Norsk petroleum

Alt du trenger å vite om norsk petroleumsvirksomhet
Alt du trenger å vite om norsk petroleumsvirksomhet

Utforsk norsk sokkel

Bilde av Ekofisk-komplekset

Visste du at...

...statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås i 2022 til 277 mrd. kroner?

Statens inntekter

> 115 felt

Det er produsert olje og gass fra 115 felt på norsk sokkel siden produksjonen startet i 1971. Ved årsskiftet 2020/2021 var det 90 felt i produksjon.

94 funn

Ved årsskiftet 2020/2021 var det om lag 94 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellitter og tilknyttes de etablerte feltene.

277 mrd. kroner

Anslag på statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i 2022. Dette inkluderer skatter, avgifter, SDØE og utbytte.

226 mill. Sm3 o.e.

Norsk produksjon var i 2020 på om lag 226 millioner Sm3 o.e. Gass utgjør om lag halvparten av volumet.

333 mrd. kroner

Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensat i 2020. Dette tilsvarte omlag 42 prosent av total norsk vareeksport.

150 mrd. kroner

Investeringene i petroleumssektoren står for om lag en femtedel av totale investeringer i produksjonskapital i Norge i 2020.

51 % gjenstår

Totale petroleumsressurser på norsk sokkel er estimert til 15,8 milliarder Sm3 o.e. Av dette er kun 49 prosent produsert, solgt og levert.

8800 KM

Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledninger med en lengde på om lag 8800 kilometer. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo til Bangkok.

200 000

I 2019 var antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren om lag 200 000.