Leverandørindustrien

Leverandørindustrien er Norges nest største næring målt i omsetning (etter salget av olje og gass) og består av flere enn 1 100 selskaper. Industrien har utviklet seg gjennom 50 år med petroleumsvirksomhet i Norge og er i dag en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig industri. Ifølge en analyse utført av Rystad Energy, omsatte den norskbaserte leverandørindustrien for 474 milliarder kroner i 2015, hvorav 40 % i internasjonale markeder.
Leverandørindustrien er Norges nest største næring målt i omsetning (etter salget av olje og gass) og består av flere enn 1 100 selskaper. Industrien har utviklet seg gjennom 50 år med petroleumsvirksomhet i Norge og er i dag en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig industri. Ifølge en analyse utført av Rystad Energy, omsatte den norskbaserte leverandørindustrien for 474 milliarder kroner i 2015, hvorav 40 % i internasjonale markeder.
Utvikling og sysselsetting Bredden i industrien Internasjonal suksess

Utvikling og sysselsetting

Norges utgangspunkt som industri- og shippingnasjon er en av faktorene som kan forklare fremveksten av en teknologisk verdensledende leverandørindustri. Tøffe værforhold i Nordsjøen, et strengt regelverk og krevende operatørselskap på sokkelen er andre. På mange måter har norsk sokkel fungert som et ”laboratorium” der aktørene har vært nødt til å løse teknologiske utfordringer for å kunne utvinne petroleumsressursene.

Det er en viktig forutsetning for konkurransekraften til norskbasert leverandørindustri at ressurspotensialet på sokkelen utnyttes. Norsk sokkel er i dag et av verdens største offshoremarked. Dette gir leverandørene et stort hjemmemarked og danner grunnlag for sysselsetting i alle landets 19 fylker.

Av nærmere 117 000 direkte sysselsatte i den petroleumsspesifikke leverandørindustrien i 2015, har om lag 26 000 fast arbeidssted offshore i følge en studie utført av Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Se artikkel om sysselsetting for mer informasjon.

Et betydelig lavere aktivitetsnivå, i Norge og internasjonalt, har gitt store utfordringer for selskapene som leverer teknologi og tjenester til oljeselskapene. Stadig reduserte ordrereserver gjør at disse selskapene nå tilpasser egen kapasitet gjennom omfattende nedskjæringer. Samtidig viser næringen omstillingsevne ved at de reduserer kostnadsnivået og øker effektiviteten. Dette har bidratt til at norsk leverandørindustri gjennom 2016 har vist seg å være konkurransedyktig i mange av de nye tildelingene og utbyggingsprosjektene på norsk sokkel.

Med omsetning på 474 milliarder kroner i 2015 er den norskbaserte leverandørindustrien Norges nest største næring (etter salget av olje og gass)
Hva er leverandørindustrien?

Med leverandørindustrien menes her norskbaserte selskaper som leverer olje- og gassrelaterte produkter eller tjenester til oppstrøms olje- og gassindustri. Leveranser til petroleumsindustrien av mer generell karakter (som hotell, kontortjenester, eiendom, telekom m.v.), regnes ikke med. Tallene for norsk leverandørindustris internasjonale omsetning inkluderer også salg gjennom eventuelle datterselskap i utlandet.

Bilde fra Westconverftet i Ølen

Last ned som bilde (PNG)

Foto: Westcon Group AS

Westconverftet i Ølen
Foto: Westcon

Bredden i industrien

Leverandørindustrien består i dag av flere enn 1 100 selskaper i hele verdikjeden: fra seismikk, ingeniørarbeid og boreriggsutstyr, via ventiler, muttere og slanger til verftsindustri, avanserte offshore supply- og servicefartøy, samt undervannsteknologi.

Mangfoldet i norsk leverandørindustri – skisse av et felt i utbygging og drift

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Olje- og energidepartementet

Mangfoldet i norsk leverandørindustri
Kilde: Olje- og energidepartementet

Leverandørindustrien er representert i hele landet. Stavanger-regionen sysselsetter flest og selskapene tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester. Ellers i landet ser man typisk flere selskaper innenfor geografisk avgrensede områder og innen samme typer varer og tjenester, såkalte klynger.

I Oslo og Akershus finner man et veletablert ingeniørmiljø sammen med et bredt spekter av kunnskapsbaserte tjenester til petroleumsvirksomheten og en konsentrasjon av seismikkselskaper. Trondheim står på sin side sterkt i forsknings- og utdanningssammenheng, mens Bergensregionen har blitt et senter for vedlikehold av plattformer og undervannsutstyr. I Buskerud, spesielt på Kongsberg, har det over tid utviklet seg et sterkt miljø knyttet til subsea-teknologi, automasjon og dynamisk posisjoneringsutstyr. Sørlandet bidrar med verdensledende selskaper innen boreteknologi og nordvestlandet med en maritim klynge som representerer et komplett skipsbyggings- og skipsutstyrsnettverk for blant annet avanserte offshorefartøy.

Den spesialiserte og teknologiintensive leverandørindustrien bidrar til en kunnskapsbase som er relevant også for andre deler av samfunnet. Det er i dag mange eksempler på at teknologi fra petroleumsindustrien anvendes på andre områder enn det den opprinnelig var utviklet for.

