Statens inntekter

Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 184 milliarder kroner i 2021 og til 277 milliarder kroner for 2022. Anslaget for 2021 er oppjustert med rundt 30 milliarder kroner sammenliknet med Revidert Nasjonalbudsjett 2021. Dette skyldes blant annet høyere anslag for olje- og gassprisene.
Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 184 milliarder kroner i 2021 og til 277 milliarder kroner for 2022. Anslaget for 2021 er oppjustert med rundt 30 milliarder kroner sammenliknet med Revidert Nasjonalbudsjett 2021. Dette skyldes blant annet høyere anslag for olje- og gassprisene.
Skatt SDØE Utbytte Avgifter

Da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet var det få som forsto hva denne næringen skulle bety for norsk økonomi. Petroleumsvirksomheten er i dag Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer også at de kommer hele det norske folk til gode – både dagens og framtidige generasjoner. Næringen er derfor svært viktig for norsk økonomi og for finansieringen av det norske velferdssamfunnet.

Siden produksjonen på norsk sokkel startet tidlig på 70-tallet, har verdien av olje og gassproduksjon bidratt med om lag 16 000 milliarder kroner til Norges brutto nasjonalprodukt målt i dagens kroneverdi. I tillegg kommer verdiskaping fra tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass og petroleumsrettet leverandørindustri. Samtidig er bare om lag halvparten av det en regner med er de samlede utvinnbare ressursene på norsk kontinentalsokkel, hentet opp fra bakken.

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren, 2022

Oppdatert: 12.10.2021

Last ned som bilde (PNG)

Inkluderer ikke leverandørindustri (Kilde: Nasjonalbudsjettet 2022)

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

Et overordnet prinsipp i norsk petroleumsforvaltning er at leting, utbygging og drift av petroleumsressursene skal skape størst mulige verdier for samfunnet, og at inntektene skal komme staten og dermed hele samfunnet til gode. Hovedbegrunnelsen er den ekstraordinære avkastningen som kommer fra utvinning av petroleumsressursene. Ettersom eiendomsretten til petroleumsressursene tilhører fellesskapet, sikrer staten seg en stor andel av verdiene som skapes gjennom skattlegging og gjennom ordningen med Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Anslag på statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

2021 2022
Skatter 51,6 160,3
Miljø- og arealavgift 7,3 7,6
Netto kontantstrøm fra SDØE 116,5 96,2
Utbytte fra Equinor 8,7 13
Statens netto kontantstrøm 184,1 277,1

(Kilde: Nasjonalbudsjettet 2022)

Totale innbetalinger fra skatter og avgifter i 2022 anslås til om lag 167,9 milliarder kroner, mens anslag for statens kontantstrøm fra direkte eierandeler i felt gjennom ordningen med SDØE ligger på om lag 96,2 milliarder kroner. I tillegg kommer utbytte fra Equinor på rundt 13 milliarder kroner. Totalt ligger anslaget for statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2022 på om lag 277 milliarder kroner. Den totale netto kontantstrømmen fra sektoren anslås å utgjøre om lag 20 prosent av statens samlede inntekter i 2022 over statsbudsjettet.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, 1971-2022

Oppdatert: 12.10.2021

2021 og 2022 er foreløpige tall fra nasjonalbudsjettet 2022. Betalte skatter er justert for refusjon av letekostnader og tallene er inflatert med KPI Norge.

Kilde: Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå

Skriv ut figur Last ned grunnlag Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, 1971-2022 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, 1971-2022 – 2021 og 2022 er foreløpige tall fra nasjonalbudsjettet 2022. Betalte skatter er justert for refusjon av letekostnader og tallene er inflatert med KPI Norge.

Inntektene fra virksomheten til staten blir overført til Statens pensjonsfond utland (SPU), som høsten 2021 har en markedsverdi på rundt 11 500 milliarder kroner. Gjennom handlingsregelen gjør overføringer fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet at vi kan finansiere viktige fellesgoder uten å redusere fondskapitalen.

