Arbeidsplasser

Olje- og gassnæringen er viktig for norsk arbeidsliv, og en betydelig andel sysselsettes enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Etter en periode hvor næringen har effektivisert og tilpasset seg et lavere aktivitetsnivå, nasjonalt og internasjonalt, har antall sysselsatte knyttet til petroleumssektoren tatt seg opp igjen de siste årene. I 2021 var det om lag 200 000 direkte eller indirekte sysselsatte knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge.
Olje- og gassnæringen er viktig for norsk arbeidsliv, og en betydelig andel sysselsettes enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Etter en periode hvor næringen har effektivisert og tilpasset seg et lavere aktivitetsnivå, nasjonalt og internasjonalt, har antall sysselsatte knyttet til petroleumssektoren tatt seg opp igjen de siste årene. I 2021 var det om lag 200 000 direkte eller indirekte sysselsatte knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge.
Samlet sysselsetting Direkte sysselsetting Sysselsetting i hele landet

Etter mange år med høy vekst har antall sysselsatte i olje- og gassvirksomheten og relaterte næringer falt siden 2015. Fra 2018 har antall sysselsatte i petroleumsvirksomheten tatt seg opp igjen. Anslagene er derimot usikre. Årsaken er at det er krevende å skille ut timer og årsverk bak petroleumsrelaterte varer og tjenester fra leveranser til andre næringer. Enda mer utfordrende er det å anslå hvor stor sysselsettingseffekt etterspørsel fra petroleumsindustrien har på andre deler av økonomien – såkalt indirekte sysselsetting.

 

I 2021 var det om lag 200 000 direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge

Direkte og indirekte sysselsetting

I en rapport, utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2022, anslås antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumsnæringen til rundt 156 100 i 2021. Dette utgjør om lag 6 prosent av samlet sysselsetting i Norge. Dette er estimert gjennom såkalte kryssløpsberegninger, som SSB beskriver i rapporten Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Nivået på sysselsettingen som knyttes til petroleumsnæringen er nedjustert med 6 900 personer i forhold til forrige rapport. Nye tall for både investeringer og produktinnsats i petroleumsnæringen har bidratt til dette.

Petroleumsrelatert sysselsetting 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SSBs rapport fra 2018 173 200 170 200
SSBs rapport fra 2019 139 500 139 900
SSBs rapport fra 2020 148 000 158 400
SSBs rapport fra 2021 163 600 163 000
SSBs rapport fra 2022 156 900 156 100
Andel av samlet sysselsetting 5,5 % 5,1 % 5,5 % 5,8 % 5,6%

Indirekte sysselsatte har sitt opphav i blant annet etterspørsel av varer og tjenester innenfor varehandel, IKT-tjenester, utleie av arbeidskraft og maskiner, hotell- og restauranttjenester og juridiske og regnskapsmessig tjenesteyting. SSBs rapport omfatter kun aktivitet knyttet til den norske petroleumsnæringen og inkluderer ikke aktivitet knyttet til leveranser til petroleumsaktivitet i andre land. Sysselsatte i norske eksportbedrifter rettet mot næringen kommer i tillegg.

En rapport publisert av Menon Economics (2023) for Energidepartementet viser at det var om lag 204 000 sysselsatte enten direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen i 2021. Rapporten inkluderer estimat på antall sysselsatte som knyttes til tjenester og verdiskaping som skjer direkte på norsk sokkel, samt effekten som følge av eksport fra offshore leverandørindustri. Om lag 169 000 kan knyttes til aktiviteten på norsk kontinentalsokkel. Noe av forklaringen på avviket fra SSB sine tall kan forklares ved at Menon Economics benyttes seg av innrapporterte regnskapstall, mens SSB baserer sin analyse på midlertidige nasjonalregnskapstall. De øvrige sysselsatte fra Menon-rapporten kan knyttes til leverandørnæringens eksport til den internasjonale petroleumsindustrien, og beregnes til å utgjøre om lag 35 000 sysselsatte.

