Eksport av olje og gass

Olje, gass og rørtransport utgjør om lag 36 prosent av samlet norsk eksport. Samlet verdi av kun vareeksporten, det vil si eksport av råolje, naturgass og kondensat, utgjorde i 2016 om lag 350 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 47 prosent av total norsk vareeksport. Gasseksporten økte marginalt fra 2015, men verdien er betydelig mindre som følge av reduserte gasspriser. Oljeeksporten økte for tredje året på rad, men også her er verdien mindre enn i 2015 som følge av en lavere gjennomsnittlig oljepris.
Olje, gass og rørtransport utgjør om lag 36 prosent av samlet norsk eksport. Samlet verdi av kun vareeksporten, det vil si eksport av råolje, naturgass og kondensat, utgjorde i 2016 om lag 350 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 47 prosent av total norsk vareeksport. Gasseksporten økte marginalt fra 2015, men verdien er betydelig mindre som følge av reduserte gasspriser. Oljeeksporten økte for tredje året på rad, men også her er verdien mindre enn i 2015 som følge av en lavere gjennomsnittlig oljepris.
Samlet eksport Eksport av olje, kondensat og NGL Eksport av gass

Samlet eksport av olje og gass

Norge er en viktig leverandør av olje og gass til det globale markedet og nesten all olje og gass som produseres på norsk sokkel eksporteres. Inntektene selskapene og staten mottar fra salg av olje og gass har vært helt sentrale for å skape det Norge vi kjenner i dag.

Alle rettighetshavere på norsk sokkel er ansvarlige for å selge sin egen olje- og gassproduksjon. Unntaket er Statoil som i tillegg til å selge sine egne produksjonsvolumer, også har ansvaret for å selge statens olje- og gassvolumer (SDØE-andelen). Dette ansvaret er gitt i en avsetningsinstruks fra staten til Statoil.

Olje er en global handelsvare som selges og leveres til de fleste verdenshjørner. Gassmarkedet har på sin side historisk sett bestått av ulike regionale markeder. Så godt som all norsk gass blir transportert via rørledninger til andre land i Europa, mens om lag 5 prosent av gassproduksjonen blir eksportert som flytende naturgass (LNG) og transporteres på skip fra Melkøya ved Hammerfest i Finnmark fylke.

Hva produseres på norsk sokkel?

Det som produseres (brønnstrømmen) fra reservoaret består av olje, gass og vann i ulike blandinger. For å få produkter som kan selges, må det som produseres fra reservoarene skilles og behandles. Produksjonen fra ulike reservoar varierer fra olje med lite gassinnhold til nesten tørr gass (metan med kun små mengder andre gasser).

Råolje er en flytende blanding av ulike typer av hydrokarboner. Sammensetningen varierer fra felt til felt, og sammen med hvor mye den inneholder av andre stoffer, som for eksempel voks og svovel, bestemmer det kvaliteten på oljen, inkludert hvor lett- eller tungtflytende den er.

Rikgass, eller rå naturgass, er en blanding av forskjellige gasser. Etter at den er blitt skilt fra olje der det er aktuelt, blir rikgass behandlet i prosesseringsanlegg som skiller ut tørrgass- og våtgasskomponenter. Tørrgass blir ofte omtalt som naturgass, og består hovedsakelig av metan. Våtgass, eller NGL (Natural Gas Liquids) som det ofte omtales, består av en blanding av tyngre gasser (i hovedsak etan, propan og butan). Det er en glidende overgang mellom de tyngste gasskomponentene som blir kalt nafta og kondensat, og olje. Felles for dem er at de er flytende ved romtemperatur, og ofte blir blandet inn i, og solgt som olje.

Ikke all gass som produseres blir solgt. En del av gassen benyttes også til å generere kraft til å drive feltene og litt blir brent i fakkel for sikkerhetsformål. Noen steder blir gass også reinjisert i reservoaret. Reinjisering brukes som oftest ved produksjon av olje for å opprettholde reservoartrykket og fortrenge oljen. Dette gir effektiv utvinning av olje, samtidig som gassen lagres for en eventuell senere utvinning.

 

I tillegg til råolje, gass, NGL og kondensat, eksporterer Norge store verdier i form av petroleumsrelaterte varer og tjenester. Les mer om dette i artikkel om leverandørindustrien.

Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensat utgjorde i 2016 om lag 350 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt regnet 47 prosent av total norsk vareeksport. Råolje utgjør om lag 25 prosent, mens gass utgjør om lag 21 prosent. Det betydelige verdifallet siden 2014 skyldes lavere gjennomsnittlige olje- og gasspriser.

Eksportverdi av norsk petroleum, 1971-2016

Oppdatert: 22.05.2017

Tallene er inflatert med KPI Norge. 2016 er foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 08800

Skriv ut figur Last ned grunnlag Eksportverdi av norsk petroleum, 1971-2016 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Eksportverdi av norsk petroleum, 1971-2016 – Tallene er inflatert med KPI Norge. 2016 er foreløpige tall.

