Forvaltning av inntektene

Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 for å sikre langsiktige hensyn i bruken av statens petroleumsinntekter. Ved utgangen av 2021 var fondets markedsverdi om lag 12 300 milliarder kroner. Dette tilsvarer over 2 millioner kroner per registrert bosatt i Norge.
Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 for å sikre langsiktige hensyn i bruken av statens petroleumsinntekter. Ved utgangen av 2021 var fondets markedsverdi om lag 12 300 milliarder kroner. Dette tilsvarer over 2 millioner kroner per registrert bosatt i Norge.

Gjennom et investeringsfond med svært lang tidshorisont, skal petroleumsformuen komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. Første overføring av statens inntekter fra petroleumsvirksomheten til fondet var i 1996. Siden da har statens samlede netto kontantstrøm fra virksomheten årlig blitt overført til Staten pensjonsfond utland.

Det var netto tilskudd (netto avsetning til SPU i Statsbudsjettet) til fondet i 2019. Det innebærer at overføringer fra fondet til Statsbudsjettet er mindre enn netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten som er tilført fondet i løpet av året. Netto avsetning til fondet var 28,4 milliarder kroner i 2019 og 25,4 milliarder kroner i 2018. Før 2020 er det kun i 2016 og 2017 det har vært negativ netto avsetning, som innebærer et netto uttak fra fondet. Det var på henholdsvis 87,7 og 63,5 milliarder kroner. I 2020 var det et netto uttak på 300,6 milliarder kroner. For 2021 er det vedtatt et nysaldert budsjett med et netto uttak på 117 milliarder kroner, jf. Prop. 36 S (2021-2022) .

Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer at de kommer hele folket til gode – både dagens og framtidige generasjoner

Ved utgangen av 2021 var markedsverdien til Statens pensjonsfond utland om lag 12 300 milliarder kroner. Dette tilsvarer tre ganger Norges brutto nasjonalprodukt og i overkant av 2 millioner kroner per registrert bosatt i Norge. Fondet har siden oppstarten fått en nettotilførsel på 2 909 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten. Fondets samlede avkastning på investeringer i aksjer, rentepapirer og eiendom var på totalt 8 007 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Den resterende markedsverdien av fondet er et resultat av valutagevinst.

Siden etableringen av SPU har statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten til og med 2021 vært om lag 7 700 mrd. 2022-kroner.

Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2021

Oppdatert: 15.03.2022

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Norges Bank

Skriv ut figur Last ned grunnlag Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2021 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2021

Petroleumsinntektene blir faset gradvis inn i økonomien i henhold til handlingsregelen for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 3 prosent av fondskapitalen. Over tid skal en ikke redusere selve fondskapitalen, men kun bruke avkastningen på fondet.

På denne måten bidrar petroleumsinntektene til å jevne ut svingninger i økonomien, og til å sikre god kapasitetsutnytting og lav arbeidsledighet. Dette bidrar til økonomisk stabilitet og forutsigbarhet, noe som er svært viktig for beslutningstagere og samfunnet for øvrig. Så lenge handlingsregelen følges, betyr dette at fondets kapital ikke tappes over tid. Slik bidrar fondet til at framtidige generasjoner også får nytte av petroleumsformuen.

Oljefondet - historien, formålet og forvaltningen

Kilde: Norges Bank Investment Management

Oljefondet - historien, formålet og forvaltningen | Kilde: Norges Bank Investment Management
Oppdatert: 06.10.2022