Direkte sysselsetting

Figuren under fra SSB viser hvordan antallet direkte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge har utviklet seg siden oppstarten på 1970-tallet, basert på tall fra Nasjonalregnskapet. Sysselsatte i bedrifter som kun leverer deler av sin vare- og tjenesteproduksjon til petroleumsnæringene er ikke inkludert i disse tallene. Dette omfatter store deler av leverandørindustrien og forklarer avviket fra overstående sysselsettingstall. Figuren viser at det i 1970 var ingen sysselsatt i olje- og gassvirksomheten, mens antall sysselsatte økte fra 200 til 67 000 mellom 1972 og 2014. Figuren viser også at det for første gang var en klar nedgang i antall sysselsatte mellom 2014 til 2018. Siden 2018 har antallet økt igjen, og antall direkte sysselsatte i 2022 var på om lag 60 000 ifølge tallene til SSB.

Antall direkte sysselsatte i petroleumssektoren, 1970-2022

Oppdatert: 06.10.2023

Kilde: Statistisk sentralbyrå - Nasjonalregnskapet (tabell 09174)

Skriv ut figur Last ned grunnlag Antall direkte sysselsatte i petroleumssektoren, 1970-2022 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Høykontrastmodus

Antall direkte sysselsatte i petroleumssektoren, 1970-2022

Sysselsetting i hele landet

Utvikling av olje- og gassrelatert næringsvirksomhet har vært en målsetting siden virksomheten startet på norsk kontinentalsokkel. Dette har gjort Norge til verdensledende på mange petroleumsrelaterte områder. Petroleumsvirksomheten har fortsatt sitt hovedsete i Rogaland, men har utviklet seg i takt med at aktiviteten til havs har beveget seg nordover. Sterke kunnskapsmiljø innen petroleumsvirksomhet og internasjonalt konkurransedyktige leverandørbedrifter er også etablert mange andre steder i landet.

Lavere aktivitet og etterspørsel fra petroleumsnæringen, nasjonalt og internasjonalt, har hatt store konsekvenser for leverandørindustrien. Nedbemanning er ett av flere virkemidler for å få ned kostnadene og tilpasse bedriftene til et lavere aktivitetsnivå. Størst utslag i sysselsettingstallene finner vi på Vest- og Sørlandet, hvor en stor andel av verdiskapingen er relatert til olje- og gassindustrien.

Norsk leverandørindustri

Leverandørindustrien bidrar til næringsaktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Hovedsetet er fortsatt i Rogaland, hvor et bredt spekter av leverandørbedrifter er etablert. I øvrige deler av landet har leverandørbedriftene typisk etablert seg med basis i lokal spisskompetanse og etterspørsel.

Sørlandet har verdensledende selskaper innen boreteknologi. Oslo og Akershus har veletablerte miljøer innen ingeniørtjenester, profesjonelle tjenester (f.eks. finans og rådgivning) samt en konsentrasjon av seismikkselskaper. Nord-Vestlandet bidrar med en maritim virksomhet som representerer et komplett skipsbygging- og skipsutstyrsnettverk for blant annet avanserte offshorefartøy. I Buskerud, særlig rundt Kongsberg, finner vi ledende miljøer innen subsea-teknologi, automasjon og dynamisk posisjonering. Bergensregionen er senter for vedlikehold av plattformer og subseautstyr, mens Trondheim har et sterkt forsknings- og utdanningsmiljø.

I takt med at aktiviteten til havs har beveget seg nordover, har det utviklet seg kompetansebaser innen en rekke ulike segmenter i de nordligste fylkene, som ingeniørtjenester, konstruksjon og fabrikasjon, vedlikehold og modifikasjon, sikkerhet og beredskap samt operasjonelle tjenester.

Kunnskapsparken Bodø utarbeider "Levert-rapporten" med årlige anslag for petroleumsnæringens betydning for verdiskapning og sysselsetting for de nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark). Rapporten viser at 139 nordnorske bedrifter hadde leveranser til petroleumsnæringen i 2022, fordelt på 2154 årsverk.

 

Oppdatert: 02.01.2024