Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6,5 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6,5 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
TFO 2017 24. konsesjonsrunde Tidligere konsesjonsrunder

De samlede norske havområdene utgjør 2 039 951 km². Dette arealet er nesten 6,5 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 28 (2010-2011). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel per mai 2017

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2017

Utlysning

I TFO 2017 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 87 blokker. Av disse ligger 34 i Norskehavet og 53 i Barentshavet. Utvidelsen omfatter blant annet blokker vest i Norskehavet og områder ved funnene Wisting, Alta og Gohta i Barentshavet.

Ved søknadsfristens utløp 1. september hadde til sammen 39 selskaper levert et rekordstort antall søknader om nytt leteareal. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i begynnelsen av 2018.

TFO 2017 - utlyst areal

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Tildeling i forhåndsdefinert område 2017 – utlysning

24. konsesjonsrunde

Nominasjon og høring

Olje- og energidepartementet (OED) inviterte i august/september 2016 oljeselskapene til å nominere blokker i åpnede områder på norsk sokkel i forbindelse med 24. konsesjonsrunde. Selskapenes nominasjoner er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for vurderinger ved utlysning av arealer i 24. runde. I mars 2017 sendte OED ut et forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.

Utlysning

21. juni 2017 lyste Olje- og energidepartementet ut 24. konsesjonsrunde. Utlysningen inkluderer alle de 102 blokkene som var ute til høring. Det er utlyst ni blokker i Norskehavet og 93 i Barentshavet. Søknadsfrist er satt til 30. november 2017 kl. 12:00, og det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvdel av 2018.

Utlyste blokker i 24. konsesjonsrunde

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Utlyste blokker i 24. konsesjonsrunde
Kilde: Oljedirektoratet

Tidligere konsesjonsrunder

Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte runder finnes på Oljedirektoratets nettsider. Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet.

Oppdatert: 06.09.2017