservene på Hod økt som følge av at det er levert inn PUD for en videreutvikling av feltet. Det er også økning i reservene på flere felt som Edvard Grieg, Sleipner Vest og Statfjord, mens reservene på Valhall er redusert.

Betingede ressurser i felt ble redusert med 18 millioner Sm3 o.e. i 2020. Reduksjonen skyldes hovedsakelig innlevering av PUD i forbindelse med videreutvikling av Hod.

Betingede ressurser i funn er redusert med 13 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor. Reduksjonen skyldes at det er levert inn PUD for Breidablikk, men tilveksten fra nye funn gjør at reduksjonen bli begrenset. Det er gjort åtte funn i Nordsjøen i 2020. Ressurstilveksten fra sju av funnene utgjør om lag 22 millioner Sm3 o.e.

Estimatet for de ikke påviste ressursene er 665 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 20 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor.

 

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2020

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2020

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2020 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.
Oseberg A
Oseberg A-plattformen i Nordsjøen. Foto: Harald Pettersen, Equinor (Statoil)

Norskehavet

Ressursregnskapet for Norskehavet viser at det ble solgt og levert 54 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig er det en reduksjon i bruttoreservene på 9 millioner Sm3 o.e. før produksjonen er trukket fra. Dette gir en reduksjon i gjenværende reserver i Norskehavet på 64 millioner Sm3 o.e. i 2020. Reservene utgjør ved årsskiftet 428 millioner Sm3 o.e. Reduksjonen i bruttoreserver skyldes blant annet at Aasta Hansteen og Trestakk har reduserte reserver sammenlignet med fjorårets regnskap.

De betingede ressursene i felt har en økning på 27 millioner Sm3 o.e. i 2020. Årsaken til det er at mange felt har identifisert flere tiltak for å øke utvinning med blant annet boring av flere brønner. Estimatet for betingede ressurser i funn er økt med 31 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med året før. Det ble gjort sju funn i Norskehavet i 2020. To av de største funnene i 2020 ble gjort i dette havet. Samlet ressurstilvekst fra de nye funnene er på 54 millioner Sm3 o.e.

Estimatet for ikke påviste ressurser er på 665 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 55 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet året før.

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2020

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2020

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2020 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.
Supply-fartøyet Skandi Mongstad ved Norne
Bilde fra Norne FPSO i Norskehavet. Foto: Harald Pettersen, Equinor (Statoil)

Barentshavet

Ressursregnskapet for Barentshavet viser at det ble solgt og levert 6 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Bruttoreservene er redusert med 8 millioner Sm3 o.e. før produksjonen er trukket fra. Dette gir en reduksjon i gjenværende reserver på 14 millioner Sm3 o.e. i 2020. Reservene utgjør ved årsskiftet 276 millioner Sm3 o.e. Reduksjonen i bruttoreserver skyldes at reservene i Snøhvit-feltet er redusert som følge av en oppdatering av reservoarmodellen.

De betingede ressursene i felt er økt med 3 millioner Sm3 o.e. og de betingede ressursene i funn er redusert med 15 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i 2019. For funn skyldes reduksjonen reduserte anslag for utvinnbare ressurser i flere funn. I tillegg er funnet 7324/6-1 (Sputnik) vurdert som lite sannsynlig å bygge ut, og det er derfor ikke inkludert i regnskapet. Det ble ikke gjort noen funn i Barentshavet i 2020.

De ikke påviste ressursene i Barentshavet inkluderer volum i Barentshavet sør, sørøst og nordøst. Estimatet for de ikke påviste ressursene i 2020 er 2505 millioner Sm3 o.e., dette er uendret sammenlignet med regnskapet i fjor.

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2020

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2020

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2020 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.
Oppdatert: 13.04.2021