Søkeresultat

Ditt søk ga 32 treff på søket norskehavet

Historisk produksjon

I 2019 ble det produsert 214,1 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) på norsk sokkel. Til sammenligning ble det produsert 226,7 millioner Sm³ o.e. i 2018 og 264,2 mill...

Aktivitetsnivå på feltene

Aktivitetsnivået på sokkelen har de siste årene vært svært høyt. Mange nye funn er besluttet bygget ut, og mange pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er allerede satt i produksjon. Samtid...

Leteaktivitet

I 2019 var leteaktivitet på nivå med 2018, og betydelig høyere enn i de to foregående årene. Det ble påbegynt 57 letebrønner og gjort 17 funn på norsk sokkel. Funnene har et foreløpig samlet estima...

Letepolitikk

Før petroleumsressursene på norsk sokkel kan produseres, må de påvises gjennom leting. Utformingen av letepolitikken er derfor en viktig del av den langsiktige norske ressursforvaltningen. Konsesjo...

Ressurser per havområde

Nordsjøen har om lag 44 prosent av de gjenværende ressursene. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 37 prosent igjen i Barentshavet og 19 prosent igjen i Norskehavet. En stor del av d...

Ressursregnskap per 31.12.2019

Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikke påviste petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er om lag 15,7 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er 104 millioner m...

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum. D...

Aktivitet per havområde

Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel startet i Nordsjøen og har gradvis beveget seg nordover. Siden 1980 har det vært aktivitet også i Norskehavet og Barentshavet. Den norske kontinen...

Norsk petroleumshistorie

Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste ...

Felt

Et felt er et funn eller en kombinasjon av funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) for eller gitt fritak fra PUD.
...

Treff i fakta