Ressursregnskap per 31.12.2021

Olje- og gassressurser oppdages, funnene utvikles og bygges ut som felt dersom de er økonomiske og teknologisk drivverdige, og olje og gassen produseres og selges. Det gir et dynamisk ressursregnskap som endrer seg år til år. Ressursregnskapet per 31.12.2021 viser at estimatet for totale påviste og ikke påviste petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er 15,9 milliarder Sm³ oljeekvivalenter (o.e.). De påviste ressursene har økt med 142 millioner Sm³ o.e. sammenlignet med 2020, hvorav 65 prosent av økningen er for gass.
Olje- og gassressurser oppdages, funnene utvikles og bygges ut som felt dersom de er økonomiske og teknologisk drivverdige, og olje og gassen produseres og selges. Det gir et dynamisk ressursregnskap som endrer seg år til år. Ressursregnskapet per 31.12.2021 viser at estimatet for totale påviste og ikke påviste petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er 15,9 milliarder Sm³ oljeekvivalenter (o.e.). De påviste ressursene har økt med 142 millioner Sm³ o.e. sammenlignet med 2020, hvorav 65 prosent av økningen er for gass.
Totale ressurser Oppdagede ressurser Betingede ressurser Uoppdagede ressurser

Ressurser er et samlebegrep for all olje og gass som kan utvinnes. Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er, det vil si hvor langt de er kommet i planprosessen fram mot produksjon. Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser. Les mer om ressurs­klassifikasjons­systemet.

Totale ressurser

Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap per 31.12.2021 viser at det totale ressursvolum (inkludert det som er solgt og levert) på norsk sokkel er om lag 15,9 milliarder Sm³ oljeekvivalenter (o.e.). Det er en økning på 97 millioner Sm³ o.e. i forhold til i fjor.

Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2021

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2021

Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2021 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Halvparten av de forventede utvinnbare ressursene på sokkelen er produsert, og 24 prosent av de totale ressursene er ennå ikke er påvist. Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2021 og rapporten for årets ressursregnskap fra Oljedirektoratets nettside.

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2021

Last ned som bilde (PNG)

Tallet i hver søyle viser forventet utvinnbart petroleum, mens den skrå linjen viser usikkerheten i estimatene; lavt estimat til venstre og høyt estimat til høyre (Kilde: Oljedirektoratet)

Oppdagede ressurser

I ODs ressurs­klassifikasjons­system blir olje- og gassressurser definert som reserver når operatøren har levert inn plan for utbygging og drift (PUD) eller besluttet å gjennomføre et tiltak for å optimalisere utvinningen som ikke krever PUD. Funn får betegnelsen felt når det foreligger en godkjent utbyggingsplan. Per i dag er over 100 felt i produksjon, under utbygging, eller har planer om re-utvikling. Feltene som har de største gjenværende oljereservene per 31.12.2021 er Johan Sverdrup, Johan Castberg og Snorre. De gjenværende gassreservene er størst i Troll, Snøhvit og Ormen Lange.

Troll A plattformen
Troll A-plattformen. Blant feltene på norsk sokkel har Trollfeltet mest gjenværende ressurser. Feltet produserte også mest gass i 2021. Foto: Øyvind Hagen, Equinor (Statoil)

De samlede gjenværende reservene er på 1044 millioner Sm³ olje (MSm3) og 1450 milliarder Sm³ gass (GSm3). I årets ressursregnskap er det god tilvekst av brutto gassreserver, 125 GSm3. Det er den høyeste reservetilveksten av gass siden 2012. For oljereservene er tilveksten mindre, 21 MSm3. Økningen kommer hovedsakelig av at selskapene besluttet og leverte flere utbyggingsplaner i 2021, og at reservene økte på flere felt på grunn av blant annet en forventning til forlenget driftsperiode.

Det er gjort 20 nye funn i 2021, hvorav 18 i letebrønner og to i utvinningsbrønner med letemål. 13 av funnene er gjort i Nordsjøen, fire i Norskehavet og tre i Barentshavet. Ved utgangen av 2021 bestod funnporteføljen av 88 funn. Av de 88 funnene i funnporteføljen er de største 7324/8-1 (Wisting), 30/11-8 S (Krafla), 6406/9-1 Linnorm og 35/12-2 (Grosbeak).

Betingede ressurser

Betingede ressurser er påvist olje og gass som det ennå ikke er vedtatt å produsere. Petroleumsmengder i mulige prosjekt for økt utvinning er inkludert i denne klassen. Tilveksten i kategorien betingede ressurser kommer både fra nye funn og fra endret ressursanslag og nye muligheter i felt og funn. Hvert år blir det besluttet å bygge ut en del av de betingede ressursene. De blir da flyttet over til kategorien reserver.

Ved årsskiftet var de betingede oljeressursene i felt 377 MSm³, det er en økning på 31 MSm³ fra i fjor. Økningen skyldes blant annet et prosjekt for senfaseproduksjon på Snorre. Betingede gassressurser er 316 GSm³, og dette er en nedgang på 26 GSm³ i forhold til i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig modning av ressurser til reserver og innlevering av utbyggingsplaner blant annet for Ormen Lange fase 3 og for lavtrykksproduksjon på Oseberg.

Betingede ressurser i funn er totalt 359 MSm³ væske (olje + kondensat + NGL) og 307 GSm³ gass. Totalvolumet i funn som ikke er utbygd er redusert med 39 MSm3 o.e. i forhold til fjorårets regnskap. Reduksjonen skyldes i hovedsak at ressurser er modnet til reserver for flere funn.

Over halvparten av uoppdagede ressurser ligger i Barentshavet

Uoppdagede ressurser

Uoppdagede ressurser er de mengder petroleum som er anslått til å kunne bli utvunnet fra forekomster som ennå ikke er påvist ved boring. Annet hvert år blir estimatene for uoppdagede ressurser i åpne områder oppdatert med vurdering av de siste års leteresultater, ny kartlegging og ny dokumentasjon. Anslagene ble sist oppdatert høsten 2021. I mellomårene blir estimatene justert i forhold til siste års boreaktivitet.

Estimatet for uoppdagede ressurser er 3790 millioner Sm3 o.e., som er en reduksjon på 45 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med fjoråret. Ikke påviste ressurser utgjør omtrent 48 prosent av de totale ressursene som er igjen på norsk sokkel. For mer detaljert tallestimat og fordeling av uoppdagede ressurser i hvert havområde, se artikkelen Ressurser per havområde.

 

Foto: Olje- og energidepartementet
Oppdatert: 17.02.2022