Utslipp til sjø

Hensyn til miljø og klima er en integrert del av den norske petroleumspolitikken og norsk petroleums­virksomhet holder en svært høy miljø- og klima­standard sammenlignet med petroleums­virksomhet i andre land.
Hensyn til miljø og klima er en integrert del av den norske petroleumspolitikken og norsk petroleums­virksomhet holder en svært høy miljø- og klima­standard sammenlignet med petroleums­virksomhet i andre land.

Utslipp til sjø omfatter i hovedsak produsert vann, borekaks og rester etter kjemikalier og sement fra boreoperasjoner. Avbøtende tiltak omfatter rensing før utslipp til sjø, deponering i undergrunnen eller frakt til land og behandling som farlig avfall.

Vann som blir produsert sammen med olje og gass, inneholder rester av olje i dråpeform (dispergert olje) og andre organiske komponenter (inkludert oljefraksjoner). Det produserte vannet blir reinjisert i undergrunnen eller renset før det blir sluppet ut i sjøen.

Historiske data og prognose for utslipp av produsert vann, 1999-2027

Oppdatert: 11.07.2023

Historiske tall for 1999-2022 og prognoser for 2023-2027

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historiske data og prognose for utslipp av produsert vann, 1999-2027 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Historiske data og prognose for utslipp av produsert vann, 1999-2027 – Historiske tall for 1999-2022 og prognoser for 2023-2027

Olje- og kjemikalieutslipp fra produsert vann kan ha lokale effekter i umiddelbar nærhet av innretningene og blir nasjonalt regulert gjennom utslippstillatelser. På bakgrunn av søknad fra selskapene gir Miljødirektoratet utslippstillatelse med hjemmel i forurensningsloven. Internasjonalt blir disse utslippene regulert gjennom Oslo-Paris-konvensjonen om bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR-konvensjonen).

Målsetting om null miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten ble vedtatt i 1997. Målet anses å være nådd for tilsatte stoffer.

Kjemikalier er en samlebetegnelse for alle tilsetningsstoffer og hjelpestoffer som blir benyttet ved bore- og brønnoperasjoner og i produksjon av olje og gass. Hovedregelen er at det ikke skal slippes ut miljøfarlige stoffer, enten de er tilsatt eller finnes naturlig.

Det meste av kjemikalieutslippene er knyttet til borevirksomhet, og utslippsmengden varierer med aktivitetsnivået. De store volumene er utboret steinmasse. Kjemikalier som ikke slippes ut deponeres i undergrunnen eller blir behandlet som farlig avfall.

Utslipp av kjemikalier fra petroleumsvirksomheten i 2022, fordelt på kilde

Oppdatert: 11.07.2023

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Utslipp av kjemikalier fra petroleumsvirksomheten i 2022, fordelt på kilde

Utslipp av kjemikalier fra petroleumsvirksomheten i 2022, fordelt på kilde
Oppdatert: 02.01.2024