Ressursregnskap per 31.12.2020

Oljedirektoratets basisestimat for totale påviste og ikke påviste petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er om lag 15,8 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er 28 millioner mer enn per 31. desember 2019. 49 prosent av ressursene, eller 7,8 milliarder Sm3 o.e., er solgt og levert. Om lag 48 prosent av de gjenværende ressursene, er ikke påvist.
Oljedirektoratets basisestimat for totale påviste og ikke påviste petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er om lag 15,8 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er 28 millioner mer enn per 31. desember 2019. 49 prosent av ressursene, eller 7,8 milliarder Sm3 o.e., er solgt og levert. Om lag 48 prosent av de gjenværende ressursene, er ikke påvist.
Totale ressurser Reserver Betingede ressurser Ikke påviste ressurser

Ressurser er et samlebegrep for all olje og gass som kan utvinnes. Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er, det vil si hvor langt de er kommet i planprosessen fram mot produksjon. Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og ikke påviste ressurser.

Totale ressurser

Basisestimatet i Ressursregnskapet viser at de totale påviste og ikke påviste petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er omtrent 15,8 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Dette er 28 millioner mer enn per 31. desember 2019. 49 prosent av ressursene, eller 7,8 milliarder Sm3 o.e., er solgt og levert.

Oljedirektoratet anslår at det er 8 milliarder Sm3 o.e. igjen å produsere, av dette er 4,2 milliarder Sm3 o.e, eller 52 prosent, påviste ressurser.

Estimatet for ressurser som ikke er påvist er på 3,8 milliarder Sm3 o.e. Estimatet er redusert med 75 millioner Sm3 o.e. som tilsvarer det som ble påvist gjennom leting i 2020.

Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2020.

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2020

Last ned som bilde (PNG)

Tallet i hver søyle viser forventet utvinnbar petroleum, mens den skrå linjen viser usikkerheten i estimatene; lavt estimat til venstre og høyt estimat til høyre (Kilde: Oljedirektoratet)

Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2020

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2020

Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2020 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.
Hva produseres på norsk sokkel?

Det som produseres (brønnstrømmen) fra reservoaret består av olje, gass og vann i ulike blandinger. For å få produkter som kan selges, må det som produseres fra reservoarene skilles og behandles. Produksjonen fra ulike reservoar varierer fra olje med lite gassinnhold til nesten tørr gass (metan med kun små mengder andre gasser).

Råolje er en flytende blanding av ulike typer av hydrokarboner. Sammensetningen varierer fra felt til felt, og kvaliteten på oljen, inkludert hvor lett- eller tungtflytende den er, bestemmes av sammensetningen av hydrokarboner sammen med innehold av andre stoffer, som for eksempel voks og svovel.

Rikgass, eller rå naturgass, er en blanding av forskjellige gasser. Etter at den er blitt skilt fra olje der det er aktuelt, blir rikgass behandlet i prosesseringsanlegg som skiller ut tørrgass- og våtgasskomponenter. Tørrgass blir ofte omtalt som naturgass, og består hovedsakelig av metan, men inneholder også litt etan.

Våtgass, eller NGL (Natural Gas Liquids), består av en blanding av tyngre gasser (etan, propan, butaner og nafta). I tillegg kommer tyngre kondensater som kan klassifiseres som eget produkt. Nafta og kondensat er flytende ved romtemperatur, mens de lettere våtgasskomponentene kan gjøres flytende enten ved nedkjøling eller trykksetting.

Ikke all gass som produseres blir solgt. En del av gassen benyttes også til å generere kraft til å drive feltene og litt blir brent i fakkel for sikkerhetsformål. På noen felter blir gass også reinjisert i reservoaret. Reinjisering brukes som oftest ved produksjon av olje for å opprettholde reservoartrykket og fortrenge oljen. Dette gir effektiv utvinning av olje, samtidig som gassen lagres for en eventuell senere utvinning.

Definisjoner av naturgass

Definisjoner av naturgass

Reserver

Reserver er utvinnbare petroleumsmengder som ikke er produsert, men som er vedtatt å produsere. Dette omfatter både ressurser der myndighetene har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) og de ressursene som rettighetshaverne, selskapene i utvinningstillatelsen, har vedtatt å produsere, men som ennå ikke har de nødvendige tillatelsene fra myndighetene.

