Ressursregnskap per 31.12.2019

Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikke påviste petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er om lag 15,7 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er 104 millioner mer enn per 31. desember 2018. 48 prosent av ressursene er solgt og levert. Om lag 48 prosent av de gjenværende ressursene, er ikke påvist.
Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikke påviste petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er om lag 15,7 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er 104 millioner mer enn per 31. desember 2018. 48 prosent av ressursene er solgt og levert. Om lag 48 prosent av de gjenværende ressursene, er ikke påvist.
Totale ressurser Reserver Betingede ressurser Ikke påviste ressurser

Ressurser er et samlebegrep for all olje og gass som kan utvinnes. Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er, det vil si hvor langt de er kommet i planprosessen fram mot produksjon. Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og ikke påviste ressurser.

Totale ressurser

Oljedirektoratets basisestimat for totale påviste og ikke påviste petroleumsressurser er om lag 15,7 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Av dette er 7,6 milliarder Sm3 o.e., eller 48 prosent, solgt og levert. Estimatet for ressurser som ikke er påvist er på 3,9 milliarder Sm3 o.e. I løpet av 2019 er ressursanslaget for de ikke påviste ressursene oppdatert. Estimatet er redusert med 30 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i 2018.

Oljedirektoratet anslår at det er 8,2 milliarder Sm3 o.e. igjen å produsere. Av dette er 4,3 milliarder Sm3 o.e. påviste ressurser.

Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2019.

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2019

Last ned som bilde (PNG)

Tallet i hver søyle viser forventet utvinnbar petroleum, mens den skrå linjen viser usikkerheten i estimatene; lavt estimat til venstre og høyt estimat til høyre (Kilde: Oljedirektoratet)

Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2019

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2019

Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2019 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.
Hva produseres på norsk sokkel?

Det som produseres (brønnstrømmen) fra reservoaret består av olje, gass og vann i ulike blandinger. For å få produkter som kan selges, må det som produseres fra reservoarene skilles og behandles. Produksjonen fra ulike reservoar varierer fra olje med lite gassinnhold til nesten tørr gass (metan med kun små mengder andre gasser).

Råolje er en flytende blanding av ulike typer av hydrokarboner. Sammensetningen varierer fra felt til felt, og kvaliteten på oljen, inkludert hvor lett- eller tungtflytende den er, bestemmes av sammensetningen av hydrokarboner sammen med innehold av andre stoffer, som for eksempel voks og svovel.

Rikgass, eller rå naturgass, er en blanding av forskjellige gasser. Etter at den er blitt skilt fra olje der det er aktuelt, blir rikgass behandlet i prosesseringsanlegg som skiller ut tørrgass- og våtgasskomponenter. Tørrgass blir ofte omtalt som naturgass, og består hovedsakelig av metan, men inneholder også litt etan.

Våtgass, eller NGL (Natural Gas Liquids), består av en blanding av tyngre gasser (etan, propan, butaner og nafta). I tillegg kommer tyngre kondensater som kan klassifiseres som eget produkt. Nafta og kondensat er flytende ved romtemperatur, mens de lettere våtgasskomponentene kan gjøres flytende enten ved nedkjøling eller trykksetting.

Ikke all gass som produseres blir solgt. En del av gassen benyttes også til å generere kraft til å drive feltene og litt blir brent i fakkel for sikkerhetsformål. På noen felter blir gass også reinjisert i reservoaret. Reinjisering brukes som oftest ved produksjon av olje for å opprettholde reservoartrykket og fortrenge oljen. Dette gir effektiv utvinning av olje, samtidig som gassen lagres for en eventuell senere utvinning.

Definisjoner av naturgass

Definisjoner av naturgass

Reserver

Reserver er utvinnbare petroleumsmengder som ikke er produsert men som er vedtatt å produsere. Dette omfatter både ressurser der myndighetene har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) og de ressursene som rettighetshaverne, selskapene i utvinningstillatelsen, har vedtatt å produsere, men som ennå ikke har de nødvendige tillatelsene fra myndighetene.

