Investeringer og driftskostnader

Investeringene i norsk petroleumsvirksomhet falt i 2015 og 2016 etter mange år med høy vekst. Dette skyldes at flere store utbyggingsprosjekter er avsluttet eller nærmer seg sluttfasen, enkelte nye prosjekter utsettes, driften effektiviseres og kostnadsnivået er på vei ned. Trender med fallende investeringsnivå forventes å flate ut de nærmeste årene og aktivitetsnivået fremover ventes fortsatt å være høyt historisk sett.
Investeringene i norsk petroleumsvirksomhet falt i 2015 og 2016 etter mange år med høy vekst. Dette skyldes at flere store utbyggingsprosjekter er avsluttet eller nærmer seg sluttfasen, enkelte nye prosjekter utsettes, driften effektiviseres og kostnadsnivået er på vei ned. Trender med fallende investeringsnivå forventes å flate ut de nærmeste årene og aktivitetsnivået fremover ventes fortsatt å være høyt historisk sett.
Totalkostnader Letekostnader Investeringer Driftskostnader

Siden oppstarten av petroleumsvirksomheten i Norge er det investert store summer i letevirksomhet, utbygging av felt, infrastruktur og landanlegg. Samtidig gjøres det løpende investeringer på felt i drift. Store deler av sokkelen har i dag et omfattende nettverk av innretninger, rør og landanlegg. Nye funn kan knyttes opp mot denne infrastrukturen. Dette vil bidra til et høyt aktivitetsnivå og effektiv ressursutnyttelse på sokkelen i årene som kommer.

Når de lettest tilgjengelige petroleumsressursene utvinnes først, vil de resterende ressursene være vanskeligere å utvinne og/eller de vil ligge lenger fra eksisterende infrastruktur og marked. Denne naturlige utviklingen gjør at kostnadene per produsert enhet stiger over tid.

Et ekstraordinært høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel de siste årene har i tillegg medført høy vekst i investerings- og driftskostnader. Denne utviklingen har langt på vei vært en del av en internasjonal trend. Høy etterspørsel og høyere priser på olje og gass har gjort investeringer i petroleumssektoren svært attraktivt. På samme tid har kostnadene for utbygging og drift steget betraktelig som et resultat av økt etterspørsel etter knappe innsatsfaktorer til bruk i petroleumsvirksomheten. Denne trenden er snudd, og både aktivitets- og kostnadsnivået er nå på vei ned mot et mer bærekraftig nivå.

Trenden er snudd, og både aktivitets- og kostnadsnivået er nå på vei ned mot et mer bærekraftig nivå

Mange store utbyggingsprosjekter på norsk sokkel er nå enten sluttførte og satt i produksjon, eller går mot sluttfasen. At utbyggingsbølgen de siste årene nå er over toppen trekker i retning av reduserte investeringer i tiden fremover. I tillegg har oljeprisen falt betydelig fra siste halvdel av 2014. Sammen med et høyt kostnadsnivå presser dette ned lønnsomheten i petroleumssektoren. Dette bidrar til at prosjekter utsettes og at investeringene på kort sikt faller mer enn hva som tidligere var forventet.

Oljeselskapene og leverandørindustrien tar nå betydelige grep for å bedre lønnsomheten gjennom effektivisering og kostnadsreduksjoner. Dette vil gjøre nye prosjekter lønnsomme selv ved et lavt prisnivå. I tillegg vil blant annet den svært store pågående Johan Sverdrup-utbyggingen bidra til et fortsatt høyt aktivitetsnivå i tiden fremover.

Kostnadsprognosene under er basert på antagelser om oljeprisutvikling, utvikling i kostnadsnivået og selskapenes investeringsbeslutninger. Det er derfor stor usikkerhet i anslagene, og denne usikkerheten øker utover i tid.

Konseptskisse av Johan Sverdrup-feltet (første fase)
Konseptskisse av Johan Sverdrup-feltet (første fase). Foto: Statoil.

Totalkostnader

Høye investeringer og leteaktivitet de siste årene, i tillegg til økende driftskostnader ettersom nye felt settes i drift, medførte at totalkostnaden på norsk sokkel var rekordhøy i 2014. Et lavere aktivitetsnivå og reduksjon i kostnadsnivå i 2015/2016 bidro til et betydelig fall i totalkostnadene, men kostnadene er fortsatt høye historisk sett.

Figuren under viser historiske tall og prognose for investeringer, driftskostnader, konseptstudier og nedstengnings- og disponeringskostnader på norsk sokkel. I 2016 var samlede kostnader om lag 244 milliarder kroner. Av dette bestod rundt 58 prosent av investeringer, 24 prosent driftskostnader, mens letekostnader utgjorde 9 prosent. Samlede kostnader ventes å falle til 217 milliarder i 2017 (2018-kroner).

