TROLL

Funnår
1979
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

19.09.1995

Historiske investeringer per 31.12.2016:

185 441 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

48 762 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Troll ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. Havdybden i området er 300-330 meter. Troll ble påvist i 1979, og den opprinnelige planen for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1986. Planen ble oppdatert i 1990 for at gassprosesseringen skulle flyttes til Kollsnes-terminalen. Feltet ble satt i produksjon i 1995. Troll er bygd ut i faser, med utvinning av gass fra Troll Øst i fase I og olje fra Troll Vest i fase II. Troll fase I er bygd ut med Troll A, som er en bunnfast brønnhode- og kompresjonsinnretning med understell i betong. Troll A får kraft fra land. Kompresjonskapasiteten for gass ble bygd ut på Troll A i 2004/2005 og igjen i 2015. Troll fase II er bygd ut med Troll B, som er en flytende bolig- og produksjonsinnretning i betong, og Troll C, som er en halvt nedsenkbar bolig- og produksjonsinnretning i stål. Oljen i Troll Vest produseres fra flere bunnrammer knyttet til Troll B og Troll C med rørledninger. Produksjonen fra Troll C-innretningen startet i 1999. Troll C blir også brukt til produksjon fra Fram. Flere utbyggingsplaner er blitt godkjent i forbindelse med forskjellige havbunnsrammer på Troll Vest.

Reservoar

Troll inneholder svært store gassressurser, og er også det største oljeproduserende feltet på norsk sokkel. Feltet har to hovedstrukturer: Troll Øst og Troll Vest. Omtrent to tredjedeler av de utvinnbare gassreservene befinner seg i Troll Øst. Gass- og oljereservoarene i Troll Øst- og Troll Vest-strukturene består hovedsakelig av grunnmarin sandstein av senjura alder i Sognefjordformasjonen. En del av reservoaret er også i midtre jura Fensfjordformasjonen, som ligger under Sognefjordformasjonen. Feltet består av tre relativt store, roterte forkastningsblokker. Den østlige forkastningsblokken utgjør Troll Øst. Reservoardybden på Troll Øst er 1.330 meter. Det er påvist trykkommunikasjon mellom Troll Øst og Troll Vest. Tidligere er oljekolonnen i Troll Øst kartlagt til 0-4 meter tykkelse. I 2007 påviste en brønn en oljekolonne på 6-9 meter i Fensfjordformasjonen i den nordlige delen av Troll Øst. Troll Vest oljeprovins hadde opprinnelig en 22-26 meter tykk oljekolonne under en liten gasskappe på 1.360 meters dyp. I Troll Vest gassprovins har det opprinnelig vært en oljekolonne på 12-14 meter under en gasskolonne på inntil 200 meter. Oljekolonnen er nå redusert til bare 2-4 meter. Like under oljekolonnen i Troll Vest er det et vesentlig volum restolje. Det er gjort et mindre oljefunn i Brentgruppen av mellomjura alder, under hovedreservoaret av olje.

Utvinning

Gassen i Troll Øst produseres med trykkavlastning gjennom 39 brønner boret fra Troll A. Oljen i Troll Vest produseres fra lange horisontale brønner som er boret i den tynne oljesonen, like over olje/vann-kontakten. Utvinningsstrategien er hovedsakelig basert på trykkavlastning, men dette er forbundet med samtidig ekspansjon av både gasskappen over oljesonen og den underliggende vannsonen. En del av den produserte gassen injiseres tilbake i reservoaret for å øke oljeproduksjonen. Produsert vann ble injisert i den nordlige delen av oljeprovinsen Troll Vest fra 2000 til 2016.

Transport

Gassen fra Troll Øst og Troll Vest transporteres via tre flerfaserørledninger til gassbehandlingsanlegget på Kollsnes. Kondensatet skilles fra gassen og transporteres i rørledning til Mongstad-terminalen. Tørrgassen transporteres gjennom Zeepipe II A og II B til Zeebrugge i Belgia. Oljen fra Troll B og Troll C transporteres i henholdsvis Troll Oljerør I og II til Mongstad.

Status

For tiden borer tre borerigger kontinuerlig horisontale produksjonsbrønner fra havbunnsrammene på Troll Vest. Teknologiutvikling har resultert i togrens juletreboring (rør og ventiler som er montert på brønnhodet) siden sommeren 2017. Så langt er det blitt boret omtrent 180 produksjonsbrønner og mer enn tusen kilometer i reservoaret. I 2016 besluttet rettighetshaverne å installere en ny gasskompresjonsmodul på Troll B. Den skal etter planen settes i drift i slutten av 2018. Modulen vil gi økt kapasitet for gassprosessering, følgelig vil også de totale utvinnbare oljereservene øke. I slutten av 2017 besluttet rettighetshaverne at det skal plasseres en ny gasskompressor på Troll C-innretningen. Denne skal brukes på brønnstrømmen fra Fram-feltet slik at kapasiteten i den eksisterende modulen frigjøres for Troll-volumene. Myndighetene forventer at rettighetshaverne i Troll leverer PUD for utvinning av gassreservene på Troll Vest (Troll fase III) i 2018.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon