Søkeresultat

Ditt søk ga 34 treff på søket norskehavet

Historisk produksjon

I 2022 ble det produsert 232 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) på norsk sokkel. Til sammenligning er totalproduksjonen i 2022 om lag 12 prosent lavere enn i rekord...

Aktivitetsnivå på feltene

Aktivitetsnivået på sokkelen har de siste årene vært høyt. Mange nye funn er besluttet bygget ut, og mange pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er allerede satt i produksjon. Samtidig har...

Leteaktivitet

I 2022 var leteaktivitet litt lavere sammenlignet med 2021, men på samme nivå som 2020. Det ble påbegynt 34 letebrønner og gjort 11 funn på norsk sokkel. Funnene har et foreløpig samlet estimat på ...

Letepolitikk

Før petroleumsressursene på norsk sokkel kan produseres, må de påvises gjennom leting. Utformingen av letepolitikken er derfor en viktig del av den langsiktige norske ressursforvaltningen. Konsesjo...

Ressurser per havområde

Nordsjøen har om lag 42 prosent av de gjenværende ressursene. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 20 prosent igjen i Norskehavet og 38 prosent i Barentshavet. Store deler av de forv...

Ressursregnskap per 31.12.2021

Olje- og gassressurser oppdages, funnene utvikles og bygges ut som felt dersom de er økonomiske og teknologisk drivverdige, og olje og gassen produseres og selges. Det gir et dynamisk ressursregnsk...

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum. D...

Aktivitet per havområde

Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel startet i Nordsjøen og har gradvis beveget seg nordover. Siden 1980 har det vært aktivitet også i Norskehavet og Barentshavet. Den norske kontinen...

Norsk petroleumshistorie

Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste ...

Felt

Et felt er et funn eller en kombinasjon av funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) for eller gitt fritak fra PUD.
...

Treff i fakta