Forvaltning av inntektene

Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 for å sikre langsiktige hensyn i bruken av statens petroleumsinntekter. Ved utgangen av 2023 var fondets markedsverdi om lag 15 800 milliarder kroner. Dette tilsvarer i underkant av 3 millioner kroner per registrert bosatt i Norge.
Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 for å sikre langsiktige hensyn i bruken av statens petroleumsinntekter. Ved utgangen av 2023 var fondets markedsverdi om lag 15 800 milliarder kroner. Dette tilsvarer i underkant av 3 millioner kroner per registrert bosatt i Norge.

Gjennom et investeringsfond med svært lang tidshorisont, skal petroleumsformuen komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. Første overføring av statens inntekter fra petroleumsvirksomheten til fondet var i 1996. Siden da har statens samlede netto kontantstrøm fra virksomheten årlig blitt overført til Statens pensjonsfond utland.

Det var netto tilskudd (netto avsetning til SPU i Statsbudsjettet) til fondet på over 700 mrd. kroner i 2023. Det innebærer at overføringer fra fondet til Statsbudsjettet var betydelig mindre enn statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten som er tilført fondet i løpet av året. Før 2020 er det kun i 2016 og 2017 det har vært negativ netto avsetning, som innebærer et netto uttak fra fondet.

Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer at de kommer hele folket til gode – både dagens og framtidige generasjoner

Ved utgangen av 2023 var markedsverdien til Statens pensjonsfond utland om lag 15 800 milliarder kroner. Dette tilsvarer over tre ganger Norges brutto nasjonalprodukt og i underkant av 3 millioner kroner per registrert bosatt i Norge. Fondet har siden oppstarten fått en netto tilførsel på 4 698 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten, det vil si tilførselen etter forvaltningskostnader og uttak til statsbudsjettet. Fondets samlede avkastning på investeringer i aksjer, rentepapirer og eiendom var på totalt 8 592 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Den resterende markedsverdien av fondet er et resultat av valutagevinst.

Siden første overføring til SPU i 1996 har statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten til og med 2023 vært om lag 11 000 mrd. 2024-kroner.

Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2023

Oppdatert: 29.02.2024

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Norges Bank

Skriv ut figur Last ned grunnlag Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2023 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2023

Petroleumsinntektene blir faset gradvis inn i økonomien i henhold til handlingsregelen for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 3 prosent av fondskapitalen. Over tid skal en ikke redusere selve fondskapitalen, men kun bruke avkastningen på fondet.

På denne måten bidrar petroleumsinntektene til å jevne ut svingninger i økonomien, og til å sikre god kapasitetsutnytting og lav arbeidsledighet. Dette bidrar til økonomisk stabilitet og forutsigbarhet, noe som er svært viktig for beslutningstagere og samfunnet for øvrig. Så lenge handlingsregelen følges, betyr dette at fondets kapital ikke tappes over tid. Slik bidrar fondet til at framtidige generasjoner også får nytte av petroleumsformuen.

Video: Oljefondet - historien, formålet og forvaltningen

Oppdatert: 29.02.2024