Ved årsskiftet var reservene 2900 millioner Sm3 o.e. 53 prosent av dette er gass. Bruttoreservene, eller anslaget før produksjonen er trukket fra, økte med 123 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med året før. Årsaken til den solide økningen er reservevekst på flere produserende felt, innlevering av PUD for «Balder Future» prosjektet og plan for gjenutbygging av Tor-feltet. Produksjonen i 2019 var på 216 millioner Sm3 o.e. Endringen i regnskapet er på 219 millioner Sm3 o.e. Dette er en regnskapsteknisk endring som innebærer en netto reduksjon i reservene på 96 millioner Sm3 o.e., eller om lag 3 prosent.

Troll A plattformen
Troll A-plattformen. Blant feltene på norsk sokkel har Troll-feltet mest gjenværende ressurser. Feltet produserte også mest olje og gass i 2019. Foto: Øyvind Hagen, Equinor (Statoil)

Betingede ressurser

Betingede ressurser er påvist olje og gass som det ennå ikke er vedtatt å produsere. Petroleumsmengder i mulige prosjekt for økt utvinning er inkludert i denne klassen. Ved årsskiftet var de betingede ressursene 1378 millioner Sm3 o.e. Dette utgjør 32 prosent av de gjenværende påviste ressursene. Ressurser som blir vurdert til ikke å være kommersielt utvinnbare, er ikke med i regnskapet.

Hvert år blir en del av de betingede ressursene vedtatt å bygge ut. Da blir de flyttet over til kategorien reserver. Tilveksten i kategorien betingede ressurser kommer både fra nye funn og fra endret ressursanslag og nye muligheter i felt og funn.

I 2019 ble det avsluttet 42 undersøkelsesbrønner og det ble gjort 17 funn; ett i Barentshavet, seks i Norskehavet og ti i Nordsjøen. Samlet estimat for funnene vi antar kan/vil bli utbygd er 70 millioner Sm3 o.e. Mange av funnene er ikke ferdig evaluert, og estimatene er derfor svært usikre. Tre av funnene påvist i 2019 blir vurdert som lite sannsynlige å bygge ut, ressursene i disse er ikke tatt med i regnskapet.

Ressursene i funn har økt med 43 millioner Sm3 o.e., til 702 millioner Sm3 o.e og utgjør 16 prosent av de gjenværende påviste ressursene. Økningen kommer i all hovedsak fra de 14 nye funnene i 2019. I tillegg utføres det arbeid på flere funn, som fører til endringer i anslag og klassifisering. Sju funn fra fjorårets regnskap anses nå som mindre sannsynlige for utbygging mens fem funn har økt mulighet for utvikling. I tillegg er Duva og Solveig flyttet til feltporteføljen etter godkjenning av PUD.

Betingede ressurser i felt utgjør 676 millioner Sm3 o.e., eller 16 prosent av de gjenværende påviste ressursene. Av de betingede ressursene er 230 millioner Sm3 o.e. mulige tiltak i feltene (RK 7A), disse er ikke med i tabellene for det enkelte havområde. I 2019 ble de betingede ressursene i felt redusert med 31 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i 2018. Reduksjonen kan hovedsakelig forklares med innlevering av PUD for «Balder Future» prosjektet og en gjenutbygging av Tor-feltet.

Ikke påviste ressurser

Ikke påviste ressurser omfatter olje og gass som trolig finnes og kan produseres, men som ennå ikke er påvist ved boring.

Ressursanslaget for de ikke påviste ressursene er oppdatert i 2019. En slik oppdatering blir gjort hvert andre år. Neste oppdatering er i 2021. De ikke påviste ressursene er estimert til 3910 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 30 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med ressursregnskapet for 2018. Ikke påviste ressurser utgjør om lag 48 prosent av de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel.

Foto: Olje- og energidepartementet
Oppdatert: 20.02.2020