Ressursregnskap per 31.12.2023

Totalt er det solgt 8,5 milliarder Sm³ oljeekvivalenter (o.e.) fra norsk sokkel. De siste ti årene har det blitt solgt mer gass enn olje målt i o.e. I perioden 1985-2005 var produksjonen av olje betydelig høyere enn av gass. De påviste ressursene er økt med 93 millioner Sm³ o.e. sammenlignet med 2022.
Totalt er det solgt 8,5 milliarder Sm³ oljeekvivalenter (o.e.) fra norsk sokkel. De siste ti årene har det blitt solgt mer gass enn olje målt i o.e. I perioden 1985-2005 var produksjonen av olje betydelig høyere enn av gass. De påviste ressursene er økt med 93 millioner Sm³ o.e. sammenlignet med 2022.
Totale ressurser Oppdagede ressurser Betingede ressurser Uoppdagede ressurser

Olje- og gassressurser oppdages, funnene utvikles og bygges ut som felt dersom de er økonomiske og teknologisk drivverdige, og olje og gassen produseres og selges. Det gir et dynamisk ressursregnskap som endrer seg år til år. Ressurser er et samlebegrep for all olje og gass som kan utvinnes. Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er, det vil si hvor langt de er kommet i planprosessen fram mot produksjon. Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser. Les mer om ressurs­klassifikasjons­systemet.

Totale ressurser

Sokkeldirektoratets ressursregnskap per 31.12.2023 viser at det totale ressursvolum (inkludert det som er solgt og levert) på norsk sokkel er om lag 15,6 milliarder Sm³ (GSm³) oljeekvivalenter (o.e.). I 2023 er det en nedgang på 191 millioner Sm³ (MSm³) o.e. i forhold til året før. Det er den største reduksjonen siden 2010. De påviste ressursene har økt med 93 millioner Sm³ o.e. sammenlignet med 2022.

Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2023

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2023

Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2023 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

55 prosent av de forventede utvinnbare ressursene på sokkelen er produsert, og 22 prosent av de totale ressursene er ennå ikke er påvist. Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2023 og rapporten for årets ressursregnskap fra Sokkeldirektoratets nettside.

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2023

Last ned som bilde (PNG)

Tallet i hver søyle viser forventet utvinnbart petroleum, mens den skrå linjen viser usikkerheten i estimatene; lavt estimat til venstre og høyt estimat til høyre (Kilde: Sokkeldirektoratet)

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2023
Kilde: Sokkeldirektoratet

Oppdagede ressurser

I Sokkeldirektoratets ressurs­klassifikasjons­system blir olje- og gassressurser definert som reserver når operatøren har levert inn plan for utbygging og drift (PUD) eller besluttet å gjennomføre et tiltak for å optimalisere utvinningen som ikke krever PUD. Funn får betegnelsen felt når det foreligger en godkjent utbyggingsplan. Per i dag er over 100 felt i produksjon, under utbygging, eller har planer om re-utvikling. På norsk sokkel har feltene Troll og Johan Sverdrup de største gjenværende reservene med henholdsvis 605 GSm3 gass og 226 MSm3 olje.

Troll A plattformen
Troll A-plattformen. Blant feltene på norsk sokkel har Trollfeltet mest gjenværende ressurser. Foto: Øyvind Hagen, Equinor

De samlede gjenværende reservene er på 950 MSm3 olje og 1366 GSm3 gass. I årets ressursregnskap er det en liten tilvekst av brutto reserver, det vil si reserver før den totale produksjonen er trukket i fra. Brutto reservetilvekst for olje er 6 MSm3 og for gass 17 GSm³. Det ble produsert totalt 233 MSm3 o.e. i 2023.

Det er gjort 15 nye funn i 2023; 12 av funnene er gjort i Nordsjøen, to i Norskehavet og ett i Barentshavet. Ved utgangen av 2023 bestod funnporteføljen av 79 funn. Av disse funnene er de største 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet, 6406/9-1 Linnorm i Norskehavet og 35/2-1 (Peon) i Nordsjøen.

I 2023 ble det levert inn et lavt antall PUD-er og søknader om PUD-fritak. Det er også en forklaring på den beskjedne økningen i reserver i forhold til forrige ressursregnskapet.

 

Betingede ressurser

Betingede ressurser er påvist olje og gass som det ennå ikke er vedtatt å produsere. Petroleumsmengder i mulige prosjekt for økt utvinning er inkludert i denne klassen. Tilveksten i kategorien betingede ressurser kommer både fra nye funn og fra endret ressursanslag og nye muligheter i felt og funn. Hvert år blir det besluttet å bygge ut en del av de betingede ressursene. De blir da flyttet over til kategorien reserver.

Ved årsskiftet var de betingede oljeressursene i felt 356 MSm³; det er en økning på 16 MSm³ fra året før. For gass er forventningen 291 GSm³, og dette er en økning på 31 GSm³ fra året før. Økningen skyldes flere prosjekt som vurderes av rettighetshaverne for framtiden.

Betingede ressurser i funn er totalt 261 MSm³ olje og 233 GSm³ gass. Totalvolumet i funn som ikke er utbygd er økt med 23 MSm3 o.e. i forhold til fjorårets regnskap. Økningen skyldes resultater fra leteaktiviteten i 2023.

Over 60 prosent av uoppdagede ressurser ligger i Barentshavet

Uoppdagede ressurser

Uoppdagede ressurser er de mengder petroleum som er anslått til å kunne bli utvunnet fra forekomster som ennå ikke er påvist ved boring. Estimatene for uoppdagede ressurser i områder åpnet for petroleumsvirksomhet oppdateres årlig. Oppdateringen er basert på vurderinger rundt siste års leteresultater, eventuelle nye studier samt relevant informasjon fra selskapene.

Estimatet for uoppdagede ressurser er 3,5 milliarder Sm3 o.e., som er en reduksjon på 285 MSm3 o.e. sammenlignet med fjoråret. Uoppdagede ressurser utgjør omtrent 22 prosent av de totale ressursene som er igjen på norsk sokkel. For mer detaljert tallestimat og fordeling av uoppdagede ressurser i hvert havområde, se artikkelen Ressurser per havområde.

 

Foto: Energidepartementet
Oppdatert: 20.02.2024