Norsk petroleum

Alt du trenger å vite om norsk petroleumsvirksomhet
Alt du trenger å vite om norsk petroleumsvirksomhet

Figurbibliotek

  • Figurer
  • Grafer
  • Tabeller
  • Kart

Utforsk norsk sokkel

Fakta

  • Felt
  • Funn
  • Produksjon
  • Reserver

> 100 felt

Det er produsert olje og gass fra over 100 felt på norsk sokkel siden produksjonen startet i 1971. Ved årsskiftet 2018/2019 var det 83 felt i produksjon.

85 funn

Ved årsskiftet 2018/2019 var det om lag 85 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellitter og tilknyttes de etablerte feltene.

238 mrd. kroner

Anslag på statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i 2019. Dette inkluderer skatter, avgifter, SDØE og utbytte.

227 mill. sm3 o.e.

Norsk produksjon var i 2018 på om lag 227 millioner Sm3 o.e. Gass utgjør om lag halvparten av volumet.

534 mrd. kroner

Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensat i 2018. Dette tilsvarte omlag 53 prosent av total norsk vareeksport.

147 mrd. kroner

Investeringene i petroleumssektoren står for om lag en femtedel av totale investeringer i produksjonskapital i Norge i 2019.

53 % gjenstår

Totale petroleumsressurser på norsk sokkel er estimert til 15,6 milliarder Sm3 o.e. Av dette er kun 47 prosent produsert, solgt og levert.

8800 KM

Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledninger med en lengde på om lag 8800 kilometer. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo til Bangkok.

170 200

I 2017 var antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren 170 200. Det utgjorde om lag 6 prosent av samlet sysselsetting i Norge.