Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6,5 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
De samlede norske havområdene er nesten 6,5 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.
24. konsesjonsrunde TFO 2016 23. konsesjonsrunde

De samlede norske havområdene utgjør 2 039 951 km². Dette arealet er nesten 6,5 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet.

Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 28 (2010-2011). De områdene som er avgrenset med rødt er områder som er omfattet av tildelinger i forhåndsdefinert område (TFO).

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel per oktober 2016

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

24. konsesjonsrunde

Nominasjon

Olje- og energidepartementet har i august/september 2016 invitert oljeselskapene til å nominere blokker i åpnede områder på norsk sokkel i forbindelse med 24. konsesjonsrunde. Selskapenes nominasjoner er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for vurderinger ved utlysning av arealer i 24. runde.

Høring

13. mars 2017 sendte Olje- og energidepartementet ut forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde på offentlig høring. Forslaget inkluderer totalt 102 blokker fordelt på ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet. Kart som viser foreslåtte blokker finnes på Olje- og energidepartementets nettside.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016

Utlysning

I TFO 2016 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet. Utvidelsen omfatter blokker ved Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet, og områder ved funnene Johan Castberg, Alta og Gohta i Barentshavet. Utvidelsen legger til rette for god ressursforvaltning i disse områdene.

Tildelinger

56 utvinningstillatelser ble tildelt selskapene i TFO 2016. Disse fordeler seg på Nordsjøen (36), Norskehavet (17) og Barentshavet (3). Totalt 33 selskaper søkte på utvinningstillatelser. 29 ulike selskaper ble tildelt andeler i en eller flere utvinningstillatelser, og 17 av disse selskapene fikk operatørskap.

TFO 2016 - utlyst areal

Oppdatert: 17.03.2016

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Tildeling i forhåndsdefinert område 2016 - utlysning

23. konsesjonsrunde

Utlysning

26 selskaper søkte om leteareal i 23. konsesjonsrunde. Konsesjonsrunden omfatter 57 utlyste blokker eller deler av blokker, hvorav 3 er i Norskehavet og 54 i Barentshavet. 34 av de utlyste blokkene ligger i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst, og mange av søknadene gjelder disse arealene.

Utlyste blokker i 23. konsesjonsrunde

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Utlyste blokker i 23. konsesjonsrunde
Kilde: Oljedirektoratet

Tildelinger

Olje- og energidepartementet sendte i mai 2016 ut tilbud om førti blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser. Alle blokkene ligger i Barentshavet, og tre er i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst utenfor Øst-Finnmark. 13 selskaper fikk tilbud om andeler, hvorav fem selskaper fikk tilbud om operatørskap.

Tildelte blokker i 23. konsesjonsrunde

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Kilde: Oljedirektoratet
Tildelte blokker i 23. konsesjonsrunde

Se artikkel om letepolitikk for mer informasjon om konsesjonssystemet. Informasjon om tidligere utlysninger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og nummererte runder finnes på Oljedirektoratets nettsider.

Oppdatert: 17.03.2017