Søkeresultat

Ditt søk ga 34 treff på søket norskehavet

Historisk produksjon

I 2023 ble det produsert 233 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) på norsk sokkel. Til sammenligning er totalproduksjonen i 2023 om lag 12 prosent lavere enn i rekord...

Aktivitetsnivå på feltene

Aktivitetsnivået på sokkelen har vært høyt de siste årene. Mange nye felt har blitt godkjent for utbygging og flere pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er satt i produksjon. Samtidig er ...

Leteaktivitet

I 2023 var leteaktivitet på samme nivå som 2022. Det ble avsluttet 33 letebrønner og gjort 15 funn på norsk sokkel. Funnene har et foreløpig samlet estimat på 52 millioner standard kubikkmeter utvi...

Letepolitikk

Før petroleumsressursene på norsk sokkel kan produseres, må de påvises gjennom leting. Utformingen av letepolitikken er derfor en viktig del av den langsiktige norske ressursforvaltningen. Konsesjo...

Ressurser per havområde

De tre havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet er ulike både med hensyn på geologi, ressursbase, modenhet og omfang av infrastruktur, avstand og kunnskap. Store deler av de forventede re...

Ressursregnskap per 31.12.2023

Totalt er det solgt 8,5 milliarder Sm³ oljeekvivalenter (o.e.) fra norsk sokkel. De siste ti årene har det blitt solgt mer gass enn olje målt i o.e. I perioden 1985-2005 var produksjonen av olje be...

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum. D...

Aktivitet per havområde

Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel startet i Nordsjøen og har gradvis beveget seg nordover. Siden 1980 har det vært aktivitet også i Norskehavet og Barentshavet. Den norske kontinen...

Norsk petroleumshistorie

Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste ...

Felt

Et felt er et funn eller en kombinasjon av funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) for eller gitt fritak fra PUD.
...

Treff i fakta