Ressursregnskap per 31.12.2022

Totalt er det solgt 8,2 milliarder Sm³ oljeekvivalenter (o.e.) fra norsk sokkel. De siste ti årene har det blitt solgt mer gass enn olje målt i o.e. I perioden 1985-2010 var produksjonen av olje betydelig høyere enn av gass. De påviste ressursene er redusert med 72 millioner Sm³ o.e. sammenlignet med 2021.
Totalt er det solgt 8,2 milliarder Sm³ oljeekvivalenter (o.e.) fra norsk sokkel. De siste ti årene har det blitt solgt mer gass enn olje målt i o.e. I perioden 1985-2010 var produksjonen av olje betydelig høyere enn av gass. De påviste ressursene er redusert med 72 millioner Sm³ o.e. sammenlignet med 2021.
Totale ressurser Oppdagede ressurser Betingede ressurser Uoppdagede ressurser

Olje- og gassressurser oppdages, funnene utvikles og bygges ut som felt dersom de er økonomiske og teknologisk drivverdige, og olje og gassen produseres og selges. Det gir et dynamisk ressursregnskap som endrer seg år til år. Ressurser er et samlebegrep for all olje og gass som kan utvinnes. Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er, det vil si hvor langt de er kommet i planprosessen fram mot produksjon. Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser. Les mer om ressurs­klassifikasjons­systemet.

Totale ressurser

Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap per 31.12.2022 viser at det totale ressursvolum (inkludert det som er solgt og levert) på norsk sokkel er om lag 15,8 milliarder Sm³ oljeekvivalenter (o.e.). I 2022 er det en nedgang på 97 millioner Sm³ o.e. i forhold til fjoråret. De påviste ressursene har blitt redusert med 72 millioner Sm³ o.e. sammenlignet med 2021. Reduksjonen er større for olje enn for gass.

Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2022

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2022

Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2022 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Litt over halvparten av de forventede utvinnbare ressursene på sokkelen er produsert, og 24 prosent av de totale ressursene er ennå ikke er påvist. Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2022 og rapporten for årets ressursregnskap fra Oljedirektoratets nettside.

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2022

Last ned som bilde (PNG)

Tallet i hver søyle viser forventet utvinnbart petroleum, mens den skrå linjen viser usikkerheten i estimatene; lavt estimat til venstre og høyt estimat til høyre (Kilde: Oljedirektoratet)

Oppdagede ressurser

I ODs ressurs­klassifikasjons­system blir olje- og gassressurser definert som reserver når operatøren har levert inn plan for utbygging og drift (PUD) eller besluttet å gjennomføre et tiltak for å optimalisere utvinningen som ikke krever PUD. Funn får betegnelsen felt når det foreligger en godkjent utbyggingsplan. Per i dag er over 100 felt i produksjon, under utbygging, eller har planer om re-utvikling. Feltene som har de største gjenværende oljereservene per 31.12.2022 er Johan Sverdrup, Johan Castberg og Snorre. De gjenværende gassreservene er størst i Troll, Snøhvit og Ormen Lange.

Troll A plattformen
Troll A-plattformen. Blant feltene på norsk sokkel har Trollfeltet mest gjenværende ressurser. Foto: Øyvind Hagen, Equinor (Statoil)

De samlede gjenværende reservene er på 1051 millioner Sm³ olje (MSm3) og 1469 milliarder Sm³ gass (GSm3). I årets ressursregnskap er det god tilvekst av brutto reserver, det vil si reserver før den totale produksjonen er trukket i fra. Brutto reservetilvekst for olje er 103 MSm3 og for gass 144 GSm³. Det ble produsert totalt 231 MSm3 o.e. i 2022.

Det er gjort 12 nye funn i 2022; fire av funnene er gjort i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet. Ved utgangen av 2022 bestod funnporteføljen av 79 funn. I 2022 ble det levert utbyggingsplaner for 20 prosent av funnene som var i porteføljen ved forrige årsskifte. Av de 79 funnene i funnporteføljen er de største 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet, 6406/9-1 Linnorm i Norskehavet og 35/2-1 (Peon) i Nordsjøen.

Betingede ressurser

Betingede ressurser er påvist olje og gass som det ennå ikke er vedtatt å produsere. Petroleumsmengder i mulige prosjekt for økt utvinning er inkludert i denne klassen. Tilveksten i kategorien betingede ressurser kommer både fra nye funn og fra endret ressursanslag og nye muligheter i felt og funn. Hvert år blir det besluttet å bygge ut en del av de betingede ressursene. De blir da flyttet over til kategorien reserver.

Ved årsskiftet var de betingede oljeressursene i felt 311 MSm³, det er en reduksjon på 66 MSm³ fra i fjor. For gass er forventningen 260 GSm³, og dette er en reduksjon på 57 GSm³ fra året før. Reduksjonene skyldes hovedsakelig modning av ressurser til reserver, men det skyldes også reviderte anslag for enkeltprosjekt.

Betingede ressurser i funn er totalt 227 MSm³ olje og 230 GSm³ gass. Totalvolumet i funn som ikke er utbygd er redusert med 196 MSm3 o.e. i forhold til fjorårets regnskap. Reduksjonen skyldes i hovedsak at ressurser er modnet til reserver for flere funn, i tillegg er det en reduksjon i forventet utvinnbart volum på enkelte funn, som 7324/8-1 (Wisting), 6507/5-10 S (Slagugle) og 35/12-2 (Grosbeak).

Over 60 prosent av uoppdagede ressurser ligger i Barentshavet

Uoppdagede ressurser

Uoppdagede ressurser er de mengder petroleum som er anslått til å kunne bli utvunnet fra forekomster som ennå ikke er påvist ved boring. Annet hvert år blir estimatene for uoppdagede ressurser i åpne områder oppdatert med vurdering av de siste års leteresultater, ny kartlegging og ny dokumentasjon. Anslagene ble sist oppdatert høsten 2021. I mellomårene blir estimatene justert i forhold til siste års boreaktivitet.

Estimatet for uoppdagede ressurser er 3765 MSm3 o.e., som er en reduksjon på 25 MSm3 o.e. sammenlignet med fjoråret. Uoppdagede ressurser utgjør omtrent 24 prosent av de totale ressursene som er igjen på norsk sokkel. For mer detaljert tallestimat og fordeling av uoppdagede ressurser i hvert havområde, se artikkelen Ressurser per havområde.

 

Foto: Olje- og energidepartementet
Oppdatert: 22.02.2023