Ved årsskiftet var reservene 2727 millioner Sm3 o.e. Av dette er 53 prosent gass. Bruttoreservene, eller anslaget før produksjonen er trukket fra, har hatt en økning på 53 millioner Sm3 o.e sammenlignet med året før.  Produksjonen i 2020 var på 229 millioner Sm3 o.e. Endringen i regnskapet er på 226 millioner Sm3 o.e. Dette er en regnskapsteknisk endring som innebærer en netto reduksjon i reservene på 173 millioner Sm3 o.e., eller om lag 6 prosent.

Troll A plattformen
Troll A-plattformen. Blant feltene på norsk sokkel har Troll-feltet mest gjenværende ressurser. Feltet produserte også mest olje og gass i 2019. Foto: Øyvind Hagen, Equinor (Statoil)

Betingede ressurser

Betingede ressurser er påvist olje og gass som det ennå ikke er vedtatt å produsere. Petroleumsmengder i mulige prosjekt for økt utvinning er inkludert i denne klassen. Tilveksten i kategorien betingede ressurser kommer både fra nye funn og fra endret ressursanslag og nye muligheter i felt og funn. Hvert år blir det besluttet å bygge ut en del av de betingede ressursene. De blir da flyttet over til kategorien reserver.

Ved årsskiftet var de betingede ressursene 1428 millioner Sm3 o.e. Dette tilsvarer 34 prosent av de gjenværende påviste ressursene. Ressurser som blir vurdert til ikke å være kommersielt utvinnbare, er ikke med i regnskapet.

I 2020 ble det avsluttet 34 undersøkelsesbrønner og det ble gjort 15 funn; sju i Norskehavet og åtte i Nordsjøen. Samlet estimat for funnene som vi antar kan/vil bli utbygd er 76 millioner Sm3 o.e. Flere av funnene er ikke ferdig evaluert, og estimatene er derfor svært usikre. Et av funnene i 2020 blir vurdert som lite sannsynlige å bygge ut, ressursene i dette er ikke tatt med i regnskapet.

Ressursene i funn har økt med 3 millioner Sm3 o.e., til 705 millioner Sm3 o.e. Dette utgjør 17 prosent av de totale gjenværende påviste ressursene. Endringen er liten, og skyldes en kombinasjon av flere forhold. Det har vært god tilvekst fra nye funn i 2020, men samtidig er 14 av funnene i fjorårets regnskap nå vurdert med lav sannsynlighet for utbygging og tatt ut av årets regnskap. Andre endringer kommer av innleverte utbyggingsplaner og endrede anslag for flere funn.

Betingede ressurser i felt utgjør 723 millioner Sm3 o.e., eller 17 prosent av de påviste ressursene som er igjen. Av de betingede ressursene er 265 millioner Sm3 o.e. mulige tiltak i feltene (RK 7A), disse er ikke med i tabellene for de enkelte havområdene. I 2020 økte de betingede ressursene i felt med 46 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i 2019. Denne økningen kan forklares med at flere felt har identifisert mulige tiltak for å øke utvinningen på feltet blant annet ved å bore flere brønner eller ved å forlenge levetid på innretning og dermed forlenge produksjonsperioden.

Ikke påviste ressurser

Ikke påviste ressurser inkluderer olje og gass som trolig fins og kan produseres, men som enda ikke er påvist ved boring. Ressursanslaget for de ikke påviste ressursene er oppdatert i 2019 og en slik oppdatering blir gjort hvert andre år. Neste oppdatering blir dermed i 2021.

De ikke påviste ressursene er justert med årets leteresultater. Estimatet er i årets ressursregnskap 3835 millioner Sm3 o.e., som er en reduksjon på 75 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med fjorårets regnskap. Ikke påviste ressurser utgjør omtrent 48 prosent av de totale ressursene som er igjen på norsk sokkel.

Foto: Olje- og energidepartementet
Oppdatert: 13.04.2021