Norsk petroleum

Alt du trenger å vite om norsk petroleumsvirksomhet
Alt du trenger å vite om norsk petroleumsvirksomhet

Utforsk norsk sokkel

Bilde av Ekofisk-komplekset

Visste du at...

...statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås i 2024 til 673 mrd. kroner?

Statens inntekter

> 123 felt

Det er produsert olje og gass fra 123 felt på norsk sokkel siden produksjonen startet i 1971. Ved årsskiftet 2023/2024 var det 92 felt i produksjon.

80 funn

Ved årsskiftet 2023/2024 var det om lag 80 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellitter og tilknyttes de etablerte feltene.

673 mrd. kroner

Anslag på statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i 2024. Dette inkluderer skatter, avgifter, SDØE og utbytte.

233 mill. Sm3 o.e.

Norsk produksjon var i 2023 på om lag 233 millioner Sm3 o.e. Gass utgjør halvparten av volumet.

1 900 mrd. kroner

Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensat i 2022. Dette tilsvarte om lag 73 prosent av total norsk vareeksport.

158 mrd. kroner

Investeringene i petroleumssektoren står for om lag en sjettedel av totale investeringer i produksjonskapital i Norge i 2022.

45 % gjenstår

Totale petroleumsressurser på norsk sokkel er estimert til 15,6 milliarder Sm3 o.e. Av dette er 55 prosent produsert, solgt og levert.

8800 KM

Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledninger med en lengde på om lag 8800 kilometer. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo til Bangkok.

200 000

I 2021 var antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren om lag 200 000.