Eksport av olje, kondensat og NGL

Norsk oljeproduksjon nådde toppen i 2001 med en total væskeproduksjon på 3,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag, NGL og kondensat inkludert. Fra toppåret i 2001 falt produksjonen frem til og med 2013. Siden 2014 har imidlertid oljeproduksjonen økt igjen, og Norge dekker i dag om lag 2 prosent av globalt oljeforbruk.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2022

Oppdatert: 11.01.2018

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2022 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2022

I 2016 eksporterte Norge rundt 70 millioner Sm3 råolje direkte til andre land i Europa. 16 millioner Sm3 råolje ble levert til anlegg på fastlandet i Norge. Kjøpere av olje er i hovedsak raffinerier hvor oljen omdannes til drivstoff og andre oljeprodukter.

Oljeeksport 2016

Tabellene under viser salg av henholdsvis olje, NGL og kondensat i 2016 fordelt på første mottakerland.

Norske oljeleveranser i 2016, fordelt på første leveransepunkt

Oppdatert: 13.03.2017

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Norske oljeleveranser i 2016, fordelt på første leveransepunkt

Norske oljeleveranser i 2016, fordelt på første leveransepunkt

Salg av NGL og kondensat i 2016, fordelt på første mottakerland

Oppdatert: 13.03.2017

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Salg av NGL og kondensat i 2016, fordelt på første mottakerland

Salg av NGL og kondensat i 2016, fordelt på første mottakerland

Transport av råolje

Fra feltene på norsk sokkel fraktes oljen enten via skip eller gjennom rørledninger til endelig leveringssted på land. I 2016 ble 20 % av den norske råoljeproduksjonen sendt i rørledning til mottakerland mens 80 % ble transportert på skip.

Oljerør på norsk sokkel

Last ned som bilde (PNG)

Oljerør på norsk sokkel
Kilde: Oljedirektoratet

Flere oljefelt på norsk sokkel transporterer olje til markedet gjennom bruk av bøyelastere. Dette er spesialiserte tankskip som laster olje fra lastebøyer ute ved feltene. Oljeplattformer har ofte begrenset lagringskapasitet og er derfor avhengige av at bøyelasterne kommer regelmessig til feltet for å unngå at lagrene blir fulle og produksjonen stopper opp. Bøyelasterne frakter generelt olje over korte distanser og leveringspunktet for norsk olje er derfor hovedsakelig Nordvest-Europa.

For laster som skal fraktes over lengre distanser, for eksempel fra Norge til Middelhavet, Asia eller Amerika, benyttes større tankskip. Frakten skjer ikke direkte fra feltene, men fra store landbaserte terminaler. Disse landterminalene får oljen enten fra bøyelastere eller gjennom oljerør fra feltene. På norsk sokkel transporteres olje via rør til fire terminaler på land, Sture, Mongstad og Kårstø i Norge samt Teesside i Storbritannia.

Oljemarkedet

Rundt 81 prosent av den globale energietterspørselen dekkes av fossil energi. Olje var i 2015 den største energikilden, etterfulgt av kull og gass. Olje dekker omtrent 31 prosent av verdens totale etterspørsel etter energi.

Hva brukes olje til:

Transportsektoren forbruker mest olje. Mindre personbiler står for om lag 46 prosent av forbruket, mens tungtrafikk står for 32 prosent, flytrafikk 11 prosent og skipsfart ti prosent. Etter transportsektoren, er petrokjemisk industri største forbruker. Plastproduksjon utgjør den største andelen, men under fellesbetegnelsen petrokjemi finner man også produksjon av andre oljebaserte produkter, som kunstgjødsel, maling, sminke, klær og lignende. Olje brukes også som brensel i andre energiintensive industrier som jern-, stål- og sementindustrien. Resten av oljeproduksjonen benyttes hovedsakelig til kraft- og varmeproduksjon.

Hvem produserer olje?

USA produserte mest olje i 2015, etterfulgt av Saudi-Arabia og Russland. Samlet var råoljeproduksjonen fra OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) om lag 30 prosent av verdens oljetilbud i 2015. Det er imidlertid flere store oljeproduserende land som ikke er med i OPEC, inkludert Russland, USA og Norge.

De 15 største oljeprodusentene i 2015

Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2016

Skriv ut figur Last ned grunnlag De 15 største oljeprodusentene i 2015 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

De 15 største oljeprodusentene i 2015

Gjenværende påviste oljereserver ved utgangen av 2015

Kilde: BP Statistical Review 2016

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Gjenværende påviste oljereserver ved utgangen av 2015

Gjenværende påviste oljereserver ved utgangen av 2015

Eksport av gass

Gass er i likhet med olje, en av Norges viktigste eksportartikler. Norsk innenlandsk bruk av gass er liten, og det aller meste av produksjonen blir eksportert. Et omfattende undersjøisk rørledningssystem knytter norske gassfelt til havs og gassterminaler på land direkte til andre mottakerland i Europa. I tillegg eksporteres det nedkjølt gass (LNG) på skip fra Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest.

