Arbeidsplasser

Olje- og gassnæringen er viktig for norsk arbeidsliv, og en betydelig andel sysselsettes enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Etter en topp rundt 2014 har antall sysselsatte i olje- og gassnæringen falt de siste årene som følge av at næringen har effektivisert og tilpasset seg et lavere aktivitetsnivå - nasjonalt og internasjonalt. I 2020 var det om lag 200 000 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge.
Olje- og gassnæringen er viktig for norsk arbeidsliv, og en betydelig andel sysselsettes enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Etter en topp rundt 2014 har antall sysselsatte i olje- og gassnæringen falt de siste årene som følge av at næringen har effektivisert og tilpasset seg et lavere aktivitetsnivå - nasjonalt og internasjonalt. I 2020 var det om lag 200 000 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge.
Samlet sysselsetting Direkte sysselsetting Sysselsetting i hele landet

Etter mange år med høy vekst har antall sysselsatte i olje- og gassvirksomheten og relaterte næringer falt siden 2015. Anslagene er derimot usikre. Årsaken er at det er krevende å skille ut timer og årsverk bak petroleumsrelaterte varer og tjenester fra leveranser til andre næringer. Enda mer utfordrende er det å anslå hvor stor sysselsettingseffekt etterspørsel fra petroleumsindustrien har på andre deler av økonomien – såkalt indirekte sysselsetting.

Ulike definisjoner og metodisk tilnærming medfører at det er flere ulike tall på sysselsetting i petroleumsnæringen. Dette kan du lese mer om under.

I 2020 var det om lag 200 000 direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge

Direkte og indirekte sysselsetting

I en rapport publisert av Menon Economics (2021) for Olje- og energidepartementet viser at det var om lag 200 000 sysselsatte enten direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen i 2019. Om lag 160 000 av disse kan knyttes til aktiviteten på norsk kontinentalsokkel. De øvrige kan knyttes til leverandørnæringens eksport til den internasjonale petroleumsindustrien. Rapporten inkluderer estimat på antall sysselsatte som knyttes til tjenester og verdiskaping som skjer direkte på norsk sokkel, samt effekten som følge av eksport fra offshore leverandørindustri. For å beregne sysselsettingseffektene av drift, investeringer og eksport fra offshore leverandørindustri har Menon Economics benyttet ITEM, som er deres egen ringvirkningsmodell. Modellen er basert på SSBs kryssløpsberegninger.

I en annen rapport, utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2020, anslås antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumsnæringen til rundt  160 000 i 2019. Dette utgjør om lag 6 prosent av samlet sysselsetting i Norge. Dette er estimert gjennom såkalte kryssløpsberegninger, som SSB beskriver i rapporten Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Nivået på sysselsettingen som knyttes til petroleumsnæringen er nedjustert i forhold til tidligere rapporter. Økning i både investeringer og produktinnsats i petroleumsnæringen har bidratt til dette. Slik begrepene er definert i studien til SSB er det ikke hensiktsmessig å skille mellom direkte og indirekte sysselsetting.

Ifølge SSB er det spesielt to forhold som kan forklare oppjusteringen fra rapporten i 2019 til 2020. SSBs rapport fra 2020 er basert på kryssløpet for 2018, mens rapporten fra 2019 er basert på kryssløpet for 2017. Endringer i det såkalte kryssløpet skjer over tid, noe som betyr at sammenhengene mellom leveranser av varer og tjenester mellom de ulike sektorene i økonomien endres fra år til år. Tilgangen til bedre tallgrunnlag for sysselsettingen i petroleumsnæringen og enkelte andre næringer har også bidratt til oppjusteringen.

 

Petroleumsrelatert sysselsetting 2016 2017 2018 2019
SSBs rapport fra 2018 173 200 170 200
SSBs rapport fra 2019 139 500 139 900
SSBs rapport fra 2020 148 000 158 400
Andel av samlet sysselsetting 5,1 % 5,5 %

 

Indirekte sysselsatte har sitt opphav i blant annet etterspørsel av varer og tjenester innenfor varehandel, IKT-tjenester, utleie av arbeidskraft og maskiner, hotell- og restauranttjenester og juridiske og regnskapsmessig tjenesteyting. SSBs rapport omfatter kun aktivitet knyttet til den norske petroleumsnæringen og inkluderer ikke aktivitet knyttet til leveranser til petroleumsaktivitet i andre land. Sysselsatte i norske eksportbedrifter rettet mot næringen kommer i tillegg og utgjør, i henhold til rapporten fra Menon Economics, anslagsvis 50 000 personer.

På oppdrag fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass beregnet Menon Economics nasjonale og regionale ringvirkninger av petroleumsnæringen (2021). I denne rapporten vises det til at petroleumsnæringens aktivitet understøttet 180 000 årsverk i 2019, tilsvarende 205 000 sysselsatte. Metoden som benyttes minnes om den SSB bruker i sin analyse. Det er beregnet at 24 000 er sysselsatt i selskaper som operer på norsk sokkel, herunder driver med leting og utvinning etter olje og gass. Sysselsettingseffektene som følge av offshore leverandørindustris leveranser til petroleumsnæringen i Norge og internasjonalt er beregnet til 92 000, mens 89 000 er effekten av såkalte ringvirkninger – hver såkalte konsesjonshavere og leverandører kjøper varer og tjenester hos bedrifter som ikke er spesialisert mot petroleumsnæringen.

Direkte sysselsetting

Figuren fra SSB viser hvordan antallet direkte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge har utviklet seg siden oppstarten på 1970-tallet, basert på tall fra Nasjonalregnskapet. Sysselsatte i bedrifter som kun leverer deler av sin vare- og tjenesteproduksjon til petroleumsnæringene er ikke inkludert i disse tallene. Dette omfatter store deler av leverandørindustrien og forklarer avviket fra overstående sysselsettingstall. Figuren viser at det i 1970 var ingen sysselsatt i olje- og gassvirksomheten, mens antall sysselsatte økte fra 200 til 67 000 mellom 1972 og 2014. Figuren viser også at det for første gang var en klar nedgang i antall sysselsatte mellom 2014 til 2018.

Antall direkte sysselsatte i petroleumssektoren, 1970-2020

Oppdatert: 08.07.2021

Kilde: Statistisk sentralbyrå - nasjonalregnskapet (tabell 09174)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Antall direkte sysselsatte i petroleumssektoren, 1970-2020 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Antall direkte sysselsatte i petroleumssektoren, 1970-2020

Sysselsetting i hele landet

Utvikling av olje- og gassrelatert næringsvirksomhet har vært en målsetting siden virksomheten startet på norsk kontinentalsokkel. Dette har gjort Norge til verdensledende på mange petroleumsrelaterte områder. Petroleumsvirksomheten har fortsatt sitt hovedsete i Rogaland, men har utviklet seg i takt med at aktiviteten til havs har beveget seg nordover. Sterke kunnskapsmiljø innen petroleumsvirksomhet og internasjonalt konkurransedyktige leverandørbedrifter er også etablert mange andre steder i landet.

Lavere aktivitet og etterspørsel fra petroleumsnæringen, nasjonalt og internasjonalt, har hatt store konsekvenser for leverandørindustrien. Nedbemanning er ett av flere virkemidler for å få ned kostnadene og tilpasse bedriftene til et lavere aktivitetsnivå. Størst utslag i sysselsettingstallene finner vi på Vest- og Sørlandet, hvor en stor andel av verdiskapingen er relatert til olje- og gassindustrien.

Norsk leverandørindustri

Leverandørindustrien bidrar til næringsaktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Hovedsetet er fortsatt i Rogaland, hvor et bredt spekter av leverandørbedrifter er etablert. I øvrige deler av landet har leverandørbedriftene typisk etablert seg med basis i lokal spisskompetanse og etterspørsel.

Sørlandet har verdensledende selskaper innen boreteknologi. Oslo og Akershus har veletablerte miljøer innen ingeniørtjenester, profesjonelle tjenester (f.eks. finans og rådgivning) samt en konsentrasjon av seismikkselskaper. Nord-Vestlandet bidrar med en maritim virksomhet som representerer et komplett skipsbygging- og skipsutstyrsnettverk for blant annet avanserte offshorefartøy. I Buskerud, særlig rundt Kongsberg, finner vi ledende miljøer innen subsea-teknologi, automasjon og dynamisk posisjonering. Bergensregionen er senter for vedlikehold av plattformer og subseautstyr, mens Trondheim har et sterkt forsknings- og utdanningsmiljø.

I takt med at aktiviteten til havs har beveget seg nordover, har det utviklet seg kompetansebaser innen en rekke ulike segmenter i de nordligste fylkene, som ingeniørtjenester, konstruksjon og fabrikasjon, vedlikehold og modifikasjon, sikkerhet og beredskap samt operasjonelle tjenester.

Kunnskapsparken Bodø utarbeider "Levert-rapporten" med årlige anslag for petroleumsnæringens betydning for verdiskapning og sysselsetting for de nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark). Rapporten viser at 178 nordnorske bedrifter hadde leveranser til petroleumsnæringen i 2019, fordelt på 1749 årsverk, noe som var rundt 100 flere enn i 2018.

Oppdatert: 18.05.2022