Forvaltning av inntektene

Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 for å sikre langsiktige hensyn i bruken av statens petroleumsinntekter. Ved utgangen av 2019 var fondets markedsverdi på om lag 10 000 milliarder kroner. Dette tilsvarer over 1,8 millioner kroner per registrert bosatt i Norge.
Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 for å sikre langsiktige hensyn i bruken av statens petroleumsinntekter. Ved utgangen av 2019 var fondets markedsverdi på om lag 10 000 milliarder kroner. Dette tilsvarer over 1,8 millioner kroner per registrert bosatt i Norge.

Gjennom et investeringsfond med svært lang tidshorisont, skal petroleumsformuen komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. Første overføring av statens inntekter fra petroleumsvirksomheten til fondet var i 1996. Siden da har statens samlede netto kontantstrøm fra virksomheten årlig blitt overført til Staten pensjonsfond utland.

Det var netto tilskudd til fondet i 2019. Det innebærer at overføringer fra fondet over Statsbudsjettet er mindre enn netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten som er tilført fondet i løpet av året. Nettotilskuddet til den norske stat var 13,4 milliarder kroner i 2019. Kun i 2016 og 2017 har det vært netto uttak fra fondet på henholdsvis 105 og 65 milliarder kroner.

Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer at de kommer hele folket til gode – både dagens og framtidige generasjoner

Ved utgangen av 2019 var markedsverdien til Statens pensjonsfond utland på om lag 10 000 milliarder kroner. Dette tilsvarer i overkant av to og en halv ganger Norges brutto nasjonalprodukt og over 1,8 millioner kroner per registrert bosatt i Norge. Fondet har siden oppstarten blitt tilført totalt 3 389 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten. Fondets samlede avkastning på investeringer i aksjer, rentepapirer og eiendom var på totalt 5 358 milliarder kroner ved utgangen av 2019.

Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2019

Oppdatert: 20.03.2020

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Norges Bank

Skriv ut figur Last ned grunnlag Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2019 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, 1996-2019

Høykontrast Modus

Petroleumsinntektene blir faset gradvis inn i økonomien i henhold til handlingsregelen for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 3 prosent av fondskapitalen. Over tid skal en ikke redusere selve fondskapitalen, men kun bruke avkastningen på fondet.

På denne måten bidrar petroleumsinntektene til å jevne ut svingninger i økonomien, og til å sikre god kapasitetsutnytting og lav arbeidsledighet. Dette bidrar til høy økonomisk stabilitet og forutsigbarhet, noe som er svært viktig for beslutningstagere og samfunnet for øvrig. Så lenge handlingsregelen følges, betyr dette at fondets kapital ikke tappes over tid. Slik bidrar fondet til at framtidige generasjoner også får nytte av petroleumsformuen.

Oljefondet - historien, formålet og forvaltningen

Kilde: Norges Bank Investment Management

Oljefondet - historien, formålet og forvaltningen | Kilde: Norges Bank Investment Management
Oppdatert: 20.03.2020