Gasseksport 2016
Hva er LNG?

LNG er naturgass som er kondensert til væske gjennom å senke temperaturen og øke trykket slik at gassen går over til væskeform. Flytende gass blir fraktet på spesialkonstruerte skip.

Fordelen med LNG er at en ikke er avhengig av frakt i et gitt rørsystem. Dermed kan LNG selges over hele verden. Å omdanne gassen til LNG og frakte den på skip, er imidlertid betraktelig dyrere enn rørtransport.

I Norge er det per i dag bare gass fra Snøhvitfeltet som omdannes til LNG i stor skala.

Arctic Princess at the LNG facility on Melkøya
Arctic Princess ved LNG-anlegget på Melkøya. Foto: Harald Pettersen, Statoil

Kun en tredjedel av forventede norske gassressurser er produsert så langt. Produksjonen er forventet å holde seg på et høyt nivå de neste 20 årene. Det tilsier at ytterligere en tredjedel av ressursene forventes produsert de neste 20 årene, mens man vil ha en siste tredjedel igjen å produsere etter 2035. Tallet vil være større dersom de mest optimistiske ressursanslagene slår til.

Forventet volum av salgsgass fra norske felt, 2018-2035

Oppdatert: 11.01.2018

Last ned som bilde (PNG)

Kilde: Oljedirektoratet

Forventet volum av salgsgass fra norske felt, 2018-2035
Kilde: Oljedirektoratet

Norge er den tredje største gasseksportøren i verden. I 2017 ble det solgt 124,2 milliarder Sm³ gass (122,0 milliarder Sm³ 40 megajoule gass), hovedsakelig til andre land i Europa. I Europa er gass en viktig energikilde til oppvarming i hus, i industrien og i gasskraftverk for å lage elektrisitet. Gass fra Norge dekker om lag 25 prosent av EUs gassforbruk, og norske gassleveranser bidrar til trygghet for en viktig del av europeisk energiforsyning.

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2022

Oppdatert: 11.01.2018

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2022 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2022

Det norske gasstransportsystemet består av rørledninger med en lengde på til sammen ca. 8 800 km. Dette tilsvarer omtrent lengden fra Oslo til Bangkok.

Gassrørledninger til eksport fra norsk kontinentalsokkel

Last ned som bilde (PNG)

(Kilde: Oljedirektoratet)

Gassrørledninger på norsk kontinentalsokkel
Kilde: Oljedirektoratet

Størstedelen av gassen som leveres til Europa går til Tyskland, Storbritannia, Belgia og Frankrike, hvor norsk gass utgjør mellom 20 og 40 prosent av det samlede forbruket. Energimengden i norsk salgsgass tilsvarer omtrent ti ganger den norske normalproduksjonen av elektrisitet.

Norsk naturgasseksport i 2016, fordelt på første leveransepunkt

Oppdatert: 13.03.2017

Kilde: Oljedirektoratet og Gassco

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Norsk naturgasseksport i 2016, fordelt på første leveransepunkt

Norsk naturgasseksport i 2016, fordelt på første leveransepunkt
Energimengden i norsk salgsgass tilsvarer omtrent ti ganger den norske normalproduksjonen av elektrisitet
Gassmarkeder

Hva brukes naturgass til og hva driver forbruksveksten?

Naturgass dekker omtrent 23 prosent av verdens totale etterspørsel etter energi og er, i likhet med olje, svært viktig for å møte verdens energibehov. Naturgass brukes hovedsakelig til oppvarming av boliger, matlaging, kraftproduksjon og i petrokjemisk industri. Naturgass transporteres via rørledninger eller nedkjølt i flytende form på spesialskip (LNG).

Økonomisk vekst, klimatiltak, pris på alternative energikilder og vær/temperatur er faktorer som har innvirkning på hvor høy gassetterspørselen blir. Blant annet kan bruk av gass i stedet for kull i kraftsektoren bidra til betydelige reduksjoner av klimagassutslipp. Gass kan også brukes som reservekapasitet for fornybar energi når vinden ikke blåser og solen ikke skinner.

Gasseksporterende land

Norge er verdens tredje største gasseksportør. Flere av de aller største gassprodusentene i verden har liten eksport til andre land. Når man ser på det globale gassmarkedet, er det derfor viktigst å se på hvilke land som har de største volumene tilgjengelig for eksport.

Norsk netto gasseksport i 2015 sammenliknet med andre gasseksporterende land

Kilde: IEA Key Energy Statistics 2016

Skriv ut figur Last ned grunnlag Norsk netto gasseksport i 2015 sammenliknet med andre gasseksporterende land Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Norsk netto gasseksport i 2015 sammenliknet med andre gasseksporterende land
Oppdatert: 12.01.2018