Petroleumsvirksomheten er i dag Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren, 1971-2022

Oppdatert: 12.10.2021

Kilde: Statistisk sentralbyrå (Nasjonalregnskapet), Finansdepartementet (Nasjonalbudsjettet 2022)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren, 1971-2022 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren, 1971-2022

Skatteinntekter

Systemet for skattelegging av petroleumsressursene bygger på reglene for ordinær bedriftsbeskatning, men er fastsatt i en egen petroleumsskattelov (lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.). På grunn av den ekstraordinære lønnsomheten ved utvinning av petroleumsressurser, blir oljeselskapene i tillegg ilagt en særskatt. Den ordinære skattesatsen er 22 prosent. Særskattesatsen er 56 prosent. Skatteinntektene (etter utbetaling av skatteverdien av leteutgifter) er i 2022 anslått til om lag 160,3 milliarder kroner.

Se artikkel om skattesystemet for mer informasjon. Mer informasjon finnes også i Skatteetaten årlig pressemelding om Petroleumssektoren og petroleumsskatten.

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er en ordning der staten eier andeler i mange olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg. Eierandelen i olje- og gassfeltene blir fastsatt i forbindelse med tildelingen av utvinningstillatelsen, og størrelsen varierer fra felt til felt. Som en av flere eiere dekker staten sin del av investeringene og kostnadene og får en tilsvarende del av inntektene fra utvinningstillatelsen.

SDØE ble opprettet med virkning fra 1. januar 1985. Frem til da hadde staten bare hatt eierandeler i utvinningstillatelser gjennom Equinor (Statoil). Equinors deltakerandeler ble i 1985 splittet i en direkte økonomisk del til staten (SDØE) og en del til Equinor. I forbindelse med børsnoteringen av Equinor i 2001, ble ansvaret for oppfølging av SDØE-porteføljen overført fra Equinor til et nytt, statlig forvalterselskap, Petoro. Per oktober 2021 besto SDØE-porteføljen av deltakerandeler i 195 utvinningstillatelser, 36 produserende felt og dessuten andeler i 16 interessentskap i rørledninger og landanlegg.

Netto kontantstrøm fra SDØE anslås til om lag 96,2 milliarder kroner i 2022.

Oseberg A
Oseberg A. Foto: Harald Pettersen, Equinor (Statoil)

Inntekter gjennom direkte eierskap i Equinor

Staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor. Som eier i Equinor får staten utbytte på lik linje med andre eiere. Anslag på statens kontantutbytte i 2022 er om lag 13 milliarder kroner.

Areal- og miljøavgifter

Arealavgift

Arealavgiften skal medvirke til at tildelte områder blir utforsket på en effektiv måte. Arealavgiften i 2022 anslås til 1,3 milliarder kroner.

Miljøavgifter

Viktige miljøavgifter for petroleumsvirksomheten er CO2-avgiften og NOx-avgiften. I forbindelse med petroleumsvirksomheten er det i tillegg en kvoteplikt. Det innebærer at rettighetshaverselskapene må kjøpe klimakvoter for hvert tonn CO2 de slipper ut på norsk kontinentalsokkel utover deres tildelte kvote.

Som et av de første landene i verden innførte Norge i 1991 CO2-avgift. Lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen fastsetter at selskapene må betale CO2-avgift ved forbrenning av gass, olje og diesel i petroleumsaktiviteter på kontinentalsokkelen og ved utslipp av CO2 eller naturgass. I 2021 er avgiftsatsen satt til 1,27 kroner per standardkubikkmeter gass eller liter olje eller kondensat. For naturgass som forbrennes tilsvarer dette om lag 543 kroner per tonn CO2. For naturgass som slippes ut til luft er satsen 8,76 kroner per standard kubikkmeter.

Totale CO2-avgifter anslås i 2022 til 6,3 milliarder kroner.

Se artikkel om utslipp til luft fra petroleumsvirksomheten for mer informasjon.

Oppdatert: 22.10.2021