Søkeresultat

Ditt søk ga 32 treff på søket norskehavet

Historisk produksjon

I 2018 ble det produsert 226,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) på norsk sokkel. Til sammenligning ble det produsert 236,1 millioner Sm³ o.e. i 2017 og 264,2 mill...

Aktivitetsnivå på feltene

Aktivitetsnivået på sokkelen har de siste årene vært svært høyt. Mange nye funn er besluttet bygget ut, og mange pågående feltutbygginger er i sluttfasen eller er allerede satt i produksjon. Samtid...

Leteaktivitet

I 2018 var det betydelig høyere leteaktivitet enn i de to foregående årene. Det ble påbegynt 53 letebrønner og gjort 12 funn på norsk sokkel. Funnene har et foreløpig samlet estimat på 82 millioner...

Letepolitikk

Før petroleumsressursene på norsk sokkel kan produseres, må de påvises gjennom leting. Utformingen av letepolitikken er derfor en viktig del av den langsiktige norske ressursforvaltningen. Konsesjo...

Ressurser per havområde

Nordsjøen har om lag 44 prosent av ressursene som er igjen. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 37 prosent igjen i Barentshavet og 19 prosent igjen i Norskehavet. En stor del av de ...

Ressursregnskap per 31.12.2018

Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikke påviste petroleums--ressurser på norsk kontinental--sokkel er om lag 15,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er 24 millione...

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel

De samlede norske havområdene er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum. D...

Aktivitet per havområde

Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel startet i Nordsjøen og har gradvis beveget seg nordover. Siden 1980 har det vært aktivitet også i Norskehavet og Barentshavet. Den norske kontinen...

Norsk petroleumshistorie

Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste ...

Felt

Et felt er et funn eller en kombinasjon av funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) for eller gitt fritak fra PUD.
...

Treff i fakta