Norsk leverandørindustri er verdensledende på blant annet undervannsteknologi

Den rivende utviklingen innen subseateknologi gjør petroleumsvirksomhet mulig på stadig dypere vann og lengre fra land. I utbyggingen av nye funn i Barentshavet vil slike undervannsløsninger spille en viktig rolle.

Et eksempel på kvantesprang innen undervannsteknologi, er gjennombruddet innen subsea kompresjon i Norge. Statoil har i dag to kompresjonsprosjekter på havbunnen på norsk sokkel – Åsgard og Gullfaks – for å opprettholde produksjonen når trykket i reservoaret synker. Statoil ser for seg at dette er en teknologi som kan installeres på flere av feltene deres for å øke utvinningsgraden og forlenge levetiden på en kostnadseffektiv måte.

Åsgard undervannskompresjon er verdens første subsea gasskompresjonsanlegg, og Aker Solutions er det første leverandørselskapet i verden til å levere denne løsningen. Teknologien øker utvinningen fra reservoarene Mikkel og Midgard med 306 millioner fat oljeekvivalenter. I utviklingen av løsningen har Aker Solutions trukket på erfaring de har fått gjennom pilotprosjektet for subsea gasskompresjon på Ormen Lange. Utviklingen av teknologien for undervannskompresjon av gass på Åsgard førte til at Aker Solutions sammen med Statoil vant ONS Innovation Award 2012.

Undervanns våtgasskompresjon på Gullfaks er en annen banebrytende teknologi som OneSubsea har utviklet i samarbeid med Statoil. Gullfaks våtgasskompresjon er verdens første i sitt slag, og det forventes at dette vil øke utvinningsgraden på Gullfaks Sør fra 62% til 74%. Dette innebærer ekstra produksjon av 22 millioner fat oljeekvivalenter. Kompressorstasjonen er i sin helhet bygget og testet hos leverandører og underleverandører på Vestlandet.

Åsgard subsea compressor

Bilde av undervannskompressoren på Åsgard-feltet (foto: Statoil)

Internasjonal suksess

Av en totalomsetning i den norskbaserte leverandørindustrien på 474 milliarder kroner i 2015, kommer omkring 40 prosent fra internasjonale markeder (se rapport). Dette tilsvarer om lag 190 milliarder kroner. Omsetningen i 2015 er marginalt lavere enn det foreløpige toppåret 2014, selv om leverandørindustrien i 2015 ble rammet av oljeselskapenes kostnadskutt.

Årsaken til at nivået på den internasjonale omsetningen holdt seg i et marked med reduserte globale innkjøp, er blant annet rekordhøye ordrebøker ved inngangen til 2015, svak kronekurs og innelåste høye dagrater for riggeiere. Selv om 2015 ble et bra år for den internasjonale omsetningen til norske oljeserviceselskap, var det imidlertid begrenset med nysalg. Ordreinngangen for flere selskap falt markant, og man venter fortsatt krevende markedssituasjon internasjonalt.

Topside- og prosessutstyr (inklusive utstyr til borerigger) var i 2015 fortsatt segmentet med størst omsetning internasjonalt, på tross av sterk nedgang i nybyggsaktiviteten ved asiatiske verft. Nest størst var segmentet undervannsutstyr og -installasjon.

Av en totalomsetning i den norskbaserte leverandørindustrien på 474 milliarder kroner i 2015, kommer omkring 40 prosent fra internasjonale markeder

De fem viktigste markedene målt i omsetning var i 2015 Storbritannia, Sør-Korea, Brasil, USA og Singapore. Omsetningen i Storbritannia er spredt på de fleste produktsegment. Viktigheten av Sør-Korea skyldes store leveranser til koreanske verft, i hovedsak borepakker og annet utstyr til plattformdekk og rigger, mens Brasil er preget av høy omsetning i relativt få segment: rigg- og boretjenester, transport og logistikk (i hovedsak utleie av skip) og undervannsutstyr og -installasjon.

Internasjonal omsetning for norsk leverandørindustri i 2015, 10 største land

Oppdatert: 28.02.2017

Kilde: Rystad Energy

Skriv ut figur Last ned grunnlag Internasjonal omsetning for norsk leverandørindustri i 2015, 10 største land Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Internasjonal omsetning for norsk leverandørindustri i 2015, 10 største land

Myndighetene har ønsket å styrke den internasjonale konkurransekraften til de to viktige næringene petroleum og fornybar energi, som tidligere ble støttet og promotert av to separate organisasjoner: INTSOK for olje- og gassleverandørene (etablert 1997) og INTPOW for fornybarselskapene (etablert 2009). Disse virksomhetene er slått sammen i Norwegian Energy Partners som fra 1. januar 2017 jobber for å fremme internasjonalisering av en samlet norskbasert energinæring, og er myndighetenes viktigste virkemiddel i den sammenheng.

Antall sysselsatte, stor geografisk utbredelse og konkurransedyktighet både nasjonalt og internasjonalt er gode bevis på at den langsiktige satsningen på å bygge opp en sterk norskbasert leverandørindustri har båret frukter. I sum tyder dette også på at petroleumsloven følges: Ressursene på sokkelen skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunnet til gode, blant annet gjennom å sikre sysselsetting og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling.

Oppdatert: 28.02.2017