Totalkostnader fordelt på kategori

Oppdatert: 12.10.2017

Historiske tall for 2007-2016 og prognose for 2017-2021

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Totalkostnader fordelt på kategori Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Totalkostnader fordelt på kategori – Historiske tall for 2007-2016 og prognose for 2017-2021

Letekostnader

Letekostnader er utgifter knyttet til innhenting av seismiske data for å kartlegge mulige petroleumsforekomster under havbunnen og boring av brønner for nærmere undersøkelse. Det skilles mellom to typer letebrønner; undersøkelses- og avgrensningsbrønner. Undersøkelsesbrønner bores for å se hvorvidt det finnes hydrokarboner under havbunnen. Når det gjøres funn, bores det ofte avgrensningsbrønner for å innhente mer informasjon om blant annet størrelsen og utbredelse.

For 2016 utgjorde letekostnadene på norsk sokkel om lag 23 milliarder kroner. Det ble påbegynt totalt 36 letebrønner, hvorav 28 var undersøkelsesbrønner og 8 var avgrensningsbrønner. Til sammenligning ble det påbegynt 56 brønner i 2015 og i gjennomsnitt er det påbegynt 40 brønner per år siden 2000.

Letevirksomheten i 2016 resulterte i 18 funn som i hovedsak var små og feltnære. Som følge av at det er nær sammenheng mellom letevirksomhet og oljepris, antas det lavere leteaktivitet i årene som kommer enn det nivået vi har sett de siste årene.

Letekostnader og antall letebrønner

Oppdatert: 12.10.2017

Historiske tall for 2007-2016 og prognose for 2017-2021

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Letekostnader og antall letebrønner Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Letekostnader og antall letebrønner – Historiske tall for 2007-2016 og prognose for 2017-2021

Investeringer

Det er investert store summer i utbygging av felt, infrastruktur og landanlegg i Norge. Samtidig gjøres det store investeringer på allerede eksisterende felt slik at utvinningen øker og levetiden til feltene forlenges. Dette krever nye brønner, modifisering av innretninger og ny infrastruktur.

For 2016 var investeringer, eksklusive letevirksomhet, på om lag 140 milliarder kroner. Totale investeringer ventes å falle til om lag 128 milliarder kroner i 2017 som innebærer at  investeringer i petroleumssektoren står for om lag 1/5 av totale investeringer i produksjonskapital i Norge. Det er ingen annen næring i Norge som kan måle seg med dette. Selv mindre prosjekter på kontinentalsokkelen kan sammenlignes med de største industrielle investeringene på fastlandet.

Investeringer i sektoren står for om lag 1/5 av totale investeringer i produksjonskapital i Norge

De siste årene har utbyggingsaktiviteten på sokkelen vært rekordhøy. Mange av prosjektene er nå sluttført eller i sluttfasen og dette bidrar til at investeringsnivået i 2016 og fremover er lavere enn nivået i de siste årene.

I løpet av 2016 er to nye felt satt i produksjon; Goliat og Ivar Aasen. Syv felt var under utbygging ved årsskiftet. Det ble levert fem utbyggingsplaner til myndighetene i løpet av 2016. En plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av myndighetene i 2016, utbyggingsplan for Oseberg Vestflanken.

Investeringer spesifisert på feltstatus

Oppdatert: 12.10.2017

Historiske tall for 2006-2016 og prognose for 2017-2021

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Investeringer spesifisert på feltstatus Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Investeringer spesifisert på feltstatus – Historiske tall for 2006-2016 og prognose for 2017-2021

Investeringer fordelt på hovedkategorier

Oppdatert: 12.10.2017

Historiske tall for 2006-2016 og prognose for 2017-2021

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Investeringer fordelt på hovedkategorier Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Investeringer fordelt på hovedkategorier – Historiske tall for 2006-2016 og prognose for 2017-2021

Driftskostnader

Kostnader knyttet til vedlikehold av plattformer og brønner, samt utgifter til daglig drift av innretninger, utgjør hovedstørrelsene i driftskostnadene på norsk sokkel. Dette inkluderer også lønnskostnader til alle de arbeiderne som daglig utfører modifikasjoner og vedlikehold på maskiner og annet utstyr. Dette arbeidet er viktig for å unngå kostbar stans i produksjon.

Ved utgangen av 2016 var det 80 felt i produksjon og samlede driftskostnader utgjorde om lag 60 milliarder kroner. Operatørene jobber kontinuerlig med å redusere driftskostnadene, men med stadig flere felt i produksjon vil driftskostnadene være på et høyt stabilt nivå fremover.

Driftskostnader spesifisert på feltstatus

Oppdatert: 12.10.2017

Historiske tall for 2006-2016 og prognose for 2017-2021

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Driftskostnader spesifisert på feltstatus Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Driftskostnader spesifisert på feltstatus – Historiske tall for 2006-2016 og prognose for 2017-2021

Driftskostnader fordelt på hovedkategorier

Oppdatert: 12.10.2017

Historiske tall for 2006-2016 og prognose for 2017-2021

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Driftskostnader fordelt på hovedkategorier Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Driftskostnader fordelt på hovedkategorier – Historiske tall for 2006-2016 og prognose for 2017-2021
Oppdatert: 14.10.2017