Klassifisering av petroleumsressursene

Ressurser brukes som et samlebegrep for all utvinnbar olje og gass. Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er med hensyn til utvikling, utbygging og produksjon. Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser. Det som er produsert, solgt og levert utgjør historisk produksjon.
Ressurser brukes som et samlebegrep for all utvinnbar olje og gass. Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er med hensyn til utvikling, utbygging og produksjon. Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser. Det som er produsert, solgt og levert utgjør historisk produksjon.

Utvinningen av petroleum skjer gjennom industrielle prosjekt. Funn og felt kan bli bygget ut i flere etapper, og de vil dermed omfatte flere prosjekt med ulik modenhet hva angår utvikling, utbygging og produksjon.

Sokkeldirektoratets klassifiseringssystem er et viktig virkemiddel for å holde oversikt over petroleumsmengdene på norsk sokkel. Bare utvinnbare petroleumsressurser klassifiseres, og systemet er bygget opp for å kunne følge utviklingen i ressursbasen på en best mulig måte ved at funn, felt og prosjekt skal kunne følges gjennom de ulike fasene. Systemet klassifiserer derfor petroleumsmengdene i de enkelte prosjektene etter modenhet.

Sokkeldirektoratets ressursklassifisering

Last ned som bilde (PNG)

Systemet klassifiserer petroleumsmengdene i funn, felt og prosjekt etter modenhet hva angår utvikling, utbygging og produksjon.

Oljedirektoratets ressursklassifiseringssystem
Kilde: Sokkeldirektoratet

Systemet er inndelt i tre klasser: Reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser, og videre, etter modenhet, i underklasser (ressursklasser). Alle utvinnbare petroleumsmengder kalles ressurser, og reserver er en særlig gruppe av ressurser. Det som er produsert, solgt og levert utgjør historisk produksjon.

Reserver er petroleumsmengder som det er besluttet at skal utvinnes. Reserver utgjør ressursklasse (RK) 1 til 3. Betingede ressurser er utvinnbare mengder som er funnet, men som det ennå ikke er besluttet at skal utvinnes. Denne klassen omfatter også prosjekt for økt utvinning fra feltene og ressurser hvor utvinning er lite sannsynlig. Bokstavene F og A benyttes for å skille mellom utbygging av funn og forekomster (F) og tiltak for å øke utvinningen fra en forekomst (A). F står for «first» og A for «additional». Betingede ressurser utgjør ressursklasse 4 til 7.

Uoppdagede ressurser er produserbar olje og gass som man antar kan finnes, men som ennå ikke er påvist ved boring. Dette utgjør ressursklasse 8 og 9.

Lenke til Sokkledirektoratets ressursklassifikasjonssystem.

Oppdatert: 03.01.2024